'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa
'ö Pɔdhö ‑ya bɔ Atanna ‑bha mɛ ‑nu 'wo
2 Kodhɛngtö
‑a ‑nu ‑dhɛ
1
Pɔdhö ‑bha Atanna nuɛ" bho ‑wʋ
'Sëëdhɛ ya mang Pɔdhö ‑mɛ 'ö Atanna ꞊në n ‑ya Yesu Klisi ‑bha bɔmɛ 'ka bha, yaa‑ Timote 'ö ‑kë yi dheebhang 'ka 'pö kwa Dëmɛ bha‑ ‑bha zian ‑ta bha yi ꞊në 'yi‑ bɔ ka ‑dhɛ.
Yi 'sëëdhɛ ya‑ ‑bɔ mɛ "pɛpɛ 'ka Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'ka Kodhɛngtö ‑pö 'gü waa‑ mɛ "pɛpɛ 'dhɛ 'wo to 'wo ka ‑gɔ Akai ‑sɛ bha‑ 'gü bha ꞊në ka ‑dhɛ. Kö kwa Dë Atanna waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klisi 'ö 'dhö ‑wo ka gba zuëyagblü 'ka, kö ‑wo ‑gasitɛ kë ka ‑dhɛ bha ('aa ‑yö kë).
‑Ka ‑kwa Atanna 'ö ‑kë kwa Dëmɛ Yesu Klisi Dë 'ka, yö 'ö mɛ ‑nu ‑wëë ‑ya ‑kë ‑ziiziisü 'ka, 'ö mɛ ‑zʋ ‑gban ‑kɔ ꞊gban ‑kɔ ꞊gban 'gü bha‑ nuɛ" bho ꞊dedewo. Yö ꞊në yi ‑zʋ ‑gban "yënng ꞊gbaɔndhe ꞊gban "pɛpɛ suu 'gü, kë "dhʋ̈ kö ‑kɔ do 'ö yi ‑zʋ ‑gban 'ka bha 'yi mɛ "wɛɛ ‑nu ‑zʋ ‑gban 'ka 'pö kö ‑wa ‑nu ‑wëëkë wo sië. ‑Kɔ do 'ö Klisi ‑wëëdhɛ ‑yö bho‑ 'ka, yii ‑dɩ 'pö yi ‑wëëdhɛ ‑yö ‑bho 'ka, "kɛɛ yi ‑wëëdhɛ bho ‑sü bha‑ 'bha 'dhö ‑da sië‑ 'gü Klisi ‑wɔn 'gü kö Klisi ‑dɩ 'pö ‑yö yi faan dɔ sië "dhʋ̈ do 'ö dho‑ 'ka. 'Ya saan", kö yi ‑saan kë "dhʋ̈ kö ka ꞊në ka ‑zʋ ‑yö ‑gban, kë "dhʋ̈ kö 'ka dha. Klisi ꞊ya yi ‑zʋ ‑gban, kö ‑ya ‑kë "dhʋ̈ kö yi ‑wëëkë "dhiʋ̈ ‑nu 'wo‑ wo bha ka‑ ‑dhɛ yö, kö ka ‑zʋ ‑yö ‑gban, kö ka zuë" ‑yö kë ‑sɛa, kö ꞊wa ka ‑wëëkë wo 'pö ꞊dhɛ yi 'dhö kö ‑yö 'kun bho ka 'gü. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, yi ‑zʋ ‑ya 'gü klöklödhö 'ö 'yi‑ 'wɔn dɔ 'kpakpadhö ꞊dhɛ ka ‑wëëdhɛ 'dhö bho sië ꞊dhɛ yi 'dhö ‑kɔ do 'ö‑ 'gü bha, Atanna do 'ö yi ‑zʋ ‑gban bha ‑yö ‑dho ka ‑zʋ ‑gban 'pö ‑kɔ do bha‑ 'gü.
