20
Ŋu bal gasin̰ zi ka Iisa ɗo maginer
(Matiye 28.1-8, Maark 16.1-8, Luk 24.1-12)
Ƴiriy ta dumaas, Mariyam taat min Magdala saktu, ta ɓaayiy ɗo maginer. Min ta ottu, ta tala kar dambi kaak ŋu ɗibiriit magin-ak, ŋu tuŋkilig serpiya. Hiyya, ta yeeptu iŋ gaɗti, ta dakiig gas kun̰ Simon Piyer iŋ maajirin̰ kaak Iisa elgiyo ho ta kaawiico aman : « Ŋu imilig *Rabbinte, kar ni ibanno wer kaak ŋu diyiiga. »
Min Piyer iŋ *maajirin̰ce-ak doriit kaawti, ŋu uctu ho ŋu aaniytu ɗo maginer. Ɗo ɓaan̰co-ak, ŋu gaɗa di. Kar gay, maajirin̰ce kaak rakki-ak gaɗa pakgig Piyer. Ampaa ko, ŋa ogiriiji ɗo maginer. Kar ŋa ƴogiltu ɗo maginer. Ŋa taltu jarɗaɗ di goy keɗer, kar gay, ŋa bal un̰je. Kar ba aar, Simon Piyer sa ottu. Min ŋa ote, ŋaar-ak un̰jitu kalak ɗo maginer. Ŋaar sa taliig jarɗaɗ kuuk goy keɗer-aku. Ŋa taliit pey jariɗ taat ŋu maliyiig kaay ka Iisa. Jarɗo-at, ŋu bal diyin sawa iŋ jarɗaɗ ku awalle-aku. Kar gay, ŋu maliyit keetiti ho ŋu diyig keetiti. Min ŋaar-ak, maajirin̰ kaak ogirji ɗo Piyer ɗo maginer-ak un̰jitu oki. Ŋa taltu iŋ odinay ho ŋa aamintu kadar Iisa nooye. Ka seener gay, yoo ƴiriy taar-ata, maajirin bal ibinin kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner taat ɗiya a Iisa asa nooye min ɗatik ta gee kuuk mate. 10 Hiyya, maajirin kuuk seer-ak yeeptu ɗo geriyco.
Iisa n̰um iŋ Mariyam taat min Magdala
(Matiye 28.9-10, Maark 16.9-11)
11 Mariyam taat min Magdala-at gay yeeptu pey ɗo maginer. Ta peyiy ɗo bit ka maginer ho ta aliyo. Iŋ alinti, ta ƴogiltu atti ka maginer 12 ho ta taltu *ɗubal ku Buŋdi seer kuuk is batik portik kar. Ŋu goy ɗo wer kaak ŋu diyiig zi ka Iisa, rakki iŋ kaay, rakki iŋ asin̰ji. 13 Ɗubal ku Buŋdi-ak indiit aman : « Kaŋ ala maa ga ? » Taar gay telkiico aman : « Ŋu imilig *Rabbiner, kar nu ibanno wer kaak ŋu diyiiga. »
14 Min ta kaawtu pa-ak, ta kolsitu ho ta taliig Iisa peya ɗo wer-aka. Kar gay, ta bal ibinin̰ji. 15 Kar Iisa indiit aman : « Kaŋ ala maa ga ? Ka bariya waa ? » Mariyam gay ginig a ŋa gay gooƴe jineendi, ta ɗiyiiji aman : « Gem kol siŋji, ya ŋa kiŋ kat icig sa, gaaror weriy, nu ɓaayiy icin̰ji. » 16 Iisa koliit iŋ siŋti aman : « Mariyam ! » Ta kolsitu ho ta kaawiiji iŋ kaaw ta *Yuudinnar aman : « Rabbuni ! » Ansi-ak aman : « Gem kol Tacco ! » 17 Min ŋaar-ak, ŋa ɗiyiitit aman : « Dakin obinduɗo, asaan nu bal coone misa ɗo Tanni. Kar gay, dakig gas siŋtar, ɗiyco a nun coonaaji ɗo Tanni kaak Takko oki. Nun coona ɗo wer ka Buŋdu kaak Buŋko oki. »
18 Hiyya, Mariyam taat min Magdala-at yeeptu, ta dakiig gas maajirnay ho ta miniig aman : « Nu talig Rabbine. » Kar ta osiicot kaaw taat ŋa kaawiititi.
