16
Mata tiŋeŋ kura ira ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
Be, Yesu go goŋ hikeb Farisi marya Sadusi marya beleŋ Yesu hitte waŋbe tuŋaŋ urniŋ yeŋ, “Mata tiŋeŋ Al Kuruŋ beleŋ irtek goyen kura irke kinniŋ,” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Deŋbe wawuŋbana heŋ naŋa buk yekeb, ‘Kadila heweŋ tiya,’ yeŋ haŋyen. Irde wampotbe, ‘Naŋa buluŋ hihi geb, kigariŋ kateŋ tiya,’ yeŋ haŋyen. Deŋbe naŋkiŋ keneŋ gab kadila heweŋ tiya ma kigariŋ kateŋ tiya goyen keŋkela nurde haŋyen. Goyenbe gayenter niŋ mar goke teŋbe Al Kuruŋ beleŋ mata forok yirde hi goyen daniŋ geb yeneŋ bebak ma teŋ haŋ? Deŋ gayenter niŋ marbe mata buluŋ teŋ Al Kuruŋ harhoktiŋ uneŋ haŋ geb, mata tiŋeŋ kurayen kurayen goke po naŋkeneŋ haŋ. Goyenbe kura kinniŋ yekeb Yona hitte mata forok yiriŋ* Yonabe wawuŋ karwo makaŋ dapŋa kuruŋ miliŋ gote biŋ bana heŋbe sopte siŋare katyiŋ. Gobe Yesu kamyiŋde mat yereŋkek heke sopte huwaryiŋ gote tuŋaŋeŋ. go gwahade goyen po kame dikala direŋ,” yineŋbe mel goyen yubul teŋ hoyaŋde kuriŋ.
Farisi marya Sadusi maryat saba buluŋ
(Mak 8:14-21)
Be, fe ala kuruŋ go warde siŋa kurhan kwamiŋya goyenbe komatmiŋ go biŋ sir yekeb beret kura ma yade ga kwamiŋ. Be, Yesu beleŋ Farisi marya Sadusi marya goke komatmiŋ goyen, “Keŋkela heŋ hinaŋ ko. Moŋgo mel gote yis beleŋ buluŋ diryeŋ geb,” yinyiŋ. Gwaha yinkeb komatmiŋ beleŋ, “Beret kura ma yad wayhet geb, gogo dina,” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ kadom mere gird tiyamiŋ. Komatmiŋ go mere kusa irde hike yeneŋbe, “Daniŋ dindikeŋ uliŋ beretniniŋ miŋmoŋ yeŋ haŋ? Deŋbe ne niŋ ma hekkeŋ nurde haŋ? Muŋ kura ma po bebak teŋ haŋ? Beret siptesoŋoŋ al 5,000 namiŋ gote dikŋeŋbe tiri dahade makiŋ yirtek hamiŋ? 10 Goyen moŋ kenem beret 7 goyen al 4,000 naŋ gote dikŋeŋ yade tiri dahade makiŋ yirtek haŋ? 11 Farisi marya Sadusi maryat sababe yis beleŋ palawa bana hilyaŋ kutiŋ yara al hoyaŋ kuruŋ gote dufay buluŋ yirde hi goke dineŋ hime. Beret niŋ ma yeŋ hime gayen daniŋ geb bebak ma teŋ haŋ? Niŋgeb sopte dineŋ hime, Farisi marya Sadusi maryat yis beleŋ buluŋ diryeŋkek geb, keŋkela heŋ hinayiŋ,” yinyiŋ. 12 Be, gwaha yinke gab, “Yis beret bana irde haŋyen goke ma dineŋ hi. Farisi marya Sadusi maryat sababe yis yara goke hayhay dirde hi,” yeŋ nuramiŋ.
