'Sëëdhɛ ‑blɛɛsü
'ö Pɔdhö ‑ya bɔ Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'wo
1 Kodhɛngtö
‑pö 'gü ‑a ‑nu ‑dhɛ
1
Mang Pɔdhö ‑mɛ 'ö ga Atanna ꞊në‑ 'gü 'yö n ‑ya Yesu Klisi ‑bha bɔmɛ 'ka bha, yaa‑ Sɔsitɛnö 'ö kwa dheebhang 'ka kwa ‑kë Atanna ‑bha 'në 'ka ‑sü "gblʋʋ "piʋ̈ bha, yi ꞊në 'yi 'sëëdhɛ ya‑ bɔ ka ‑dhɛ.
Yi 'sëëdhɛ ya‑ ‑bɔ Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka‑ ‑bha ‑ya 'gü Kodhɛngtö ‑pö 'gü, 'ö ꞊ya ka kë "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ö "yan 'gü kwa Dëmɛ Yesu Klisi 'saa‑ 'gü bha, waa‑ mɛ "pɛpɛ 'wo zun wo kpiö 'gü Yesu Klisi 'ö kwɛng‑ ‑nu ꞊gban kwa Dëmɛ 'ka bha‑ ‑dhɛ ‑dhɛ "wɛɛ "pɛpɛ ꞊gban 'gü bha ꞊në ka ‑dhɛ. Yi ‑bhɛa kwa dë Atanna ‑dhɛ kö waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klisi 'ö 'dhö, ‑wo ‑gasitɛ kë ka ‑dhɛ, kö ‑wo ka gba zuëyagblʋ̈ʋ̈‑ 'ka.
A ma Atanna bha‑ nuɛ" ‑bho ‑kpɛawo ‑gasitɛ 'ö bɔ‑ 'ka Yesu Klisi ‑ta 'ö‑ ‑kë ka ‑dhɛ bha‑ ‑wɔn 'gü. 'Sa bɔ 'ka‑ wo Yesu Klisi 'ka "dhʋ̈ bha ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö Atanna 'dhö ka ‑kɔ pa ‑sü 'ka gbaɔdhe ꞊gban "pɛpɛ suu 'do 'do 'ka, "kɛɛ 'yö ka gba ‑sü 'ka ‑dɔ "wɩ ‑dhɛ 'ka ‑sü waa‑ 'wɔn dɔ ‑sü 'ka ö ‑bha zian ‑ta ‑kɔ ꞊gban ‑kɔ ꞊gban 'gü bha. Yë 'ö Klisi ‑bha naɔdɔmɛ ‑nu 'yi‑ ‑kë ka ꞊plöö mü bha, yun 'ö‑ ziö ‑sü 'ka ka kpö 'gü troo 'yaa‑ ‑bha. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö mɛ "pɛpɛ 'ö 'ka "yan 'to sië kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑gɔ bha, 'ö Atanna ‑bha gbaɔdhe 'ö‑ ‑kë ö ‑bha 'në ‑nu ‑gɔ bha‑ 'bha ‑bo 'yaa ka zë ‑sü 'ka bha 'yö bha. Yö 'ö "dhʋ̈ bha ꞊në dho ka ‑kwɛɛ bun, 'yö ka ‑gɛn ‑yö to ‑gban ‑sü 'ka‑ ‑bha zian bha‑ ‑ta 'ö dho‑ 'ka "dhʋ̈ 'ö zun‑ 'ka‑ "dhiʋ̈todhɛ ‑bha, kë "dhʋ̈ kö pö 'a 'dho ‑ya ka ‑bha tongtongdhö kwa Dëmɛ Yesu Klisi nu ‑yi 'ka. Atanna ꞊ya ‑wʋ 'dhɛ 'kö‑ pö kö ꞊yaa‑ pö, 'yaa 'go "gblʋʋ 'zü tongtongdhö. 'Sa yö 'ö "dhʋ̈ bha ꞊në ka ‑dhɛ kö kaa‑ ö Gbö Yesu Klisi 'ö kwa Dëmɛ 'ka bha kɛng‑ ‑nu 'ka ‑tosɛa kë ka "kwëë, kö ka ‑kɔ 'ya 'dho 'go 'ko ꞊kwɛng.
"Pɛ 'ö Yesu ‑bha mɛ ‑nu 'wo Kodhɛngtö ‑wa wo‑ 'gü ‑a dhiang 'ö Pɔdhö ‑ya zë
10 N dheebhang ‑nu, ‑yö bhɛa" ꞊në‑ 'ka 'yö 'a‑ wo sië ka ‑dhɛ kwa Dëmɛ Yesu Klisi 'tɔ 'gü, kö 'ka dɔ "gbɩɩ‑ kö ka ‑wʋ ‑yö kë do, kö 'gügblüdhe 'ya 'dho ‑da ka ꞊zinng 'gü 'ö 'ka ‑kan 'kwëë‑. Bhɛa" ꞊në 'a‑ wo ka ‑dhɛ kö 'ka kë ꞊dhɛ mɛ do 'dhö, kö ka zuëpiʋ̈wɔn ‑yö kë do, kö ka ‑kɔ ‑yö kë 'wɔn do ‑bha. 11 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha n dheebhang ‑nu, ‑a 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ mɛ ꞊ya 'go Kloe ‑gɔ 'kɔɔdhö ꞊ya nu ꞊yaa‑ pö n ‑dhɛ ꞊dhɛ "dhinaa ‑yö ka ꞊zinng 'gü. 12 A‑ ‑ma ꞊dhɛ ka ‑wʋ 'yaa do. Mɛ 'bha ‑nu 'wo‑ pö sië: «Ma ‑zë a ‑bɔ Pɔdhö 'ka», kö mɛ 'bha ‑nu ‑wa pö sië: «Ma ‑zë a ‑bɔ Apodhɔsö ꞊në‑ 'ka», kö mɛ 'bha ‑nu ‑wa pö sië: «Ma ‑zë a ‑bɔ Piɛdhö 'ka,» kö mɛ 'bha ‑nu ‑wa pö sië: «Ma ‑zë a ‑bɔ Klisi ꞊në‑ 'ka». 13 ‑Yö ka 'gü ꞊dhɛ Klisi bha ‑yö "pɛ ‑sü 'ka ö 'gü 'gbɛ 'ka "dhʋ̈ ‑ee? "Ɛɛn Pɔdhö ꞊në ga "dhü ‑bha ka ‑wɔn 'gü ‑ee? "Ɛɛn ‑wo kë ka ‑bɔ ma ꞊në n 'ka ‑zu bho ‑ee?
14 Mang ‑zian a Atanna nuɛ" ‑bho 'mii mɛ 'bha ka ‑bɔ Yesu 'ka ‑zu bho 'ö‑ wo kö 'yii kë Klipusö waa‑ Gayusö ‑nu 'ka bha‑ ‑wɔn 'gü. 15 ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, mɛ 'bha 'yii 'dho ꞊mɔɔ‑ ‑bha kö ‑ya pö ka kpö 'gü ꞊dhɛ ‑wo kë ka ‑bɔ ma ꞊në n 'ka ‑zu bho. 16 ‑Ɛɛ a kë Tefana ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu ‑zu 'pö "dhʋ̈ tɛan‑ 'ka, "kɛɛ ꞊ya 'go yö ‑zë 'gü, mɛ "wɛɛ 'bha 'kö maa‑ ‑bha wo kö n ‑zʋ ‑yö ‑bö 'ka 'yaa 'dhö. 17 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ n bɔ 'ö Klisi ‑ya wo bha 'yii n bɔ kö 'a mɛ "zu ‑zë bho. ‑Yö n ‑bɔ kö 'a 'wɔn ‑taɔng ‑së 'ö go Atanna "piʋ̈ bha ꞊në‑ pö, "kɛɛ kö 'ma‑ pö, kö 'ma 'dho‑ pö 'wɔndɔdhe 'ö "kpʋng ꞊taa yö bha‑ ‑bha, ('ö mɛ ꞊gban "yan ‑yö bɔ ma ꞊në n ‑ta) 'ö faan bho Klisi ‑bha ga 'ö‑ wo "dhü ‑bha bha‑ ‑bha 'ö ‑kë "wlaawɔn 'ka.
18 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ Klisi ‑bha ‑ga "dhü ‑bha ‑sü ‑dhiang 'yi‑ zë sië bha, ‑yö slaadhɛ ‑wɔn ꞊në‑ 'ka 'mɛ wo 'gü see‑ ‑zian ‑ta bha‑ ‑nu 'gü. "Kɛɛ 'mɛ 'kö kwa ‑zë 'kwa dha ‑zian ‑ta bha ‑yö Atanna ‑bha 'gügbɩɩdhɛ ꞊në‑ 'ka kwa 'gü. 19 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ‑yö ‑bɛn zë ‑sü 'ka Atanna ‑wʋ 'sëëdhɛ 'gü (Yesu ‑bha ‑ga "dhü ‑bha ‑sü bha ꞊në‑ ‑wɔn 'gü) ꞊dhɛ:
«'Mɛ 'wo "yaakimɛ ‑nu 'ka a ‑dho ‑a ‑nu "yaaki 'gü see‑
'ö 'maa 'mɛ 'wo 'wɔndɔmɛ ‑nu 'ka
‑a ‑nu ‑bha 'wɔn dɔ ‑sü ‑ya 'klɔɔ‑ "dhiʋ̈.»
20 ꞊Ya kë "dhʋ̈ bha ‑oo, ‑më ‑wʋ ꞊në dho ꞊slɔɔ "yaakimɛ ‑mü ‑ee, "ɛɛn 'wɔndɔmɛ ‑mü ‑ee, "ɛɛn zaɔdhedamɛ 'ö ꞊dɛɛ ‑a ‑gɔ kö ‑ya pö, kö Atanna ꞊ya bo‑ ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊dhɛ 'wɔndɔdhe 'ö "kpʋng ꞊taa yö bha ‑yö slaadhɛ ꞊në‑ 'ka?
21 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ‑a "sɩ 'yii kë mɛ 'bha ‑dhɛ "kpʋng ꞊taa kö ‑yö Atanna dɔ ö ‑dɩ ‑bha "yaaki ‑bha, ‑dhɛ 'ö ö ‑dɩ ‑zɔn 'ka ö ‑bha "yaaki ‑bha bha‑ 'gü. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö naɔ 'ö bhɔ mɛ ‑nu 'gü slaadhɛ ‑naɔ ‑bha 'yi‑ dɔ sië bha ꞊në Atanna ‑yö bɔ‑ ‑ta 'yö 'mɛ 'wo 'dhang bho‑ "dhiʋ̈ ‑a ‑nu dha bha 'yö bha. 22 Zuifö ‑nu ꞊wa dɔ ‑wa ‑pö 'yi ‑kian ‑wɔn ‑nu ꞊në‑ kë kö 'wo gun ‑na 'dhang bho Klisi ‑wɔn "dhiʋ̈. 'Mɛ 'waa Zuifö 'ka ꞊wa dɔ ‑wa ‑pö ꞊dhɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊dhɛ ‑wo ‑kë 'wɔndɔmɛ "gblʋ̈gblʋ̈ ‑nu 'ka bha, 'wɔndɔdhe ꞊në‑ ‑bha ‑yö to‑ ‑bha. 23 "Kɛɛ yi ‑zë yi ‑bha 'ka, Klisi 'ö ga "dhü ‑bha bha ꞊në 'yi‑ dhiang zë. 'Sa ‑a ‑dhiang 'yi‑ zë "dhʋ̈ bha ꞊në Zuifö ‑nu ‑siödhɛwɔn 'ka, 'yö 'mɛ 'waa Zuifö 'ka 'wo‑ ‑dhɛ 'pö slaadhɛ ‑dhiang. 24 "Kɛɛ mɛ "pɛpɛ 'kö Atanna ‑ya ‑nu ‑dhɛ, ‑yö ‑kë Zuifö 'ka "ɛɛn 'yii kë Zuifö 'ka, Klisi bha ꞊në Atanna ‑bha 'gügbɩɩdhɛ waa‑ "yaaki ꞊gban 'ka wo ‑zë ‑a ‑nu ‑bha 'ka. 25 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'wɔn 'ö Atanna ‑ya kë "dhʋ̈ 'ö bhɔ mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu ‑zë 'gü slaa" ‑bha bha‑ "dhiʋ̈‑ ‑ziö mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu ‑bha "yaaki ‑zë ‑ta pongpongdhö. 'Kö 'zü ‑a kë 'ö Atanna ‑ya wo "dhʋ̈ bha ꞊ya kë wo ‑zë ‑a ‑nu 'gü ꞊dhɛ 'pë 'ö "sɩ ꞊në 'yaa‑ ‑dhɛ ‑a 'dhö, "kɛɛ ‑a "dhiʋ̈‑ ‑ziö ‑a ‑nu ‑bha 'gügbɩɩdhɛ ꞊gban ‑ta pongpongdhö.
26 N dheebhang ‑nu, mɛ 'ö Atanna ‑ya ‑nu ‑dhɛ 'ö ka kpö 'dhö do bha ‑kaa ‑nu 'suan‑ bho ‑së 'ka. 'Mɛ 'wo 'wɔndɔmɛ ꞊dede 'ka 'waa 'gbɛ, ‑gblüdë ‑nu "ɛɛn mɛ ‑tiandhö ‑nu ‑zian 'waa 'gbɛ ka kpö 'gü. 27 "Kɛɛ kë 'ö‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'mɛ 'ö "kpʋngtaamɛ ‑nu ‑wa ‑nu ‑ga slaamɛ ‑nu 'ka bha, ꞊në Atanna ‑ya sü 'yö 'yiʋ̈‑ dɔ‑ 'ka 'mɛ wo ‑zë 'wo‑ ‑nu ‑dhɛ "yaakimɛ ‑nu bha‑ ‑nu ‑bha. 'Yö 'mɛ 'ö "sɩ 'yaa‑ ‑nu ‑dhɛ "kpʋngtaamɛ ‑nu "yan 'gü bha ꞊në Atanna ‑ya ‑nu sü 'yö 'yiʋ̈‑ dɔ‑ 'ka 'mɛ 'ö "sɩ 'dhö‑ ‑nu ‑dhɛ wo ‑zë ‑a ‑nu 'gü bha‑ ‑nu ‑bha. 28 Mɛ 'ö "kpʋngtaamɛ ‑nu ‑wa ‑nu ‑ga "wlaamɛ ‑nu 'ka 'ö 'waa‑ ‑yaki ‑ya bha ꞊në Atanna ‑ya ‑nu sü 'yö ꞊bhlëë bho‑ 'ka mɛ 'dhɛ wo ‑zë 'wo‑ yö ꞊bhlëëmɛ 'ka bha‑ ‑nu bha. 29 ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, mɛ 'bha 'yaa 'dhö kö ‑ya pö yö ‑zë ö ‑dho ö 'tɔ 'kun Atanna wëëdhö. 30 "Kɛɛ ka ‑kplü 'ö Atanna ‑ya wo Klisi ‑bha, 'ö yö ꞊në kwa "yaaki 'ka bha ‑yö ‑ga yö ꞊në‑ 'gü. Klisi bha ꞊në 'kwa bɔ‑ ‑ta 'yö pö 'yaa kwa ‑bha Atanna wëëdhö, 'yö 'kwa ꞊mɔɔ‑ ‑bha 'kwa ‑tosɛa ‑kë ‑a ‑bha kë 'gü, 'yö kwa dha 'wɔn yaa ‑gɔ. 31 Kë "dhʋ̈ kö 'wɔn 'ö Atanna ‑wʋ ‑ya pö ꞊dhɛ:
«Mɛ 'ö 'tɔ 'kun ‑dhɔ 'dhö‑ ‑bha ‑a ‑dhɛa ‑bha ꞊dhɛ
‑a ‑mɛ ‑yö ö 'tɔ 'kun
'wɔn 'ö kwa Dëmɛ ‑ya ‑kë bha ꞊në‑ ‑wɔn 'gü» bha‑ 'gü ‑wɔn ‑yö kë.