16
Gaayo ɗo Egliz ka Zeruzaleem
Ɗo bi ka gaay taat ku capiy ɗo gee ku Buŋdi kuuk goy ɗo geeger ka Zeruzaleem, ginoŋ ar kaak nu kaawiico ɗo *Eglizna kuuk goy ɗo kiɗ ka Galaasi. Dakoŋ ƴokenno a naa ɓaan̰ ja kat kuu cape. Kar gay, min diŋka, ay ƴiriy ta dumaasdi, ay gem di yaa diye maan ɗo geriy min gurus kaak ŋa gasiyo. Ya nu ot ɗo werko, naa n̰aamin̰ gurus-ak ɗo pise ka gee kuuk kuu doɓe, ŋuu iyin̰ Zeruzaleem. Ya ŋu ɓaawaw, naaco bere makaatamna kuuk gaara kadar goyin̰co iŋ botiliy ɗo uŋji ka Buŋdi. Kar ya taa kuuniye a nun oki yaa ɓaawe, ŋaar-ak, nii obe asinni.
Martaw taat Pool rakiy ɓaawe Korent
Nu ɓaako taliŋko, kar gay, naa aaɗen̰ ja min kiɗ ka Maseduwaan, asaan nu ic niyin min awalle a naa aaɗen̰ ja min eɗe. Ya nu otko, naa gine menaw minaw-minaw iŋ kuŋko wal naa gaasin siteen okin̰ji sa, nu ibanno misa. Ampaa ko, wal kuun gaayindu di naa sin̰je iŋ uŋdu ɗo martuwir ɗo wer kaak nu ɓaayiy di. Asaan nu rakaaɗo naako taliŋko kaƴ asindu di. Ya Buŋ ooye-ak, nu raka gii taaye sawa ɗo werko. Kar diŋ gay, naa goye anne ɗo geeger ka Epeez nam iidin ta Pantekoot. Nu raka goye anne, asaan Buŋ pildu botol a naa gine riy dakina ɗo geeger-aŋka yoo adin goy dakina oki.
10 Ya Timote otko, oboŋ samaane. Paa kat, ŋa gasiyɗo maan kaak yaaji un̰je kolaw, asaan ŋaar oki gina riy ɗo *Rabbine ar nunu. 11 Waan sa yaa aan̰in̰jiɗo. Kar gay, gaayoŋga ɗo martuwiy, ŋaa icin botiliy iŋ aapiye nam ŋa asiin gasindu, asaan nu ƴokaag anne iŋ siŋta.
12 Ɗo bi ka siŋte Apoloos, nu iskig dees dakina a ŋaako ɓaawe iŋ siŋta kuuk pey. Kar gay, ŋa bal gine niyin tak-tak taat ŋaako ɓaawe diŋka. Ya Buŋ pilji botol di, ŋaako ɓaawe-aka.
Taaƴiika iŋ ooy ta ba aaro
13 Goyoŋ mento ho oboŋ tirit ɗo imaanko. Dakoŋ ginenno kolaw ho goyoŋ bombo. 14 Eloŋ benanniko ɗo gamin okin̰co kuuk ku giniyo.
15 Gem kol siŋtay, ku ibingig kun̰ Estepanaas iŋ gee kuuk goy ɗo geriy. Ku iban kadar ɗo kiɗ ka Akayi, ŋuur di kuuk aamin awalle ɗo Iisa Masi ho ŋu un̰je kaƴco a ŋuu gine riy ɗo gee ku Buŋdi. Ŋaar-ak, nu taaƴaako : 16 karmiyoŋ gee kuuk ar ŋuur-aŋku ho karmiyoŋ oki ŋuur okin̰co kuuk taaɓiya ɗo riyor iŋ ŋuura.
17 Adir portiko ɗo asin̰co kan̰ Estepanaas, Portunatuus ho iŋ Akaykuus. Kuŋ goy serek. Kar ya nu talaag siŋta-aŋ, ar nu taliŋko ko kuŋko oki. 18 Ŋu oolit gelbiner ar ŋu ooliig gelbinko. Ŋaar-ak, diyoŋ ɗo kaƴko kadar gee ar ŋuur-aŋ icoŋ kuwa.
19 Gee ku Eglizna kuuk goy ɗo kiɗ ka Aazi ooyko. Akilaas iŋ Priska* ‛Priska’ : Ŋu kolaat oki Prisil (Akt 18.1-2). ho iŋ gee ku Egliz kuuk n̰uma gerco ooyko dakina iŋ siŋ ku Rabbin Iisa. 20 Siŋta okin̰co ooyko dakina.
Ooyoŋ oki benanniko iŋ gine ka cuuɗ ar siŋta kuuk tacco rakki.
21 Nun meendu Pool kat siiriig kaawin ku ba aar-aŋ iŋ pise ka meendu.
22 Ya gem kaak elgigɗo *Rabbin-ak, Buŋ, ŋa surpiyga.
Gem kol Rabbinni, asu !
23 Rabbin Iisa yaako barkiyiŋko okiŋko.
24 Okiŋko, nu elgiiko iŋ siŋ ku Iisa Masi. Nu ooyko dakina.

*16:19 ‛Priska’ : Ŋu kolaat oki Prisil (Akt 18.1-2).