Yesu, gebe Mesaia
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Be, Yesu go komatmiŋya naŋa bana go tubul teŋ kuŋ Sisaria Filipai taun binde binde heŋ heŋbe gusuŋaŋ yiryiŋ. “Ne Al Urmiŋ gayen gake al hoyaŋ beleŋ ganuŋ yeŋ haŋ?” yinyiŋ. 14 Irkeb wol heŋbe, “Al kura beleŋ gebe Yon Baptais yeŋ haŋ. Munaŋ kura marbe Elaia gineŋ haŋ. Kurabe Yeremaia ma Al Kuruŋyen mere basaŋ mar hoyaŋ kura goyen gineŋ haŋ,” inamiŋ. 15 Irkeb, “Munaŋ deŋ gayenbe nebe ganuŋ yeŋ nurd nuneŋ haŋ?” yinyiŋ. 16 Irkeb Saimon Pita beleŋ, “Gebe Mesaia, Al Kuruŋ gwahader hitiŋ al gote Urmiŋ,” inyiŋ. 17 Gwaha inkeb, “Mere gobe Nanne Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ al gore ginke gab gago yaha. Al kura beleŋ ma mere goyen momoŋ gira. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ guram girde saŋiŋ giryeŋ. 18 Gebe ne niŋ dufayge hora yara tareŋ irha geb, Pita gineŋ hime. Niŋgeb hora go hendebe nere alya bereya yereŋ. 19 Irde Al Kuruŋyen alya bereya doyaŋ yird yird saŋiŋ goyen ge guneŋ. Niŋgeb ge beleŋ igiŋ yawayiŋbe Al Kuruŋ wor igiŋ yiyyeŋ. Irde ge beleŋ buluŋ yawayiŋbe Al Kuruŋ wor buluŋ yiyyeŋ,” inyiŋ. 20 Gwaha ineŋbe tumŋaŋde komatmiŋ goyen, “Al hoyaŋ kura hitte ne niŋ yeŋ, ‘Yeŋbe Mesaia,’ ma yinnayiŋ,” yineŋ utaŋ yiryiŋ.
Kamde kamdemiŋ ge kawan tagalyiŋ
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21 Be, goyenter mat komatmiŋ yago goyen kawan po, “Nebe Yerusalem kweŋ. Kumekeb Yuda marte doyaŋ mar parguwakya Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋyabe Moseyen saba marya beleŋ buluŋ buluŋ nirde mununke kameŋ. Goyenpoga kameŋ goyen yereŋkek hekeb huwareŋ,” yinyiŋ. 22 Irkeb Pita beleŋ mere go nurdeb yeŋ muŋ po tapat irdeb ineŋ teŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, gwaha ma tiyayiŋ. Mata gobe ge hitte ma po forok yiyyeŋ geb,” inyiŋ. 23 Irkeb fulgaŋ kaŋ Pita keneŋbe, “Satan, hoyaŋ kwa! Gebe beleŋne pet teŋ ha geb. Dufay gobe Al Kuruŋyen moŋ, alyen dufay po geb,” inyiŋ.
24-25 Gwaha teŋbe komatmiŋ yago goyen gaha yinyiŋ: “Al kura gama nirde kanduk yeneŋ yiŋgeŋ ge kafura heŋ harhok nunyeŋ al gobe kame toneŋbe kanduk kinyeŋ. Munaŋ al kura ne gama nirde kamde kamde niŋ ma kafura heŋ kanduk kuruŋ teŋ uliŋ misiŋ kateŋ hiyeŋ al gobe toneŋbe igiŋ hiyeŋ. Niŋgeb al kura ne gama nire yeŋbe megen niŋ dufayya mataya harhok yunyeŋ. Irdeb kanduk yeneŋ hiyeŋ gega, yiŋgeŋ ge ma nurde gama po nirde hiyeŋ. 26 Al kura megen niŋ samuŋ budam yade deŋem yaŋ hiyyeŋ gega, al gobe Al Kuruŋ diliŋdeb kamtiŋ yara hiyyeŋ gobe daha tiyyeŋ? Gobe igiŋ moŋ, buluŋ wor po. Niŋgeb megen niŋ samuŋ kura teŋ gore Al Kuruŋyen bearar bana hiyeŋ al gob epte ma damu teŋ tumulgaŋ titek. 27 Ne Al Urmiŋ gab kamebe Nanne Al Kuruŋyen saŋiŋ turŋuŋ yaŋ goyen manaŋ kateŋ. Goya goyenbe miyoŋmiŋya kattek. Irdeb alya bereyat matamiŋ dahade dahade goyen gote muruŋgembe gwahade po yuneŋ. 28 Goyenpoga deŋ gar haŋ gayen kurabe ma kamdeya ne Al Urmiŋ gare Al Kuruŋyen tareŋde alya bereyamiŋ doyaŋ yirde heŋ goyen kennayiŋ. Mere gabe fudinde wor po dineŋ hime,” yinyiŋ.

*16:4: Yonabe wawuŋ karwo makaŋ dapŋa kuruŋ miliŋ gote biŋ bana heŋbe sopte siŋare katyiŋ. Gobe Yesu kamyiŋde mat yereŋkek heke sopte huwaryiŋ gote tuŋaŋeŋ.