'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa 'ö
2 Piɛdhö
‑ya ‑kë
1
Mang Simɔ Piɛdhö ‑mɛ 'a ‑kë Yesu Klisi ‑bha bɔmɛ 'ka, 'a ‑ya mü 'zü 'a ‑kë "yi ‑dɔ ‑a ‑kɔ ‑bha ‑mɛ 'ka bha ma ꞊në 'a 'sëëdhɛ ya‑ bɔ, mɛ "pɛpɛ 'ka bɔ‑ 'ka, 'ö kwɛng‑ ‑nu kwa ‑bha 'dhang bho ‑a "dhiʋ̈ ‑sü ꞊bhlëë 'dhö ꞊dhɛ 'ko 'dhö, kwa ‑bha Atanna kwa Dhamɛ Yesu Klisi 'ö 'yaa bɔ mɛ 'ka ꞊flü ‑wɔn 'gü bha‑ 'saa‑ 'gü bha ka ‑dhɛ. Kö Atanna ‑yö ö ‑bha ‑gasitɛ waa‑ ‑bha zuëyagblʋ̈ʋ̈‑ 'ö‑ ‑kë 'mɛ 'wo waa‑ ö Gbö Yesu 'ö kwa Dëmɛ 'ka bha‑ ‑nu dɔ ‑a ‑nu ‑dhɛ bha‑ kë ka ‑dhɛ, kö ‑ya 'bha ‑da 'gü ‑kpɛawo bha 'aa ‑yö kë.
"Ta ‑kɔ 'ö Atanna ‑bha zian ‑ta ‑a ‑gɔ ‑gɔ ‑nu 'ö‑ ‑ta ‑a ‑dhiang 'ö Piɛdhö ‑ya zë
Faan 'ö go Atanna "piʋ̈ 'ö Yesu Klisi ‑gɔ bha ꞊në pë "pɛpɛ 'ö kwa ‑mawɔn ‑yö zun‑ ‑bha, ‑kwa ‑bha ‑kplü ‑a ‑bha ‑sü 'gü ‑a nu kwa ‑dhɛ, kë "dhʋ̈ kö 'kwa ‑da 'ka dha ‑zian 'ö‑ dhɔɔbhaa ‑zian 'ka bha‑ ‑ta. Yesu Klisi bha ꞊në Atanna do 'ö kwa ‑dhɛ ö ‑bha 'tɔbhɔdhe waa‑ ‑bha "klʋsëdhɛ ‑bha bha‑ ‑zɔn kwa ‑dhɛ, 'yö ‑kë dha ‑zian "dhi ‑pʋ kwa ‑gɔ ‑kɔ 'ka. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'wɔn ‑së ꞊bhlëësü ‑nu 'ö‑ ‑zɔn 'ka 'yaa 'dhö ‑a "plüün "gblʋ̈gblʋ̈ ꞊dede bho kwa ‑dhɛ bha 'yö bha. Kë "dhʋ̈ kö 'wɔn ‑nu 'ö‑ "plüün bho kwa ‑dhɛ bha ꞊yaa‑ kë ka ‑dhɛ, kö 'ka ꞊dua 'wɔn yaya ‑nu 'wo mɛ 'gü ꞊në ꞊see "kpʋng ya‑ ꞊taa bha‑ ‑gɔ kö 'ka bhɔ Atanna ‑bha. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ‑ka ka 'gü dɔ "gbɩɩ‑ kö ka "ta ‑kɔ ‑yö dhi ka ‑bha ‑zʋ ‑yö Atanna ‑dhɛ ‑sü bha‑ 'gü, kö 'wɔndɔdhe ‑yö kë ka ‑gɔ ‑a ‑ta. ꞊Ya 'go yö ‑zë 'gü, kö 'ka ka 'gü dɔ "gbɩɩ‑ kö ‑kɔ ‑mɔɔ ‑dɩ ‑bha ‑sü ‑yö kë ka ‑gɔ 'wɔndɔdhe bha‑ ‑ta, kö zuësɛadhɛ ‑yö kë‑ "piʋ̈, kö 'ka 'to ‑kplü ‑sü 'ka Atanna ‑bha. ꞊Ya 'go mü kö ka ‑bha ‑kplü ‑a ‑bha ‑sü bha ka ‑kɔ ‑yö kë ka 'ko ꞊kwɛng ‑a ‑ta ꞊dhɛ dheebhangzë ‑nu 'dhö, kö ‑dhɔ ‑yö kë ka 'gü. ꞊Sɔng ‑nu bha ꞊në‑ ‑dhɛ 'dhö‑ ‑bha ꞊dhɛ ‑yö kë ka ‑bha, ꞊ya kë ꞊dhɛ wo ‑zë ꞊wa kë ka ‑bha ꞊dhɛ ‑kɔ 'a‑ pö‑ 'ka bha‑ 'dhö, kö‑ 'bha ꞊në ‑yö ‑da 