5
Atanna ‑bha yëkëmɛ ‑nu ‑bha ‑a ‑bha yë ‑kë ‑kɔ ‑dhiang 'ö Piɛdhö ‑ya zë
‑A 'dhɛ 'ö maa‑ zë bha a‑ ‑zë 'mɛ ꞊wa kë "dhiʋ̈ ‑sü Atanna ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ka ‑a ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu kpö 'gü bha ꞊në‑ ‑nu ‑dhɛ. Mang ‑dɩ 'pö "dhiʋ̈ ‑sü ‑a ‑nu 'ka ‑mɛ ‑mü n 'ka ꞊dhɛ ‑a ‑nu 'dhö, saan" 'ö Klisi ‑ya wo bha mang ꞊dede n "yan ‑gun ‑dhɛ 'gü, ꞊ya 'go mü 'zü ‑a ‑bha ‑gblüdëdhɛ 'ö nu sië bha‑ 'gü ‑mɛ do ‑mü n 'ka 'pö. 'Mɛ 'ka ‑zun Atanna ‑bha mɛ ‑nu ‑dhɛ "dhiʋ̈ ‑mɛ ‑nu 'ka "dhʋ̈ bha ‑ka ka ‑zʋ kë ‑a ‑bha 'në ‑nu 'ö‑ ‑nu ‑kɛfama bho ka ‑bha bha‑ ‑nu 'gü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö ‑tuʋ̈ ‑maakëmɛ ‑yö ö ‑zʋ ‑kë 'ka ‑tuʋ̈ "piʋ̈ ‑a 'dhö, 'ka 'dho‑ kë ‑kpla "dhiʋ̈, ‑yö ga ka 'gü "pɛpɛdhö ‑së 'ka kö 'ka‑ kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö‑ "piʋ̈ ꞊dhɛ ‑yö kë‑ 'ka ‑a 'dhö. 'Ka 'dho‑ kë ꞊naɔ ‑dhɔ ‑bha, ‑kaa kë "gblʋ̈ʋ̈dhɛ "puu ‑ta. 'Ka 'dho‑ pö 'ka ‑ya ‑a ‑nu ‑ta ꞊dhɛ ꞊zang 'dhö, ‑ka kë ꞊naa ꞊dhɛ ‑a ‑nu ‑bha ‑taadhü 'dhö. ꞊Ya kë ꞊dhɛ 'ka‑ kë "dhʋ̈, kwa Dëmɛ 'ö 'mɛ 'ka ꞊dhɛ ‑tuʋ̈ ‑maakëmɛ 'dhö bha ka ‑gɔmɛ ꞊dede 'ka bha ꞊ya nu yi 'ö‑ 'ka, ‑yö ‑dho ‑gblüdëdhɛ 'faan‑ 'ö‑ ꞊bhlëë 'yii 'dho ‑pö tongtongdhö bha‑ ‑ya ka ‑gɔ ‑bha.
‑Kɔ do bha‑ 'gü 'mɛ 'ka "wlü ‑në ‑nu 'ka, ‑ka mɛ zizi ‑nu bha‑ ‑nu ꞊bhlëë ‑ya ꞊dedewo. Mɛ ꞊gban "pɛpɛ ‑ka ka ‑gɔ 'dho ka 'ko ‑nu ‑dhɛ "sia‑ ka ‑bha ‑kë 'ko "piʋ̈ ‑sü 'gü. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑yö ‑bɛn zë ‑sü 'ka Atanna ‑wʋ 'gü ꞊dhɛ ‑yö ‑dɔ ‑gɔn ‑yan 'gü 'mɛ 'wo wo ‑dɩ sü 'kpii‑ ‑a ‑nu ‑gɔ, "kɛɛ ‑yö "gbɛbho 'mɛ 'kö 'wo‑ ꞊bhlëë ‑ya bha‑ ‑nu ‑dhɛ. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ‑ka ka ‑gɔ 'dho "sia‑ ‑a ‑dhɛ kö 'ka dɔ‑ ‑bha 'gügbɩɩdhɛ ‑kɔ bha‑ ꞊wlöö kë "dhʋ̈ kö ‑yö ka ‑ya ꞊soo ‑ta "tʋ̈ng 'ö ‑dhi ‑dhɛ ‑a 'gü. ‑Ka ka ‑ta bho ka ‑bha ‑zʋgɔndhe ‑nu ‑kwɛɛ 'ka‑ ‑ta, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑a "tʋ̈ng‑ ‑yö ka 'gü.
