3
Jamaw ta marbinto
Maaniini di bariya pey botol taat nii gaare ziŋkini walla ? Niiko bere makaatamna kuuk gaara kadar goyinni iŋ botiliy ɗo uŋji ka Buŋdi ar kaak gee daarin̰ gingiyo walla ? Niiko indiŋko kuuni bere makaatamna-aku walla ? Ŋa kuŋ maaniikoŋ ko maktumnini taat Iisa Masi siirtu ɗo gelbinni. Gee okin̰co yaa gedire ibininti ho ŋu garkiyinti. Ka seener, ni iban tam kadar kuŋ ko ar maktumne taat Iisa Masi siirtu ho ŋa nin kat kuuk iykonta. Ŋa bal siirin iŋ aŋkir,* ‛aŋkir’ : Ŋu amay ku bikdi. kar gay, ŋa siirit iŋ Ruwwin ta Buŋ kaak goy mento. Ŋa bal siirin ɗo tarin̰cilnal ar ŋu siiriig *gaanuun awalle, kar gay, ŋa siirit ɗo gelbin ka geemir.
Ni kaawtu pa-ak, asaan iŋ Iisa Masi ho ɗo uŋji ka Buŋdi, ni iban tak ɗo kaƴni kadar kaaw-an ka seener. Ni gediraaɗo diye kaƴni ɗo gudurre ta maaniinin di a nii gine riy ar taar-anta. Kar gay, ta gudurre taat asa min ɗo Buŋdi kat gaayinti ni gediriy ginin riy-ata. Buŋ kat gaayaani ni kuuniytu gay riyor a nii gaarin ɗo geemir *Jamuwiy ta marbinto. Jamaw ta marbinto-at, ŋu bal siirinti ar kaak ŋu siirig gaanuun awalle, kar gay, ta Ruwwin ta Buŋdi taat goy iŋ ginte. *Gaanuun-ak, ŋaar iyaag gee ɗo muuti. Kar Ruwwin ta Buŋdi gay bera goye ka gaasɗo.
Gaanuun kaak iya gee ɗo muut-ak, ŋu siirig ɗo tarin̰cilnal ɗo wiktin ta nabi Muusa. Ɗo wiktin taar-at ko, *darjin ta Buŋdi bayniiji ɗo Muusa. Wijeeney irn̰a cuu nam gee ku Israyeel gedarro taaye talinti. Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 34.29. Sando, ŋa irn̰e kaak taayɗo. Ya gaanuun-ak bayin iŋ darjine, riy ta Ruwwin ta Buŋdi yaa gine darjin yaarik paka. Ka seener, ya gaanuun kaak iya seriin ta Buŋdi bayin iŋ darjine, maan kaak ginaag gee a ŋuu kuuniye sellen̰ ɗo uŋji ka Buŋdi gay yaa gine darjin yaarik paka ! 10 Ansii ko, maan kaak awalle gin darjine-ak, diŋ ar ŋa bal gine yoo darjin rakki, asaan darjin taat marbinto bayne ho ta pakgit taat awalle serek. 11 Ya maan kaak taayaaɗo din sa gin darjine, ŋaar-ak, darjin ta maan kaak goy doo yaa gine yaarik paka !
12 Ansii ko, ni kaawiy waraŋ ɗo uŋco ka geemir asaan ni iban tam kadar gamin-aŋ ka seener. 13 Ni ginno ar Muusa kaak awalle gootaat wijeeney iŋ zimilla a gee ku Israyeel talaagɗo irn̰e ka darjin taat sawlaw-ata. Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 34.33. 14 Kar gee-ak gay, kaƴco ɗibire, yoo diŋka oki, ŋuur kuuk garkiyaag makaatamna ku Jamaw ta awalle-at, ar zimilla-ak goy di misa toɗaaco ibine. Ŋu goyiy di misa-ak, illa iŋ n̰ume kaak iŋ Iisa Masi kat ŋuu sawle. 15 Ka seener, yoo diŋka, ya gee ku Israyeel garkiyaag makaatamna ku Muusa, ar zimilla-ak toɗaaco ibine. 16 Kar gay, ar kaak ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : « Ɗo wiktin taat gem yeep ɗo *Rabbiner, zimilla-ak, Buŋ imiliigu. »§ Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 34.34. 17 Sando, Rabbin-ak gay, ŋaar ko Ruwwin ta Buŋdi. Ɗo wer kaak Ruwwin ta Rabbin Buŋ goyiy-ak, horrinaw sa goya. 18 Ŋaar-ak, ginte okinte, wijeente pile ho ya gee talaate ar ŋu tala darjin ta Rabbin Buŋ. Buŋ jiptaag goyinte a gii kuuniye ar ŋaara. Gi bir min darjin taat kapak nam darjin taat yaarik paka. Taar-an riy ta Rabbin meen̰ji giniyo, ŋaar Ruwwin ta Buŋdi.

*3:3 ‛aŋkir’ : Ŋu amay ku bikdi.

3:7 Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 34.29.

3:13 Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 34.33.

§3:16 Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 34.34.