2
Ndyuūs ináaⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi ní yeⁿ'e chi cuaacu
Ndís'tiī amigos yeⁿ'é, ¿'áá n'diichí nī dɛ'ɛ̄ chi idiiⁿ taamá yā o 'āā du'ú nūuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ? Vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'e maáⁿ yā taachi diíⁿ yā 'tíícā. Taachi n'diichí yā nuuⁿndi chi idiiⁿ taamá yā, ní maáⁿ yā diíⁿ yā 'tiicā, tuu'mi ní dich'ɛɛtɛ́ maáⁿ yā nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Deenu yú chi Ndyuūs diíⁿ yā cosa chi cuaacu taachi diíⁿ yā condenar 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā chi 'túúcā. ¿'Áá 'aacu nī chi Ndyuūs nguɛ́ɛ́ inaaⁿ yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi idiíⁿ yā 'túúcā taachi n'diichí yā nuuⁿndi yeⁿ'e taamá yā? Nguɛɛ 'tíícā. ¿'Áá nguɛ́ɛ́ inee yiinú nī yeⁿ'é Ndyuūs cucáávā chi ya'ai 'iinú yā ndís'tiī ní ndai yā ndúúcū ndís'tiī ní teé yā ndís'tiī n'deee n'dáí favores yeⁿ'é yā ndúúcū vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'e yā? Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī cuenta chi Ndyuūs tee yā ndís'tiī favores yeⁿ'e yā ní n'giⁿ'í yā ndís'tiī taaca cuuvi ndaacadaamí nī yeⁿ'e nuuⁿndi chi idiíⁿ nī. Naati 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā 'túúcā ní dichɛɛchi yā staava yeⁿ'e yā. Ní nguɛ́ɛ́ ndaacadaamí yā yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Cáávā chi idiíⁿ yā 'tíícā ní nduuvidáámá castigo yeⁿ'e maáⁿ yā nguuvi taachi Ndyuūs diíⁿ yā juzgar nuuⁿndi yeⁿ'e yú ní tée yā castigo yeⁿ'ē chi diiⁿ yú ndúúcū vaadī cuaacu. Ní Ndyuūs ní ca'a yā ca'áámá cā'aama 'iiⁿ'yāⁿ nadíí'vɛ̄ yā yeⁿ'e chi diíⁿ yā. Ní ca'a yā vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi chɛɛ́ yā chi diíⁿ yā nducuéⁿ'ē chi n'daacā, ní n'nuúⁿ yā, ní diíⁿ yā nducuéⁿ'ē chi yeⁿ'ē va'ai chɛɛti nguuvi, ní diíⁿ yā chi honrado yā. Naati 'iiⁿ'yāⁿ chi neⁿ'e nducuéⁿ'ē yeⁿ'e maáⁿ yā ní nguɛ́ɛ́ i'téénu yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs naati diíⁿ yā nducuéⁿ'ē chi nguɛɛ n'daacā, Ndyuūs nguɛ́ɛ́ canee yiinú yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. Ní ca'á yā castigo 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. Ní nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chí nguɛ́ɛ́ n'daacā idiíⁿ yā canéé chi n'deee n'dáí 'cuéénú yā cuuvi, vmnááⁿ vmnaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e ndaata Israel chí judíos ní cuayiivi ní 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel. 10 Naati Ndyuūs diíⁿ yā chi dɛɛvɛ́ 'iiⁿ'yāⁿ ní dich'ɛɛtɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ ní ca'a yā vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi din'daacá yā, vmnááⁿ vmnaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata Israel ní cuayiivi 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel.
11 Caati nanááⁿ Ndyuūs ní 'āā daamá nūuⁿ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. 12 Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi idinuuⁿndí yā chi nguɛ́ɛ́ ndúúcū ley yeⁿ'e Moisés miiⁿ ní cuuvi ndái yā nguɛ́ɛ́ ndúúcū ley miiⁿ. Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi idinuuⁿndí yā ní ndɛɛ yā ley yeⁿ'e Moisés miiⁿ tuu'mi ní ley miíⁿ nūuⁿ ní cuuví yā castigo. 13 Caati nguɛ́ɛ́ cuaáⁿ Ndyuūs 'iiⁿ'yāⁿ chi dámaaⁿ chi n'diichí yā ley miiⁿ naati Ndyuūs cuaáⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley miiⁿ. 14 Ní taachi 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē ndaata Israel s'eeⁿ ní nguɛ́ɛ́ déénu yā yeⁿ'ē ley Moisés, naati neⁿ'e yā cadiinúúⁿ yā diíⁿ yā cosa chi cuaacu tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley miiⁿ, 'áárá chí nguɛ́ɛ́ ndúúcū ley miiⁿ vɛ́ɛ́ 'aama ley yeⁿ'é yā chi 'āā vi'í cā nguaaⁿ maáⁿ yā. 15 Ní ch'iⁿ'í yā cáávā chi idiiⁿ yā chi ley yeⁿ'é Ndyuūs tan'dúúcā chi canéé nguūⁿ na staava yeⁿ'é yā 'tíícā canéé. Ní chiiⁿ chi diíⁿ yā ní 'áámá prueba yeⁿ'e chuū ní chiiⁿ chi nadacadiinúúⁿ yā diíⁿ yā condenar maáⁿ yā o caaⁿ'maⁿ cuaacu yeⁿ'é maáⁿ yā. 16 Ní taachi ndaá nguuvi chi Ndyuūs diíⁿ yā juzgar cáávā Jesucristo miiⁿ nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ ndúúcū nducuéⁿ'ē chi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ maáⁿ yā canúúⁿ n'de'ei na staava yeⁿ'é yā, tuu'mi ní Ndyuūs diíⁿ yā chuū ndúúcū nduudu cuaacu yeⁿ'e yā chi nadanguaⁿ'ai 'iiⁿ'yāⁿ. Chuū ní nduudu cuaacu chi 'úú Pablo ngaⁿ'á.
'Iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ ndúúcū ley yeⁿ'e Moisés
17 Diiⁿ ní ngaⁿ'a di chi 'iiⁿ'yāⁿ Israel di. Ní ngaⁿ'a di chi i'téénú dí ley yeⁿ'e Moisés ní dich'ɛɛtɛ́ maāⁿ di dii. Ní dii ngaⁿ'a di chi yeⁿ'é Ndyuūs dii. 18 ¿'Áá déénú di dɛ'ɛ chi neⁿ'e Ndyuūs ní ley chi 'cuuⁿ'miⁿ di chi cuuvi in'nuuⁿ di dendu'ū chi n'daacā ca chi diiⁿ di? 19 ¿'Áá déénu di chi cuaacu chi cuuvi ca'cueeⁿ di 'iiⁿ'yāⁿ chi ngueenááⁿ o 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ deenu, ní ndɛɛ di nduudu chi tan'dúúcā chidɛɛvɛ nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi ngiica yā na maāiⁿ? 20 ¿'Áá i'teenu di chi cuuví diiⁿ di ca'cueeⁿ di 'iiⁿ'yāⁿ chi tonto yā ní táácā chi ngi'cueeⁿ di da'caiyáā? ¿Ní ndúúcū ley yeⁿ'e di vɛ́ɛ́ nducuéⁿ'ē chi diiⁿ chi cuuví deenu di vaadī cuaacu? 21 Díí chi ngi'cueeⁿ di tanáⁿ'a yā, ¿dɛ'ɛ cáávā chi nguɛ́ɛ́ ngi'cueeⁿ maāⁿ di dii? Díí chi ngaⁿ'a di 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ canéé chi diduucú yā, ¿dɛ'ɛ̄ cáávā chi diduucú di? 22 Díí saⁿ'ā o n'daataá chi ngaⁿ'a di chi 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ caⁿ'á yā ndúúcū isaⁿ'ā o n'daataá chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā, ¿dɛ'ɛ cáávā chí maaⁿ dí caⁿ'a di ndúúcū n'daataá o isaⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e di? Díí chi nguɛ́ɛ́ ngii n'diichí di santos ídolos, ¿dɛ'ɛ̄ cáávā chi diduucu di vaadī 'cuiica yeⁿ'e yáacū yeⁿ'e santos ídolos? 23 Díí chi ngaⁿ'a maaⁿ di yeⁿ'e di chi ch'ɛɛtɛ di cucáávā chi canee di ndúúcū ley yeⁿ'é Ndyuūs ¿dɛ'ɛ̄ cáávā chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ di honrar Ndyuūs? 'Tiicá diiⁿ di caati nguɛ́ɛ́ diiⁿ di tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley chi Ndyuūs tee yā dii. 24 Canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs 'tiicā: 'Iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel nguɛ́ɛ́ n'daacā ngaⁿ'a yā yeⁿ'e chi duuchi Ndyuūs. Ní chuū ni nuuⁿndi yeⁿ'e di.
25 Cuaacu nííⁿnyúⁿ chí ley yeⁿ'e circuncisión yeⁿ'e saⁿ'a Israel s'eeⁿ ní dichíí'vɛ̄ cáávā di nduuti chi diiⁿ di chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e Moisés. Ní ndúúti chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ di chi ngaⁿ'a ley miiⁿ, tuu'mi ní canee di tan'dúúcā saⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ circuncidado di. 'Tíícā canee di. 26 Ní ndúútí chi 'áámá saⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē ndaata Israel ní nguɛ́ɛ́ circuncidado yā tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e Moisés, naati saⁿ'ā miiⁿ diiⁿ sa chi ngaⁿ'a ley miiⁿ, saⁿ'ā miiⁿ 'aara chi nguɛ́ɛ́ circuncidado sa, Ndyuūs diíⁿ yā cuenta yeⁿ'e saⁿ'ā miiⁿ chí tan'dúúcā chi circuncidado, 'tiica sa. 27 Saⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ circuncidado na cuerpo yeⁿ'e sa ní diiⁿ sa tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley, saⁿ'ā miiⁿ diiⁿ sa condenar dii chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ di tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley 'áárá chí vɛ́ɛ́ ley yeⁿ'e di ní canee circuncidado di na cuerpo yeⁿ'e di. 28 Cuaacu nííⁿnyúⁿ nguɛ́ɛ́ nduudu cuaacu chi 'áámá saⁿ'ā ní saⁿ'ā Israel chi ndíí sa circuncidado ndúúcū seña na cuerpo yeⁿ'e sa. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú chi nduudu cuaacu chi circuncisión chi seña chi canee na cuerpo yeⁿ'e sa diiⁿ chi Israel sa. 29 Nguɛ́ɛ́ 'tíícā. Saⁿ'ā chi cuaacu nííⁿnyúⁿ chi saⁿ'ā Israel miiⁿ, saⁿ'ā miiⁿ ní saⁿ'ā chí circuncidado na staava yeⁿ'e sa. Chuū ní circuncisión chi cuaacu nííⁿnyúⁿ chi cuaacu. Nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā chi canee nguūⁿ na ley yeⁿ'e sa naati chi yeⁿ'e Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. Saⁿ'ā chi circuncidado na staava yeⁿ'e sa, Ndyuūs n'diichinee yā chi saⁿ'a n'dai sa. Nguɛ́ɛ́ cuuvi n'diichinee saⁿ'ā s'eeⁿ yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū.