2 Korentiyen
Maktumne ta seeriŋkar taat Pool siirtu ɗo gee ku Korent
Pile ka kaawor
Maktumne ta seeriŋkar-an oki, ŋa Pool kat siirta. Ŋa siirit ɗo kretiyenna kuuk goy ɗo geeger ka Korent, asaan ŋu goy di eera benannico. Ŋa siiriita-ak asaan minninco, goy gee kuuk kaawa a ŋa paliinno ho daarin̰ tirig ɗeŋginco ɗo ɓilde kaak samaane ŋa ɓildiigu. Ɗo saan taar-at ko, ŋa imiliy kaay uŋco. Ŋa gaariico maman ŋa giniy riy ta paliinnar. Goyin̰ji ho riyoy taat ŋa giniyo, ŋuur ar kuuk Iisa rakiyo. Ŋu kuuniytu pa-ak, ɗo saan ta gudurre taat Iisa beriiji.
1
Ooy ta awalle
Ŋa nun Pool kaak kuuniy *paliine ka Iisa Masi iŋ niyin ta Buŋdi kat nu siiraakon maktumne-anta. Iŋ siŋte Timote, ni n̰aamaat maktumne-an ɗo *Egliz ka Buŋdi kaak n̰uma ɗo geeger ka Korent ho ɗo gee ku Buŋdi okin̰co kuuk goy ɗo kiɗ ka Akayi okin̰ji. Tatte Buŋ ho iŋ *Rabbinte Iisa Masi yaako barkiyiŋko ho yaako iye aapiye.
Dele ka barkiner ɗo Buŋdi
Ozilinteŋ Buŋ, ŋaar ko Takan̰ Rabbinte Iisa Masi. Ŋaar Tati kaak tala amindaw ta geemir ho ŋa salaagu. Ŋaar ko kaak salaate ɗo ay wiktin taat kaawin patiy kaƴte a paa kat ginte oki, iŋ sale kaak gi gastu min ɗo Buŋdi, gii gedire salin̰co ŋuur kuuk taaɓiya iŋ ay kaawna. Asaan iŋ riy taat ni giniy ɗo Iisa Masi ɗo bi kaak ni n̰um iŋ ŋaara, ni taaɓiya dakina ho iŋ n̰ume-ak oki, Buŋ salaani dakina. Ya ni moya ɗo bi ka taaɓiner-ak, ni moya a Buŋ yaako saliŋko ho ŋaako jiliŋko. Ya Buŋ salinti-ak, ŋa salinti a kuŋko oki yaa gase sale kaak nec kuu gedire icin iŋ subirraw, taaɓin taat ar nini oki aawiy-anta. Ni diy kaƴni loko a ku goy bombo ho ni iban tam kadar Buŋ salaako ar kaak ŋa saliini, asaan kuŋ sa taaɓiya ar nin taaɓiyiy-aŋka.
Gem kol siŋtay, ni raka kuu ibine maman ni taaɓiytu ɗo kiɗ ka Aazi. Taaɓin-at patiy kaƴni ho gudurrini gaas tak-tak, nam ni ibanno kadar nii goye pey ɗo duniiner. Ɗo wiktin taar-at, ni iban tam kadar nii ƴoka ko menuwni di. Ta kuuniytu pa-ak a ni diyaaɗo kaƴni iŋ ta maaniini di. Kar gay, illa nii diye kaƴni iŋ Buŋ kaak nooyaag gee min ɗo muuti. 10 Buŋ jilinti min ɗo muut taat ar taar-anta ho ŋaani jile pey. Ka seener, ni diy kaƴni loci a ŋaani jilguwe pey. 11 Kuŋ oki gaayaani iŋ inde ka Buŋdi. Iŋ inde kaak gee dakina indiy-ak ko, ni gasiy barkin min ɗo Buŋdi. Ampaa ko, gee dakina yaa dele barkine ɗo Buŋdi ɗo bi kani.
Pool ɗak min ɗo martuwiy ta Korent
12 Maan kaak galni ho ni ibiniy ɗo kaƴni, ŋaar ko aŋka : ɗo goyinni kaak ɗo duniiner ho iŋ kuŋko, ni goy iŋ gelbinni kaak *cawar ho iŋ goye kaak taɓ kaak Buŋ rakiyo. Ni goyɗo iŋ ilim ta maaniinin di, kar gay, ni goy iŋ barkin ta Buŋdi. 13-14 Ka seener, ni balko cigile yoo maanna. Gamin okin̰co kuuk ni siiriiko-aŋ, ŋuur kuuk kuu gedire garkiyin̰co ho kuu gedire ibine baaco. Nu raka a kuu ibine tam kadar ƴiriy taat *Rabbin Iisa yaa yeepe, nii gase horoomin ɗo bi kaŋko uudin taat kuŋko oki yaa gase horoomin ɗo bi kani. Yoo diŋka, ku bal ibine baat ta kaaw-anta. Kar diŋ gay, nu raka a kuu ibinin tak-tak.
15-16 Nu ibina ɗo gelbiner kadar ku pakira ampa. Ansii ko, nu ictu niyine a naa ɓaan̰ ja ɗo werko, kar kat naa bire ɗo kiɗ ka Maseduwaan. Ɗo yeepindu oki, naa aaɗe pey min ɗo werko kar galilko yaa ɗeele. Min pa-ak, kuun gaayindu naa ɓaawe ɗo kiɗ ka Zuude. 17 Wiktin taat nu iciit niyin-an, nu bal pakire samaane walla ? Wal nu gina ar gee ku duniiner kuuk ooya kaawo, kar ba aar ŋu nakiriyo walla ? Ha’a, paaɗo ! 18 Kaaw taat ni kaawiiko-at, taar rakki di, wala aaro wala uŋda. Buŋ meen̰ji iban. 19 Kaaw taat ɗo bi ka Iisa Masi, Roŋ ka Buŋdi, ni gaarkonta, nunu, Silaas ho iŋ Timote. Kaaw-at, taar seerro, taar ko taat rakki-an di. 20 Asaan iŋ Iisa Masi kaak rakki-aŋ di, kaawin okin̰co kuuk Buŋ kaawtu yaa nece ɗo werco. Ampaa ko, ɗo bi ka Iisa Masi gi ooyiy « *Aamin » ɗo Buŋdi a giiji bere *darjine. 21 Ka seener, ŋa Buŋ meen̰ji ko kaak ɗeŋraani ɗo botol ta Iisa Masi iŋ kuŋko oki. Buŋ meen̰ji kat doɓinte ɗo riyoy, 22 ŋa diyte maan ar tompo kaak gaara kadar gi kuuniy geen̰ji ho ŋa berte Ruwwiney ɗo gelbinte. Ruwwin-at, taar maan kaak as awalle kaak gaara gamin kuuk yaa ase neginda.
23 Buŋ oki saadiner, ya nu raada sa, ŋa daanu ! Nu bal ɓaawe ɗo werko Korent, asaan nu rakaaɗo pey naako iye taaɓine. 24 Kuŋ ob ko tirit ɗo imaandi. Ŋaar-ak, ni rakaaɗo niiko asiriŋko ɗo maan kaak kuu aamine. Kar gay, ni raka a gii gine riy sawa yaako aawe gala.