Bayne ka Iisa ɗo maajirnay
(Matiye 28.16-20, Maark 16.14-18, Luk 24.36-49)
19 Ɗo dumaas taar-at di, iŋ maako, maajirin n̰umtu ɗo ger rakki. Ger-ak, nam ŋu ɗibirig iŋ kerle min atta, asaan ŋu gina kolaw ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ɗo wiktin taat ŋu goyiyo, Iisa astu, ŋa peytu ɗo ɗatikco ho ŋa kaawiico aman : « Aapiy taa goye iŋ kuŋko ! » 20 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa gaariico pisin̰ji iŋ serpey. Min maajirin taliig Rabbin-ak, aditco gintu portiko. 21 Iisa ɗiyiico pey aman : « Aapiy taa goye iŋ kuŋko ! Uudin taat Tanni tabirintu ɗo ɗatikko, nunu oki tabiraako ɗo adiy ka kiɗar, ku ɓaayiy gine riyor. » 22 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa biƴiriico usu ho ŋa ɗiyiico aman : « Ooyon Ruwwin ta Buŋdi. 23 Nu ɗiyaako, ya ku saamiy zunuubinna ku gemor, Buŋ sa yaaji saamiye. Kar ya ku pooc saamiye zunuubinna ku gemor gay, Buŋ sa saamiyaajiɗo. »
Iisa kaawa iŋ Tooma
24 Ƴiriy taat Iisa asiico ɗo maajirnay-ak, rakki minninco ginno. Ŋaar siŋji Tooma kaak ŋu koliy oki Didim. 25 Kar ba aar Tooma astu. Een̰ji kaawiiji aman : « Ni talig Rabbine ! » Kar Tooma gay telkiico aman : « Ya nun kon di bal tale delin ku pontinar kuuk ɗo pisin̰ji, ya nu bal n̰aame kormor ɗo delin ku pontinar ho ya nu bal n̰aame pisindu ɗo del taat ɗo serpey, nu aaminaaɗo bat. »
26 Astu suugin ta pey, ƴiriy ta dumaasdi, maajirnay ku Iisa n̰umtu pey ɗo ger-aka. Kar ƴiriy taar-at, Tooma goya. Ger-ak, ŋu ɗibirig pey iŋ kerle min atta. Kar Iisa asiico pey, ŋa peytu ɗatikco ho ŋa kaawiico aman : « Aapiy taa goye iŋ kuŋko ! » 27 Kar Iisa ɗiyiiji ɗo Tooma aman : « Kiŋ kaak meela-aŋka, talig pisindu ho n̰aam kormon̰ anne. N̰aamig pey pisin̰jiŋ ɗo del ta serper. Min ƴiriyta-aŋ, pey ko min meelo ho aaman ! » 28 Tooma telkiiji aman : « Kiŋke Rabbiner ho Buŋdu ! » 29 Iisa ɗiyiiji aman : « Ki aamintu asaan ki talintu. Kar gay, nu ɗiyaajiŋ, galal ɗo gee kuuk balin talindu ho aamine. »
Baati ta maktumne-anta
30 Iisa gin pey gamin kuuk ajbay dakina kuuk maajirnay taltu iŋ odinco. Kar gay, waan bal siirin̰ atta ɗo Kitamne-anta. 31 Kar gay, gamin okin̰co kuuk ŋu siirtu-aŋ, ŋu siirig a kuu aamine kadar Iisa, ŋaar Masi kaak Buŋ doɓtu, ho ŋaar ko Roŋ ka Buŋdi. Ya ku aamin ɗo kaaw-anta, iŋ siŋ kun̰ji, kuu gase goye kaak taɓ.