'gü ‑kpɛawo ‑yö 'dho‑ 'ka, ‑yö ‑dho ‑a ‑bha yë kë ‑sü ‑pɛng dɔ ka ‑ta, 'ö 'ka kwa Dëmɛ Yesu Klisi dɔ 'kpakpadhö ‑a ‑wɔn 'gü. "Kɛɛ ꞊sɔng 'dhɛ 'kö bha 'yaa 'mɛ 'kö‑ ‑bha, kö‑ ‑mɛ ꞊tɛni ꞊dhɛ "yangütiimɛ 'dhö, kö 'yaa ‑dhɛ yö ꞊gblɛɛn, kö‑ ‑zʋ ꞊ya bhɔ 'pö ꞊dhɛ 'wɔn yaa ‑nu 'ö‑ ‑kë ‑blɛɛsü bha ꞊ya 'go‑ ‑bha 'nu, ꞊ya kë "slʋ̈ʋ̈slʋ̈.
10 ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, n dheebhang ‑nu, ‑ka ka 'gü dɔ "gbɩɩ‑ ꞊dedewo kö ka ‑dhɛ 'ö Atanna ‑ya wo 'ö ka ‑ya ö ‑bha ‑ya 'gü kö 'ka kë ö dhɔɔbhaamɛ 'ka bha 'ka 'to ‑kplü ‑sü 'ka‑ ‑bha. ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ 'ka‑ kë sië "dhʋ̈, ka ‑kɔ 'yii 'dho ‑da 'wɔn yaa 'gü tongtongdhö. 11 'Sa 'ka‑ kë "dhʋ̈ ꞊naa 'yö dho zian 'ö dho kwa Dëmɛ, kwa Dhamɛ Yesu Klisi ‑bha ‑gblüdëdhɛpö 'gü bha‑ "dhiʋ̈ ‑pʋ ka ‑gɔ "gbɛa 'ka, 'yö 'ka ‑da ‑bha mɛ ‑dhɛ 'ö 'yaa yën tongtongdhö bha‑ 'gü.
12 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'a dho ka ‑zʋ ‑bö 'wɔn ‑nu bha‑ 'ka yi ꞊gban "pɛpɛ 'ka bha 'yö bha. 'Yaa "dhʋ̈, a‑ 'wɔn ‑dɔ 'kpakpadhö ꞊dhɛ ka‑ ‑dɔ 'nu ‑blɛɛsü, ꞊dhɛ ka yun ‑zian ꞊ya ziö kpɛnngkpɛnngdhö tɛanwɔn 'ö "dhʋ̈, 'ö 'ka 'dhang bho‑ "dhiʋ̈ bha‑ 'gü, "kɛɛ yö ‑zë ꞊gban 'gü a ‑dho ka ‑zʋ ‑bö 'ka ‑kpɛawo. 13 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'yaa n "piʋ̈ ꞊dhɛ "tʋ̈ng 'dhɛ 'kö 'a ‑tun 'ka "yaan, 'ö 'a ‑tun kö n "yan zë‑ 'ka ya ka ‑zʋ ‑yö bhɔ 'wɔn bha‑ 'ka. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö‑ ‑dhiang 'yii 'dho 'go n "dhi 'ö to "dhʋ̈ 'a ga bha 'yö bha. 14 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ n ga "tʋ̈ng 'yaa ꞊gblɛɛn 'zü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑ya ‑zɔn 'ka n ‑dhɛ ‑a 'dhö. 15 ‑A kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, a ‑dho pë ꞊gban "pɛpɛ suu 'do 'do kë, kë "dhʋ̈ kö 'ma 'dho yi 'ö‑ 'ka, kö ka ‑zʋ ‑yö ‑bö 'wɔn ‑nu bha‑ ‑nu 'ka "tʋ̈ng ꞊gban ‑tʋ̈ng ꞊gban 'gü. 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'a 'sëëdhɛ ya‑ ‑bɛn zë sië ka ‑dhɛ bha 'yö bha.
