Roomen
Maktumne taat Pool siirtu ɗo gee ku Room
Pile ka kaawor
Ŋa Pool kat siirit maktumne-an ɗo kretiyenna kuuk goy ɗo geeger ka Room. Ŋa siirit ɗo wiktin taat ŋa ɓaayiy martaw ta subbiŋkar. Ŋa raka iyin Kabarre ta Gala ɗo darrico. Pool gaaraat garaaney a gee okin̰co kuuk ɗo adiy ka kiɗar gin zunuubinna. Kar Buŋ gay elgiigu, ya ŋu Yuudinna wala ŋu Yuudinnaɗo. Ka seener, Iisa Masi mat ɗo bi kan̰co. Ampaa ko, gee okin̰co kuuk aamin loci, Buŋ yaa jilin̰co, ŋaa ginin̰co ŋuu goye iŋ botol ɗo uŋji. Jile ŋaar-ak, Buŋ berig maala bal kapuune ɗo geemir ho iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi, ŋuu n̰ume iŋ Iisa Masi.
1
Ooy ta awalle
Ŋa nun Pool, gay riyor ka Iisa Masi kat siiraat maktumne-anta. Buŋ ko kolintu a naa kuuniye *paliine ho ŋa doɓintu a naa gaarin Kabarre ta Gala ta Buŋdi. Ta taar ko taat Buŋ kaawtu min awalle iŋ biŋka ku nabiinnar a ŋaate n̰aaminti. Kaaw-at, ŋu siirit ɗo Kitamner. 3-4 Ta kaawa ɗo bi ka Roŋji Iisa Masi, ŋaar ko *Rabbinte. Ɗo bi ka ween̰ji kaak ɗo duniiner, ŋa min tamba ta sultan Dawuud. Kar iŋ Ruwwin ta Buŋdi gay, min ŋa nooytu min ɗo muuti, ŋu gaariig iŋ gudurre kadar ŋa Roŋ ka Buŋdi. Iŋ Iisa Masi, Buŋ barkiyintu nu kuuniytu paliine a naa jaalin̰ siŋ ku Iisa kuwa ho min ɗo darrinay okin̰co, naa iyin̰ gee dakina kuuk yaa aamine loci ho yaa karmiyin kaawoy. Kuŋ oki min gee-aku, kuŋ kuuk Buŋ* ‛kuŋ kuuk Buŋ koliŋko’ : Ɗo Kitamne taat ŋu jiptitu iŋ nassarin̰ca, gee daarin̰ jiptit kaaw-an a ‛kuŋ kuuk Iisa Masi koliŋko’. koliŋko a kuu gine geen̰ji ku Iisa Masi. Nu siiraako ɗo kuŋ kuuk goy ɗo geeger ka Room, kuŋ okiŋko kuuk Buŋ elgiiko ho ŋa koliŋko a kuu kuuniye geen̰ji. Tatte Buŋ iŋ *Rabbinte Iisa Masi yaako barkiyiŋko ho yaako iye aapiye.
Martaw taat Pool rakiy ɓaa Room
Awalle-ak, naa delen̰ ja barkin ɗo Buŋdi iŋ siŋ ku Iisa Masi ɗo bi kaŋko okiŋko, asaan ɗo duniin okintiti, gee kaawa ɗo bi ka imaanko. 9-10 Ay wiktin taat nu inda Buŋ, nu rawatɗo biko. Ɗo taar-an, Buŋ meen̰ji oki saadiner, ŋaar kaak nu ginaaji riy ta gaare Kabarre ta Gala ɗo bi ka Roŋji iŋ gelbin rakki. Ŋa iban kadar nu inda doo ɗo salaaner a ya ŋa ooye, ŋaadu pile botol, nu ɓaako taliŋko. 11 Ka seener, nu gin niyin dakina a nu ɓaako taliŋko. Ansi-ak, naako iyin̰ maan kaak Ruwwin ta Buŋdi beriidu a ŋaako ɗeŋriŋko ɗo imaanko. 12 Pak taar-an oki, nu rakiy ɓaa taliŋko-ak a paa kat, ginte iske benannite ɗo imaan taat n̰uminte okinte iŋ Iisa Masi.
13 Gem kol siŋtay, nu raka kuu ibine ɗo kaƴko kadar dees dakina, nu icgiy niyine a nu ɓaako taliŋko. Kar gay, yoo diŋka, Buŋ baldu pile misa botol. Nu raka kadar riyor taat naa gine ɗo ɗatikko-at yaa ɓaa iŋ uŋti ar kaak ta gintu ɗo darrinay ku pey. 14 Riy taat Buŋ beriidu-at a naa gaarin Kabarre ta Gala ɗo gee okin̰co. Naa gaarin ɗo ŋuur kuuk kaƴco pile ‛kaƴco pile’ : Anne-aŋ, Pool kaawa ɗo bi ka Grekna iŋ kuuk Greknaɗo. Awalle-ak, Grekna tala ziŋkico a ŋuur di gee kuuk iban goye ka duniiner kaak taɓ. Kar gee okin̰co kuuk pey gay, ŋu talaagu ar ŋu geenno. iŋ kuuk kaƴco ɗibire. Naa gaarin ɗo ŋuur kuuk iban gamna iŋ kuuk ibanno. 15 Ɗo bi ŋaar-ak ko, nu rakiy ɓaa gaarin Kabarre ta Gala ɗo kuŋ kuuk goy ɗo geeger ka Room oki.
Gudurre ta Kabarre ta Gala
16 Nu gaara Kabarre ta Gala bal sokan̰. Ka seener, taar ko gudurre ta Buŋdi taat ŋa jiliy ay gem kaak aamin ɗo Iisa Masi, ŋuur kuuk *Yuudinna ja, kar kat kuuk Yuudinnaɗo oki. 17 Asaan iŋ Kabarre-at, Buŋ gaara maman gee yaa goye iŋ botol ɗo uŋji. Ŋu goyiy iŋ botol-ak, illa iŋ imaan, min ɗo teesindi yoo ɗo gaasindi. Uudin taat ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : « Gem kaak jaawa iŋ botol yaa goye ɗo saan ta imaanji. » Wer ka gase kaawor ɗo Habakuuk 2.4.
Zunuubinna ku gee kuuk Yuudinnaɗo
18 Buŋ gaarit dapin̰koy min kuwa ka samaaner ɗo zunuubinna okin̰co ku geemir iŋ ginin̰co kaak ŋu giniy bal botol. Iŋ gamin ku samaanno-ak, ŋu ticiit seen ta Buŋdi. 19 Buŋ gaarit dapin̰koy loco, asaan ka seener, ŋu iban waraŋ gamin kuuk ŋuu gedire ibine ɗo bi ka Buŋdi. Gamin-ak, Buŋ meen̰ji kat gaarcogu. 20 Asaan min Buŋ kilgiyiit duniine, gamin ku Buŋdi kuuk gee talgigɗo ar gudurrey, Buŋnuwiy, gee gedar ibinin̰co min ɗo riy taat ŋa giniyo ya ŋu pakiraaco. Ŋaar-ak, gee ginno botol taat ŋuu imile kaƴco. 21 Ŋu ginno botol-ak, asaan iŋ ibinin̰co kaak ŋu ibingig Buŋ-ak oki, ŋu poocji bere horoomine ho dele ka barkiner taat kuuniy loci. Kar gay, ŋu jage nam ŋu pakira ɗo gamin kuuk gaaygigɗo iŋ maanna ho ŋu rasiit gondikaw un̰jitu ɗo gelbinco kaak jookum-aka. 22 Ya loco-ak, ŋu gaara ziŋkico ɗo uŋco ka geemir a ŋu gin ilim. Kar sando, ŋu oliyay. 23 Ampaa ko, ŋu rasiig abdiye ka Buŋ kaak matɗo ho gin *darjine a ŋuu abdiye gamin kuuk maaniico di siytu. Gamin-ak, ŋu waƴa ar ɗiiɗi, wal gamin kuuk asin̰co pooɗi, wal kuuk poypiya poypiye, wal gemo. Kar gem gay, ŋaar asa maten di.