N dheebhang ‑nu, 'yaa yi "piʋ̈ tongtongdhö ꞊dhɛ sëë ‑ziisü 'yi‑ bho Azi ‑sɛ 'gü bha 'ka kë‑ 'gü ka ti ‑bha. ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ sëë 'yi‑ bho Azi ‑sɛ 'gü bha‑ ‑dhiang 'yaa zë. 'Ö dɔ mü kö yi dha ‑wɔn ‑zian 'yaa yi "yaan 'zü. Kö yi dha ‑wɔn ‑zë ꞊ya kë yi tii' 'ka ‑wɔn ꞊në‑ 'ka, kö yi ga ‑wɔn ꞊në yi "yaan ‑wɔn 'ka. "Kɛɛ kë 'ö‑ wo "dhʋ̈ bha ‑yö kë "dhʋ̈ kö 'yi yi ‑zʋ ‑ya Atanna 'ö‑ ‑kɔ ‑yö ꞊mɔɔ mɛ ‑bho ga 'gü ‑sü ‑bha 'bha ꞊në‑ ‑dhɛ, kö 'ya 'dho yi ‑zʋ 'gɔn yi ‑dɩ ‑dhɛ. 10 Yö 'ö "dhʋ̈ bha ꞊në yi dha 'wɔn 'ö yi ‑gɔ ‑yö ꞊mɔɔ‑ ‑bha 'nu 'ö 'to‑ 'gü bha‑ ‑gɔ. 'Sa yö ꞊në dho yi dha‑ ‑gɔ "dhʋ̈ ‑kpɛawo. 11 "Kɛɛ ‑a ‑dhɛa ‑bha ꞊dhɛ 'ka yi ‑ta 'kun ‑bhɛa Atanna ‑dhɛ ‑sü ‑bha yi ‑wɔn 'gü. Yö ꞊në ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö dho zë mɛ 'gbɛ ‑bha bhɛa" 'wo‑ wo sië yi ‑wɔn 'gü bha‑ ‑dhɛ 'yö ‑gasitɛ ‑kë yi ‑dhɛ. 'Yö‑ 'gü ‑wɔn ꞊ya bo kë ‑sü 'ka, 'yö mɛ 'gbɛ ‑wa nuɛ" bho ‑a kë 'ö‑ wo yi ‑dhɛ "dhʋ̈ bha‑ ‑wɔn 'gü.
12 ‑Ka ‑dhɛ ‑ga, 'ya yi ‑zʋ 'gɔn "sɛnngdhö yi ‑mɔɔ ‑bha 'yi yi 'tɔ kun. Yi 'tɔ 'kun ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑tosɛa 'yi‑ ‑kë "kpʋngtaadhɛ ya‑ 'gü, "kɛɛ 'ö 'yi‑ ‑kë ka kpö 'gü kö yi mü bha, yi‑ ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑ya ‑zɔn 'ka yi ‑dhɛ ꞊në‑ 'dhö "gblüdhɛ "puu ‑ta "kɛɛ tɛanwɔn 'ö go‑ "piʋ̈ ‑a ‑ta, "kɛɛ yi‑ ‑kë "dhʋ̈ ‑gasitɛ 'ö‑ ‑kë yi ‑dhɛ bha ꞊në‑ 'saa‑ 'gü, 'yii‑ kë mɛ ‑nu ‑bha 'wɔndɔdhe ‑bha. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü yi zuë" 'yaa za dɔ yi ‑bha. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'yi ꞊mɔɔ‑ ‑bha 'yi yi 'tɔ kun bha 'yö bha. 13-14 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'sëëdhɛ ‑zian 'yi‑ bɔ ka ‑dhɛ bha tɛanwɔn "puu ꞊në 'yi‑ pö ka ‑dhɛ ‑a 'gü, 'yii "kpënng‑ kë ka ‑gɔ kö 'yi‑ 'bha 'to yi "gblu ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö kaa ꞊dede 'ka‑ ‑wʋ pö‑ 'ka bha‑ 'dhö. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü ‑yö n 'gü ꞊dhɛ 'kö 'kii‑ 'gü ‑zian ma "tʋ̈ng ya‑ 'gü "kɛɛ kwa Dëmɛ Yesu ‑bha 'yiën‑ yaa‑ ‑ya dhang‑ ‑bha yi 'ö‑ 'ka ka ‑dho ‑a 'wɔn dɔ ꞊dhɛ ka ‑bhaa 'tɔ ‑bhɔ ‑bha ‑mɛ ‑mü yi ꞊në yi 'ka 'yö yi ‑bha 'dhö ka 'ka 'pö. 'Sa ka‑ ‑naa 'në 'bha ‑zë ‑dɔ "dhʋ̈.