'Mɛ 'wo Klisi ‑bha mɛdhɛ 'bhü yö ‑a ‑nu ‑dhiang 'ö Piɛdhö ‑ya zë
16 ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑bha 'gügbɩɩdhɛ waa‑ nu ‑sü ‑dhiang 'yi‑ zë ka ‑dhɛ bha, 'yii‑ zë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö ꞊wa 'yaanu ꞊sië ‑nu wo, 'wo wo ‑zʋ gɔn 'wo 'wɔn ‑nu zun 'ko "dhiʋ̈ 'ö ‑kë ‑kwɛzlan "nɛɛnɛɛ 'në ‑nu 'ka 'wo‑ bho bha‑ 'dhö, "kɛɛ 'wɔn 'ö yii ꞊dede yi "yan ‑yö ‑da 'gü ꞊në 'yi‑ ‑dhiang zë. 17 Yi 'ö kwa Dë Atanna ‑yö 'tɔbhɔdhe waa‑ ꞊bhlëë 'kpii‑ nu‑ 'ka‑ ‑dhɛ bha yi ‑gun mü. Atanna ‑yö dhiang ‑zë 'yi bha ꞊në‑ 'ka 'yö‑ pö: «'Mɛ 'ö ya, n Gbö (do) 'ö n ‑gɔ ꞊në bha, ‑a ‑dhɔ 'ö n ‑kë ‑a "sinma 'yaa 'dhö.» 18 Yii ꞊dede yi "tʋ‑ ‑da ‑wʋ 'ö go dhang‑ 'gü "dhʋ̈ bha‑ 'gü kö yi Atanna ‑bha ‑tɔn 'ö ('wɔn 'ö "dhʋ̈ bha 'ö ‑kë ꞊gbin‑) bha‑ ꞊gbin‑.
19 ‑Wʋ "pɛpɛ 'ö‑ ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑nu gun‑ pö sië yi 'bha 'ka Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ bha yi kë 'dhang ‑bho "dhiʋ̈ 'kpakpadhö 'pö 'yi bha ꞊në‑ 'ka. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ꞊ya kë ꞊dhɛ 'ka 'dhang bho‑ ‑nu ‑wʋ bha‑ "dhiʋ̈, kö 'ka ‑gasitɛ kë ka ‑dɩ ꞊në‑ ‑dhɛ. ‑A 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ‑wʋ bha ‑yö ꞊dhɛ ‑dhangbha 'ö dɔ ‑sü 'ka ‑dhɛtiidhɛ 'gü ꞊në‑ 'dhö. ‑A 'bhü‑ ‑dho 'to dɔ ‑sü 'ka "dhʋ̈ 'ö to‑ 'ka "dhʋ̈ 'ö ‑dhɛ ‑yö ꞊kpaɔ ‑sü zü bho, 'yö Yesu Klisi 'ö Atanna ‑bha 'gödhuu 'ka bha ꞊ya ‑wo yi 'ö‑ 'ka, 'yö ‑dhɛ ‑pʋ ka zuë" "piʋ̈, 'yö 'ka 'wɔn bha‑ 'gü ‑kpɛa ma do. 20 "Kɛɛ ‑a ‑dhɛa ‑bha ꞊kö ‑blɛɛsü ꞊dhɛ ‑yö kë ka "yaan ꞊dhɛ mɛ 'bha ‑mɛ 'bha ‑kɔ 'yaa ꞊mɔɔ‑ ‑bha kö ‑yö ‑wʋ 'ö Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑nu ‑wa pö 'ö ‑bɛn zë ‑sü 'ka ‑a ‑wʋ 'gü bha‑ 'klɔɔ‑ pö ‑kɔ 'ö ‑dhi ‑dhɛ ‑a 'gü (kö 'yii kë‑ ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑zë faan 'ka). 21 ‑A 'klɔɔ‑ mü ꞊dhɛ ‑a ‑wʋ "pɛpɛ 'wo‑ "dhiʋ̈ ꞊loo bha mɛ 'bha 'yii‑ bho ö ‑dɩ 'gü do tongtongdhö, "kɛɛ ‑a ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ꞊në zun‑ ‑nu ‑dhɛ "dhiʋ̈ 'yö 'wo‑ ‑bha naɔ dɔ‑ faan 'ka.