‑Ka ka zuë" 'kun ka ‑bha. ‑Ka ka ‑dɩ 'kun! ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ Sɔtraan 'ö ka 'yaɔ‑ 'ka bha ‑yö ꞊nië sië ka ‑züzü ‑vëvëdhö ꞊dhɛ laa 'ö ꞊gblan sië, 'ö ‑bhöpë mɔɔ‑ sië kö ‑ya ‑bhö ‑a 'dhö. ‑Ka dɔ‑ ‑gɔ ‑gɔn ‑yan 'gü ‑zʋ ‑yö Atanna ‑dhɛ ‑sü 'ö pë 'bha 'yaa‑ bho "gblʋʋ bha‑ 'ka. ‑Yö kë ka "yaan ꞊dhɛ saan" 'ö "dhʋ̈ bha kaa do 'kaa‑ wo sië, ‑wa wɔ sië ka dheebhang ‑nu ‑ta 'pö "dhʋ̈ "kpʋngtaadhɛ ꞊gban 'gü.
'Sëëdhɛ 'ö Piɛdhö ‑ya ‑kë bha ‑a ‑gɔ dɔ ‑kɔ
10 "Kɛɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ 'ka saan" bha‑ wo "dhʋ̈, "tʋ̈ng 'në 'bha ꞊ya ziö, Atanna 'ö ‑gasitɛ ‑kë "kpʋngtaamɛ ꞊gban "pɛpɛ ‑dhɛ "dhʋ̈, 'ö yö ꞊në ka ‑dhɛ kö 'ka kë ö ‑bha ‑gblüdëdhɛ 'ö‑ "dhiʋ̈todhɛ 'yaa 'dhö ‑a 'gü ‑në 'ka, ka ‑bha ‑kplü Klisi ‑bha ‑sü 'saa‑ 'gü bha, yöö ꞊dede ꞊në dho ka "gla ‑kɔ ‑dee kë, 'yö ka ‑gɛn ‑gban, 'yö ka gba faan 'ka 'yö pë 'bha ‑pë 'bha 'yaa vin ka ‑bha Atanna ‑bha zian ‑ta 'zü do 'yö 'kaa vin. 11 Kö Atanna 'ö 'gügbɩɩdhɛ 'dhö yö ꞊në‑ ‑gɔ "tʋ̈ng ꞊gban ‑tʋ̈ng ꞊gban 'gü bha ꞊në‑ ‑bha 'to‑ ‑bha bha 'aa ‑yö kë!
12 N dheebhang Sidhasö 'a‑ 'sü ꞊dhɛ ‑to ‑wʋ ‑ta ‑mɛ 'dhö Atanna ‑bha zian ‑ta bha ꞊në 'a‑ pö‑ ‑dhɛ 'yö 'sëëdhɛ dengdeng 'në ya‑ ‑bɛn zë kö 'a‑ bɔ ka ‑dhɛ. Atanna ‑bha ‑gasitɛ 'ö‑ ‑kë kwa ‑dhɛ bha‑ ga ꞊dede bha ꞊në gun n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a‑ ‑zɔn ka ‑dhɛ, kö 'a ka faan dɔ ‑a 'gü ‑ta 'sü ‑sü ‑bha, kë "dhʋ̈ kö 'ka 'to ‑kplü ‑sü 'ka‑ ‑bha. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'a 'sëëdhɛ ya‑ bɔ ka ‑dhɛ bha 'yö bha.
13 N gbö Makö waa‑ Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'wo Babidhɔnö yö, 'ö Atanna 'dhö‑ ‑nu ‑ya ‑sü 'ka ö ‑bha 'ka 'pö ꞊dhɛ ka 'dhö bha ꞊wa ka ꞊tua bho 'gbɛ. 14 ‑Ka ꞊loo ka 'ko ‑nu ‑bha kö 'ka ka 'ko ‑nu ꞊tua bho ‑së 'ka, ‑dhɔ 'gü, dheebhangdhɛ 'gü.
Kö mɛ "pɛpɛ 'ka bɔ Klisi 'ka bha Atanna ‑yö zuëyagblʋ̈ʋ̈‑ nu ka ‑dhɛ bha 'aa ‑yö kë!