'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa 'ö Pɔdhö ‑ya bɔ
Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'wo
2 Tesadhonikö
‑pö 'gü ‑a ‑nu ‑dhɛ
1
'Mɛ 'ka Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'ka "ɛ "pɛpɛdhö Tesadhonikö ‑pö 'gü, 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka kwa Dë bha waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑nu ‑bha ‑ya 'gü, mang Pɔdhö ‑mɛ 'dhö, Sidhivɛn 'dhö, Timote 'dhö, yi ꞊në 'yi 'sëëdhɛ ya‑ bɔ ka ‑dhɛ. Atanna 'ö ‑kë kwa Dë 'ka bha waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klisi, ‑wo ka gba zuëwaanusü 'ka, kö ‑wo ‑gasitɛ kë ka ‑dhɛ yi ꞊gban "pɛpɛ 'ka.
Za 'ö dho dɔ Klisi nu ‑yi 'ka ‑a ‑dhiang 'ö Pɔdhö ‑ya zë Tesadhonikö ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ
‑A ‑dhɛa ‑bha ꞊dhɛ 'yi Atanna nuɛ" bho yi ꞊gban 'ka ka ‑wɔn 'gü, n dheebhang ‑nu. "Kɛɛ 'sa ‑a kë ‑kɔ 'kö 'dhö 'yö bha, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ka ‑bha ‑zʋ ‑yö Atanna ‑dhɛ ‑sü 'bha ꞊në ‑da sië‑ ‑ta do 'ö dho‑ 'ka, waa‑ ka ‑dhɔ ‑bha ka 'ko kë ‑sü 'dhö. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö yi ‑gɛn gbɔ 'dhö "gblʋ̈gblʋ̈ Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu kpö 'gü ‑dhɛ 'gbɛ 'gü ꞊dɛɛ, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ Atanna ‑wɔn 'ö ka ‑gɔ "yi 'yaa zun‑ ‑bha, ka 'dhang bho ‑sü ‑ya "dhiʋ̈ 'kpakpadhö. 'Wɔn ‑nu 'wo‑ ‑wɔ ka ‑ta ka ‑bha 'dhang ‑bho Yesu Klisi "dhiʋ̈ ‑sü ‑wɔn 'gü, saan" ‑nu 'ka‑ wo, ‑a 'bha 'yii ka ‑kɔ bho Atanna ‑wɔn ‑bha. ‑Yö yi zuë" ꞊nii ‑da ꞊dedewo.
Mɛ ‑ya 'wɔn ‑dɔ yö ꞊në‑ ‑bha ꞊dhɛ: ‑Yö ‑dɔ 'wɔn bho ‑dhɛ 'ka 'koo, ꞊dhɛ 'yaa du 'to 'wɔn 'bha ‑bha. ꞊Dhɛ ‑yö tɛanwɔn ‑dɔ ö ‑mɛ ‑gɔ. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, 'yö ö ‑kɔ ‑ya ka ‑bha kö ‑a ‑bha ‑gblüdëdhɛ 'ö ka ‑wëëdhɛ 'dhö bho sië‑ ‑wɔn 'gü bha, 'ka ka ‑duɛ yö mü. Yö ꞊në‑ ‑zɔn ꞊dhɛ 'wɔn 'ö Atanna dho‑ kë bha pö 'yaa‑ ‑bha; ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑yö ‑dho 'wɔn "gbɩɩ‑ wɔ 'mɛ 'wo ka ‑wëëdhɛ bho sië bha‑ ‑nu ‑ta. 'Yö 'mɛ ka ‑wëëdhɛ ꞊ya bho bha ka gba ‑ya ‑dɩ 'flëë‑ 'gü ‑sü 'ka yi "piʋ̈ yi 'ö kwa Dëmɛ Yesu dho 'go‑ 'ka dhang‑ 'gü 'ö nu, waa‑ ‑bha "kië 'gü "gbɩɩ‑ ‑nu 'wo‑ ‑bha mɛdhɛ ‑gban ꞊wlöö ‑a ‑nu 'dhö bha‑ 'ka, kö pɛng 'nɛɛ‑ ‑yö dɔ sië‑ ‑nu ‑ta ‑mlangmlangdhö (Atanna ‑bha 'gügbɩɩdhɛ 'ka), 'yö 'wo 'wɔn ‑wɔ 'mɛ 'waa Atanna dɔ, waa‑ 'mɛ 'waa wo ‑gɔ 'dho "sia‑ 'wɔn ‑taɔng ‑së 'ö ‑gban kwa Dëmɛ Yesu ‑bha bha‑ ‑dhɛ, 'ö 'waa 'dhang bho‑ "dhiʋ̈ bha‑ ‑nu ‑ta. 'Güseedhe 'ö‑ ‑naa 'to ‑dhɛ 'yaa 'dhö ꞊në dho wɔ‑ ‑nu ‑ta. ‑Wo ‑dho kë kwa Dëmɛ 'ka ꞊gblɛɛn, 'wii 'dho wo ‑gɛn ‑da ‑a ‑bha ‑gblüdëdhɛ ꞊bhlëësü 'ö‑ ꞊mɔɔ‑ 'ka 'yaa 'dhö bha‑ kë ‑dhɛ 'gü. 10 ꞊Ya kë ꞊dhɛ ‑a nu ‑yi bha ꞊ya ꞊loo, mɛ "pɛpɛ 'kwa "wɩ ‑sü 'ka‑ ‑wɔn ‑bha 'ö 'kwa ‑ya ‑sü 'ka‑ ‑bha ‑ya 'gü bha, kwa ‑dho ‑a 'tɔ bhɔ, 'ö 'kwa wɛa ꞊loo‑ ‑dhɛ. Kaa ‑dɩ 'pö ka ‑dho kë 'mɛ 'wo "dhʋ̈ bha‑ ‑nu kpö 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ka 'dhang bho ‑sü ‑yö Atanna ‑bha naɔ 'yi‑ dɔ ka ‑gɔ bha‑ "dhiʋ̈, 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka‑ ‑bha ‑ya 'gü.
11 Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'pö, 'yö yi 'gü 'yaa ga ‑bhɛa ka ‑wɔn 'gü ‑sü 'ka, kë "dhʋ̈ kö ‑yö ka ‑ta 'kun, kö 'wɔn ‑së 'ö ka ‑dhɛ 'ka bha 'ka ka ‑duɛ yö‑ ‑bha, kö‑ ‑dɩ ‑bha faan 'ö‑ 'gü bha, ‑ya 'bha ‑da ka 'gü, kö 'wɔn ‑së "pɛpɛ 'ö‑ kë ‑dhɔ 'dhö ka ‑bha kö ka ‑kɔ ‑yö ꞊mɔɔ‑ ꞊gban kë ‑sü ‑bha, kö ka 'dhang bho ‑sü 'ö‑ "dhiʋ̈ bha 'ka‑ 'gü ‑ta 'sü. 12 ꞊Ya kë "dhʋ̈, kwa Dëmɛ Yesu 'tɔ‑ ‑dho bhɔ ka ‑bha, 'yö kaa ‑dɩ 'pö ka 'tɔ 'dhö bhɔ ‑a 'saa‑ 'gü, ‑gasitɛ 'ö waa‑ kwa ‑bha Atanna 'wo‑ ‑kë ka ‑dhɛ bha‑ ‑wɔn 'gü.