2
Ansii ko, nu ictu niyine a nu ɓaaɗo pey ɗo werko pa aditko yaa nige pey ar kaak awalle ŋu nigtu. Asaan ya nun kat nigig aditko-ak, waa kaak yaadu bere pey galal ? Waan kaak nu nigig adiy-ak, ŋaa gedire ŋaadu bere galal walla ? Ha’a, beraaduɗo ! Di taloŋ, nu siiriiko awalle-ak asaan pa ya nu ot ɗo werko, adir yaa nige iŋ gee kuuk zer yaadu bere galal. Yampa, nu iban tam kadar wiktin taat adir aawiidu gala, kuŋko oki yaako aawe gala. Wiktin taat nu siiriikon maktumne-at, gindu raɗ aale ho nu pakira dakina nam zulin̰du sa min̰e. Asaan nu rakaaɗo aditko yaa nige, kar gay, nu raka a kuu ibine maman nu elgiiko dakina.
Saamiye ɗo gem kaak nige
Ya waan kaak niga adat ku geemir, ŋa nigɗo ad kanto di, kar gay, ŋa nigaag aditko okiŋko. Nu jagumaaɗo, asaan minninko, daarin̰, ŋa nigig aditco dakina ho daarin̰ gay sooɗ ɗak di. Gem kaak niga adat ku geemir-ak, seriin taat gee kuuk dakina ɗukumiiji-at necig ko. Ansii ko, diŋka-aŋ, kuuji saamiye ho kuu iskin̰ji, yampa kaaw-at yaa patiye kaay nam ŋaa tazziye* ‛tazziye’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛oole’. maala. Ŋaar-ak, nu raka kuuji gine gamin kuuk yaaji gaare kadar ku elgiga. Taloŋ, nu rakaako geciŋko ho naa tale ya ku karmiyaag taaƴindu wala kawwi. Ansii ko, nu n̰aamiikon maktumne-ata. 10 Gem kaak ku saamiyji, nun oki saamiyji. Ya nun kat gin maan ɗo adir kaak naaji saamiye, nu saamiyji a naako gaare kuŋko oki yaa gine pa ɗo uŋji ka Iisa Masi. 11 Gininte ampa, paa kat, *Seetanne gasiyɗo botol taat ŋaate nosire, asaan ka seener, gi ibingit pikirrey tam.
Moye ka Pool ɗo geeger ka Trowaas
12 Wiktin taat nu ottu ɗo geeger ka Trowaas a naa gaarin Kabarre ta Gala taat kaawa ɗo bi ka Iisa Masi, nu ibintu kadar Buŋ pildu botol berel taat naa gine riy eɗe. 13 Kar gay, gelbiner bal weƴe weriy rakki, asaan nu bal gasin̰ siŋte Tiit. Paa ko, nu beriico ooyar ta ba aaro ɗo gee ku Trowaas ho nu ictu botol taat ɗeeta ɗo kiɗ ka Maseduwaan.
Nosirraw taat iŋ Iisa Masi
14 Ozilinteŋ Buŋte, ŋaar kaak beraate nosirraw doo iŋ n̰ume kaak gi n̰umtu iŋ Iisa Masi, ŋaar ko kaak ogiraate ɗo ay maanna. Ŋa n̰aamaate gi gaariy kabarrey ɗo gee okin̰co. Kabarre-at, taar ar ɗee kaak gala kaak icaag wer okin̰ji. 15 Wiktin taat gi gaariita, gi ar itir kaak Iisa Masi bertu ɗo Buŋdi a yaaji aawe gala. Itir-ak ɗiya ɗo gee okin̰co : ɗo ŋuur kuuk Buŋ jilaagu ho ɗo ŋuur kuuk tara ziŋkico. 16 Ɗo ŋuur kuuk tara ziŋkico-ak, ŋa ɗee ka muuti kaak iya gee ɗo muuti ho ɗo kuuk daarin̰ gay, ŋa ɗee ka goyindi kaak bera goye ɗo geemir. Ansi-ak, waa nec ginin riy-anta ? 17 Ni arro gee dakina ku pey kuuk ber ziŋkico ɗo gaare ka kaaw ta Buŋdi a ŋuu jalle gurus. Kar gay, ŋa Buŋ kat n̰aaminti. Ni kaawa iŋ gelbin rakki ɗo uŋji iŋ n̰ume kaak ni n̰umtu iŋ Iisa Masi.

*2:7 ‛tazziye’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛oole’.