16
'Wɔn 'ö ‑gban 'pë 'ö Kodhɛngtö ‑mɛ ‑nu dho‑ bho 'ko ‑ta waa‑ 'wɔn ‑nu 'ö Pɔdhö "piʋ̈ ꞊dhɛ 'ö‑ kë ‑a ‑bha ‑a dhiang 'ö‑ zë
'Wɔn 'dhɛ 'kö gun n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a‑ pö ka ‑dhɛ ꞊në 'a‑ pö bha. ‑A 'dhɛ 'ö ꞊ya 'to ‑pö ka ‑dhɛ ‑pë 'ka ꞊taamasü ya‑ 'gü, 'yö ‑kë 'pë 'ka‑ bho sië Atanna ‑bha mɛ ‑nu 'wo Zedhizadhɛmö ‑a ‑nu ‑dhɛ bha‑ ‑wɔn 'ka. 'A ‑wʋ kpɔ Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'wo Gadhatö ‑a ‑nu ‑bha 'a‑ pö ‑wa kë ‑kɔ 'ö‑ ‑bha bha, Kodhɛngtö ‑mɛ ‑nu, ‑kaa kë 'pö ‑kɔ do bha‑ 'gü. A‑ ‑pö 'ka ka 'gü dɔ "gbɩɩ‑ kö ꞊glooyi ꞊ya ꞊loo ‑kɔ 'ö‑ ‑bha 'do 'do, kö 'pë 'ka‑ ꞊slɔɔ "dhɔɔ ꞊zinng 'gü do 'gü, ‑a 'dhɛ 'ö ka ‑kɔ ‑yö ꞊mɔɔ‑ ‑bha, 'ka‑ ‑ya ‑dɩ ‑ta kö 'ka‑ ꞊loo 'ko ‑ta kö 'ka‑ bɔ Atanna ‑bha mɛ ‑nu 'wo Zedhizadhɛmö ‑a ‑nu ‑dhɛ, kö 'ka 'dho‑ pö 'ka dɔ n ‑loo mü ‑sü ‑gɔ. 'Mɛ 'ka 'dhang bho‑ "dhiʋ̈, ‑kaa ‑nu ‑ya ka ‑kɔ "sɔɔ kö 'ma nu 'ma ꞊loo mü, kö 'sëëdhɛ 'wo dho wo "kplëng bho‑ ‑ta 'a‑ kë kö 'a‑ dɔ‑ ‑nu ‑gɔ kö ‑wo 'dho 'pë 'ka‑ ꞊gbaɔ bha‑ 'ka 'mɛ 'wo Zedhizadhɛmö ‑a ‑nu ‑dhɛ. ꞊Ya kë 'zü ꞊dhɛ 'pë 'ka dho‑ bho bha ꞊ya kë 'gbɛ, kö ‑yö mang ꞊dede n 'dho ‑gɛn bho, kö 'yi 'dho yi "kwëë.
꞊Ya 'go yö ‑zë 'gü, ‑yö n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a nu zun ka ‑dhɛ 'gü. "Kɛɛ n ‑bɔ Maseduanö ‑sɛ 'gü ‑wɔn ‑yö ‑tun ꞊kö 'kö 'a gun ‑na nu. 'Bha mü "dhʋ̈ 'ma nu a ‑dho ꞊gwëë 'në 'bha bho ka "piʋ̈ mü, 'ö 'a ‑nɛɛ 'gü ‑zian ‑kë mü. ꞊Ya kë "dhʋ̈ ka ‑dho ꞊mɔɔ‑ ‑bha 'ka dho n dɔ ‑dhɛ "pɛpɛ 'ö ‑dho mü ‑wɔn 'dhö n ‑bha bha‑ 'gü. ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'yaa n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'ma nu 'ma n "yan ‑kpan ka ‑bha 'a 'to 'a ziö. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ꞊ya kë kwa Dëmɛ ‑dhidhɛwɔn ‑zë 'ka, ‑yö n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'ma nu 'a ꞊gwëë 'në 'bha wo ka "piʋ̈ mü.
"Kɛɛ yö ‑zë ꞊gban 'gü, a ‑dho to Efɛzö ‑pö ya‑ 'gü ꞊kö 'ö Pangtökɔtö yi ‑yö ꞊loo. ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'ko ‑zë Atanna ‑wʋ 'ka ‑mɛ ‑nu ‑kë 'gbɛ ‑sü ꞊gban waa‑ ‑bha ‑bha, ‑a ‑bha yë bha‑ ‑yɛ "dhi ‑yö "pʋ ‑sü 'ka n ‑gɔ 'pö‑ ya‑ 'gü ꞊dedewo.
10 Timote ‑zë ꞊ya ‑da n "dhiʋ̈ ‑yö nu sië, "kɛɛ ꞊ya nu ꞊ya ꞊loo mü ‑kaa ‑dhɛng 'kun "yɔn ‑kɔ 'ka kö‑ "dhia ‑yö 'ma‑ 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ kwa Dëmɛ ‑bha yëkëmɛ ‑mü 'ka 'pö ꞊dhɛ n 'dhö. 11 'Ka 'dho‑ pö 'ka‑ ‑ga "yan ‑wlö ‑ta 'ka. ‑Kaa dɔ zian‑ ‑së 'ka kö‑ "dhiʋ̈ yee kë ‑sü ‑yö ‑wo n ‑ta zuë" ꞊nii ‑da 'ka, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ n "yan ‑yö waa‑ kwa dheebhang ‑nu ‑gɔ.
12 Kwa dheebhang Apodhɔsö ‑zë a‑ ‑pö ‑dhɛ "tʋ̈ng ꞊gban 'gü ꞊dhɛ kwa dheebhang ‑nu 'wo nu sië zun ka ‑dhɛ 'gü wɛng‑ ‑nu ‑wo nu wo "kwëë, "wɩ ꞊në 'yii‑ wo n ‑gɔ ‑bha ꞊kö. "Kɛɛ yö ‑zë ꞊gban 'gü 'yii 'dho 'to‑ 'gü, ꞊ya ö ‑dɩ ꞊slɔɔ ‑yö ‑dho nu zun ka ‑dhɛ 'gü.
13 ‑Ka ‑ya ka "yaan, ka 'gü 'ya 'dho ga ‑zʋ ‑yö Atanna ‑dhɛ ‑sü 'ka, ‑ka ka faan dɔ, ‑ka ka 'gü dɔ "gbɩɩ‑. 14 'Wɔn "pɛpɛ 'ka dho‑ kë, ‑kaa kë ‑dhɔ 'gü.
15 Ka Tefana waa‑ ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu ‑dɔ. Ka‑ 'wɔn ‑dɔ 'kpakpadhö ꞊dhɛ wo ꞊në 'wo 'dhang bho Yesu ‑wɔn "dhiʋ̈ ‑blɛblɛsü Akai ‑sɛ bha‑ 'gü, 'yö 'wo wo ‑dɩ "kplëng bho ‑sü 'ka Atanna ‑bha mɛ ‑nu 'wo "sɛ bha‑ 'gü ‑a ‑nu ‑dhɛ. ꞊Dhɛ 'ö "dhʋ̈ n dheebhang ‑nu, bhɛa" ꞊në 'a‑ wo ka ‑dhɛ, 16 kö 'ka dɔ "gbɩɩ‑ 'ka ka "tʋ 'to 'mɛ 'wo bha waa‑ mɛ ‑nu 'ö‑ ‑nu ‑kɔ 'dhö 'wɔn do ‑bha bha ꞊në‑ ‑nu ‑wʋ ‑bha kö ‑wo kë "dhiʋ̈ ‑sü ka 'ka ‑mɛ ‑nu 'ka.
17 Tefana 'dhöö, Fɔɔtunatusö 'dhöö, Akaikusö 'dhö, nu 'wo‑ wo ‑wo n ‑dhɛ 'gü yö bha dhi 'ö‑ wo n ‑dhɛ ‑a "sinma 'yaa 'dhö. ‑A 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ka ‑dhɔ 'ö ꞊ya gun ꞊ya 'kpɔ n "dhiʋ̈ bha, wo ꞊në ꞊waa‑ 'dho 'në 'bha wo n ‑gɔ "sia‑. 18 'Ö go mü 'zü wo ꞊në ꞊wa n zuë" 'waanu ꞊dhɛ ‑kɔ 'wo ka zuë" 'waanu 'ka 'pö mü bha‑ 'dhö. Mɛ suu 'wo "dhʋ̈ bha‑ ‑dhɛa ‑bha ‑dhɛ 'ka ꞊bhlëë ‑ya ‑nu ‑bha kö 'ka dɔ‑ ‑nu ‑wɔn 'kun ‑dhɛ 'ka.
19 ('Wɔn ‑nu 'wo gun n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a‑ pö ka ‑dhɛ kö ‑yö 'to ‑dhio ‑wʋ ‑totaamasü 'ka 'yö bha.) ꞊Dhɛ 'ö "dhʋ̈, mɛ "pɛpɛ 'dhɛ 'kö 'wo Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ 'ka Azi ‑sɛ ya‑ 'gü ꞊wa ka ꞊tua bho 'gbɛ. Akidhasö waa‑ ‑bha dhebhɔ Plisidhö waa‑ Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'wo ꞊loo 'ko ‑ta ‑a ‑nu ‑gɔ 'kɔɔdhö bha, ‑wa ‑pö 'wa ka ꞊tua bho kwa Dëmɛ Yesu Klisi 'tɔ 'gü. 20 Kwa dheebhang ‑nu "pɛpɛ 'wo ‑dhɛ ya‑ 'gü ꞊wa ka ꞊tua bho 'gbɛ. 'Ka ‑kpan ka 'ko ‑nu ‑bha ‑ka ꞊loo ka 'kwëë‑ ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö dheebhang ‑zë ‑nu ‑wa ‑kë 'ka ‑a 'dhö.
21 ꞊Tuabhonaɔ 'kö ya mang Pɔdhö ‑mɛ ma ꞊në 'a‑ ‑bɛn zë n ‑dɩ ‑kɔ "dhɛ 'ka.
22 Mɛ "ʋʋ mɛ 'ö kwa Dëmɛ ‑dhɔ 'yaa‑ kë ‑a ‑mɛ ‑bha "dhang ꞊në bha! "Kɛɛ yi ‑zë yi‑ ‑pö «Madhanata»! 'Ya‑ pö "dhʋ̈ kö yi‑ ‑pö yi Dëmɛ bha ‑yö nu.
23 Kö kwa Dëmɛ Yesu ‑yö ‑gasitɛ kë ka ‑dhɛ bha 'aa ‑yö kë.
24 Mɛ ꞊gban "pɛpɛ ka ‑dhɔ ‑yö n ‑kë Yesu Klisi ‑wɔn 'ko ‑sɔn.