21
Iisa bayinco ɗo maajirnay ku peesira
Ba aar, Iisa bayniico pey ɗo maajirnay ɗo bi ka barre kaak ŋu koliy Tiberiyaad. Taloŋ maman ŋa bayniico. Maajirnay ku Iisa peesira goy werco rakki. Ŋuur gay kun̰ Simon Piyer, iŋ Tooma kaak ŋu koliy Didim, iŋ Natanayeel kaak min Kana kiɗ ka Galile, iŋ koogin ku Zebede ho iŋ maajirin seer ku pey. Simon Piyer ɗiyiico ɗo een̰ji aman : « Nu ɓaa cabe boosi. » Ŋu kaawiiji aman : « Gi ɓaa sawa. » Hiyya, ŋu daktu n̰ep markabco ho ŋu ɗeettu. Ŋu daktu tees cabe. Kar ɗo aando taar-at, ŋu bal gase yoo maanna.
Min wer wale, Iisa peyiico ɗo goŋgumor. Kar maajirnay gay bal ibinin̰ji. Iisa indiig aman : « Gem kol kooginay, has ku bal ice yoo maanna ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Hii ! Yoo maanna, ni bal ice. » Iisa ɗiyiico aman : « Di ŋaar-ak, pikkiron ribinko iŋ pise ka meeda, ek di, kuu gase. » Hiyya, ŋu pikkiriit ribinco uudin taat ŋa kaawiico. Kar ta miintu nam ŋu gedarro ɗaan̰inti. Maajirin̰ kaak Iisa elgiy-ak ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Gem kaak kaawte-aŋ, ŋa *Rabbine ! » Min Piyer dortu a ŋa Rabbin-ak, ŋa isiit batkoy taat ŋa cimtu wiktin taat ŋa ɓaay cabe ho ŋa galtu ɗo amiydi. Maajirin ku pey-ak gay ɗaan̰iit ribinco iŋ boosti ho ŋu coktu ɗo goŋgumor iŋ markabco. Asaan goŋgum serekɗo, ŋaa nece ar kociŋgil miy seer di. Min ŋu paaytu keɗer, ŋu taltu ako taat ŋu leetit boos kuwa ho ŋu taltu pey mappa. 10 Iisa ɗiyiico aman : « Iyondu min boosko kuuk ku soktu-aŋku. » 11 Hiyya, Simon Piyer coktu ka markabar, ŋa ɗaan̰iit ribin keɗer. Atta ta gin boos ku aginda miya iŋ orok beeƴ iŋ subba (153). Kar iŋ dakinaw ta boosir-aŋ sa, ribinco bal eere. 12 Iisa koliig aman : « Asoŋ, kuu tee. » Hiyya, ŋu astu. Kar waanco bal gece indin̰ aman : « Kiŋ waa ? » asaan ŋuur iban ko kadar ŋa Rabbine. 13 Iisa sin̰jitu moota, ŋa ictu mappa ho ŋa ɗeeɗiicoga. Kar ŋa beriico pey boosi. 14 Baynin̰ji ŋaar-ak, ka subbiŋkar ko ɗo maajirnay min ŋa nooytu.
Iisa kaawa iŋ Piyer
15 Min ŋu teetu, Iisa indiig Simon Piyer aman : « Simon, roŋji ka Yaaya, has ki elgin pak een̰jiŋ walla ? » Ŋaar gay telkiiji aman : « Hii, Rabbiner, ki iban kadar nu elgiciŋ. » Iisa kaawiiji pey aman : « Di ŋaar-ak, tal kaaco ka roŋ tamgir-aŋku. » 16 Kar pey Iisa indiig ɓaayiy ka seeriŋkar aman : « Simon, roŋji ka Yaaya, has ki elgiinu walla ? » Ŋaar gay telkiiji aman : « Hii, Rabbiner, ki iban kadar nu elgiciŋ. » Iisa ɗiyiiji aman : « Di ŋaar-ak, tal kaaco ka roŋ tamgir-aŋku. » 17 Kar pey Iisa indiig ɓaayiy ka subbiŋkar aman : « Simon, roŋji ka Yaaya, has ki elgiinu walla ? » Wer-ak, Piyer adiy nigtu ɗo bi kaak Iisa indig dees subba aman : « Has ki elgiinu walla ? » Kar ŋa telkiiji ɗo Iisa aman : « *Rabbiner, ki iban gamin okin̰co. Ki iban kadar nu elgiciŋ. » Iisa gay ɗiyiiji aman : « Di ŋaar-ak, tal kaaco ka roŋ tamgir-aŋku. 18 Cokay ! Naan̰ kaawe seene. Ɗo ɗubiluwin̰, kiŋ meen̰jiŋ ɗuuna karraabiney, ki ɓaayiy wer kaak ki rakiyo. Kar ya ki zaɓ gay, waan ka pey kat yaan̰ ɗuunin̰ji ho ŋaan̰ iye ɗo wer kaak ki rakiyɗo ɓaawe. » 19 Iisa kaawiy pa-ak, asaan ŋa raka gaare maman Piyer asiy mate ɗo oziliik ta Buŋdi. Hiyya, min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Aaɗnu ! »
Iisa iŋ maajirin̰ kaak ŋa elgiyo
20 Piyer kolsitu ho ŋa taliig *maajirin̰ kaak Iisa elgiy-ak aaɗaag min aarco. Ŋaar ko kaak awalle onji ɗak ko ɗo Iisa ɗo wiktin ta teen̰co ho ŋa indiig aman : « Gem kol *Rabbiney, ŋa waa kaak yaan̰ isine ? » 21 Min Piyer taliig maajirin̰ce-ak, ŋa indiig Iisa aman : « Gem kol Rabbiney, di ŋaar gay, maa yaaji ase ɗo kaay ? » 22 Iisa telkiiji aman : « Ya nun kat raka a ŋaa goye paa nam naa yeepe ɗo duniiner gay, kiŋ maa isgiciŋ ? Kiŋ aaɗin di ! » 23 Ɗo wer-ak, kabarre totiriico ɗo ɗatik ta siŋtar a maajirin̰ce ŋaar-ak mataaɗo tak-tak. Sando, Iisa gay ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Ya nun kat raka a ŋaa goye paa nam naa yeepe ɗo duniiner gay, kiŋ maa isin̰ciŋ ? » Yampa, ŋa balji ɗiye a maajirin̰ce-ak mataaɗo.
24 Ŋa maajirin̰ kaak Iisa kaawiy biy-aŋ ko kaak kaawiig gamin-aŋku ho ŋa siiriig siire. Di nin gay iban kadar ŋa kaawa seene.
25 Iisa gin pey gamin dakina ku pey. Zer, ya ŋu siiraag gamin-aŋ okin̰co-ak, nu ibina kadar adiy ka kiɗar okin̰ji gediraaɗo icin̰co.