15 N 'dhang ‑bho 'wɔn bha‑ "dhiʋ̈ ‑kɔ yaa 'gü yaa bha ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, 'yö gun n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a nu ka ‑dhɛ 'gü 'nu ꞊kö ‑blɛɛsü, kë "dhʋ̈ kö‑ 'gü ‑wɔn ‑së bha ‑yö kë ka ‑dhɛ 'koodhö ꞊plɛ. 16 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'ma gun 'ma‑ ‑ya 'nu n ‑zʋ "piʋ̈ ꞊dhɛ n 'dho ‑sü ꞊ya kë Maseduanö ‑sɛ 'gü 'a bɔ ka "piʋ̈ mü, kö n yee kë ‑sü 'ka 'zü 'a bɔ 'mü kö 'a n "yan 'bha ‑kpan ka ‑bha. ꞊Ya kë "dhʋ̈ 'nu ka ‑mɔɔ ‑bha 'ka n dɔ zian‑ 'yö 'a 'dho Zude ‑sɛ 'gü. 17 ("Kɛɛ 'ma‑ "ta bha‑ bho‑ ‑ta.) Ka ‑mɔɔ ‑bha 'ka‑ pö: «'Yö i‑ ‑bho ‑ta ‑më ‑wɔn 'gü? "Ɛɛn ‑a yi 'kö 'i gun‑ 'kpɔ sië ‑blɛɛsü kö 'bhii i ‑zʋ 'pö‑ 'gɔn ‑ee? "Ɛɛn 'mɛ 'ö "ta sü ö ‑dɩa ‑gleng ‑bha 'ö ꞊yaa‑ pö 'wɔn ‑bha ꞊iin 'ö go 'mü 'ö‑ pö 'wɔn do bha‑ ‑bha 'zü 'aa bhoo yö ‑mü i 'ka ‑ee?» 18 ‑Abin! 'Yaa "dhʋ̈ tongtongdhö. ‑Kɔ do 'ö Atanna 'dhö‑ 'ka 'ö 'yaa ‑wʋ ꞊plɛ pö tongtongdhö bha ꞊në 'a‑ 'ka. 'Maa‑ pö 'wɔn ‑bha ꞊iin 'maa 'go mü 'maa‑ pö "uun; ‑a ‑wɔn 'gü ‑wʋ 'a‑ pö ka ‑dhɛ bha 'yaa ꞊sua 'ka. 19 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ Yesu Klisi 'ö Atanna Gbö 'ka 'ö Timote 'dhö, Silivɛn 'dhö, ma 'dhö, 'yi‑ ‑dhiang zë ka ‑dhɛ bha 'yaa gun ꞊iin waa‑ "uun ꞊gban ‑kaankwëëmɛ 'ka. ‑A 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ꞊iin‑ 'ö Atanna ‑ya pö bha ꞊në Yesu ‑ya 'gü ‑wɔn ‑kë. 20 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ "plüün "pɛpɛ 'ö Atanna ‑ya bho kwa ‑dhɛ bha yö ꞊në‑ ꞊iin 'ka. ‑A ‑kë kö 'yaa ‑wʋ ꞊plɛ pö ‑sü bha 'yö yii ‑dɩ 'pö 'yi‑ "sɛɛdhɛ ‑kë mɛ ꞊gban "pɛpɛ ‑dhɛ kë "dhʋ̈ kö‑ 'tɔ ‑yö bhɔ. 21 Atanna yöö ꞊dede bha ꞊në kwɛng‑ ‑nu ꞊gban kwa ‑zʋ ‑gban Klisi ‑bha zian bha‑ ‑ta. Yöö do bha 'zü ꞊në kwa ‑ya ‑dɩ ‑ta. 22 'Yö ö 'tɔ ‑ya kwa ‑bha, 'yö dho 'ö ö ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ bha‑ ‑ya kwa 'gü kö ‑yö kë 'wɔnsë 'ö‑ ‑ya ‑sü 'ka kwa ‑gɔ ‑dhɛkpaɔ dhia" 'gü bha‑ taɔng 'ka.
23 ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, n ‑nu mü ‑sü bha‑ bho 'a‑ wo‑ ‑ta bha a‑ ‑kë "dhʋ̈ kö 'ma 'dho 'wɔn bho ka ꞊në ka 'gü. ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha Atanna ꞊në n "sɛɛ‑ 'ka, ꞊ya kë ꞊dhɛ ꞊ya kë ꞊sua 'ka ‑yö n 'sü. 24 ‑A 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ 'yaa yi "piʋ̈ ꞊dhɛ ka ‑bha 'dhang ‑bho Klisi "dhiʋ̈ ‑sü bha ‑yö kë ꞊dhɛ 'pë 'yi ka ‑kɔ ꞊në‑ kpɔ‑ 'ka ‑a 'dhö. "Kɛɛ ‑kɔ 'yi dho‑ kë‑ 'ka kö 'yi ka ‑ta 'kun kö ka zuë" ꞊nii ꞊në ‑yö ‑da tɛkpɛtɛkpɛdhö ꞊në 'yi‑ ‑dhɛ mɔɔ sië. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ꞊ya kë ‑zʋ ‑yö Atanna ‑dhɛ ‑sü ‑zë 'ka kö 'ka yö ‑zë ‑koso "kan.