24 Ɗo saan taar-an ko, Buŋ rasiig ŋu giniy gamin ku ginindiɗo uudin taat gelbinco rakiy di. Ŋa rasiigu, ŋu nigtu ziŋkico ku maaniico iŋ gamin ku sokan̰. 25 Ŋu makit seen ta Buŋ iŋ raadine. Ŋu rasig abdiye iŋ gine ka riyor ɗo Buŋ kaak kilgiyig gamin okin̰co, kar gay, ŋu abdiya gamin kuuk ŋa kilgiytu di, ho ŋu gina riy loco. Kar sando, ŋa Buŋ kat gee oziliy elgin iŋ elgina ! *Aamin.
26 Ɗo saan taar-an ko, Buŋ rasiig ŋu giniy gamin ku sokan̰ kuuk gelbinco elgiyo : daaɗi weƴɗo iŋ miday, illa ŋu bariya ziŋkico daaɗi. 27 Miday oki gina pa, ŋu weƴɗo iŋ daaɗi. Gelbinco kaak samaanno n̰aamiig a illa ŋuu bariye ziŋkico miday. Ŋu gina gamin ku sokan̰ benannico ho ampaa ko, iŋ gamin kuuk ŋu giniy-ak, ŋuur maaniico gasiit kat tan̰co.
28 Uudin taat ŋu pooc ibinin̰ Buŋ, ŋa rasiig iŋ pikirrico taat jookum-ata ho ansii ko, ŋu giniy gamin kuuk gee gingigɗo. 29 Gee ŋuur-ak, gelbinco miin iŋ ay biyaw ta gamin ku gallo : gamin kuuk iŋ botilcoɗo, kuuk samaanno, ele ka gamin ku geemir ho motol. Gelbinco miin iŋ hasuudinaw, dee ka geemir, giɗuwa, tee ka geemir iŋ neendaw ho gamin ku pey kuuk arro. Ŋu diya raadin ɗo geemir 30 ho ŋu osa gee. Ŋu adin ku Buŋdi, ŋu is biŋka, ŋu ɗapal ho ŋu dela goŋguminco. Ŋu imila gamin kuuk jookumo min ɗo kaƴco kuuk gee bal talin̰ ƴiriy rakki. Ŋu karmiygigɗo aginiyco. 31 Pikirrico bal baati ho ŋu necgitɗo kaawco. Ŋu ello gee ho ŋu tallo amindaw ta geemir. 32 Ŋu ibingit tam seriin ta Buŋdi taat kaawa a gee kuuk ginaag gamin-aŋ, tan̰co-at, illa muutu. Kar iŋ taar-at oki, ŋu goy di ginaag gaminco-aku, ho pey, ŋu ozilaag ŋuur kuuk gina gamin ar ŋuur-aŋku.

*1:6 ‛kuŋ kuuk Buŋ koliŋko’ : Ɗo Kitamne taat ŋu jiptitu iŋ nassarin̰ca, gee daarin̰ jiptit kaaw-an a ‛kuŋ kuuk Iisa Masi koliŋko’.

1:14 ‛kaƴco pile’ : Anne-aŋ, Pool kaawa ɗo bi ka Grekna iŋ kuuk Greknaɗo. Awalle-ak, Grekna tala ziŋkico a ŋuur di gee kuuk iban goye ka duniiner kaak taɓ. Kar gee okin̰co kuuk pey gay, ŋu talaagu ar ŋu geenno.

1:17 Wer ka gase kaawor ɗo Habakuuk 2.4.