20
Wain meteŋ marte siraw mere
Be, meremiŋ goke teŋbe siraw mere matbe gaha yinyiŋ: “Al Kuruŋ beleŋ alya bereya doyaŋ yird yird mata kurabe gahade: al deŋem yaŋ kura wain meteŋner al yawarmeke waŋ meteŋ tinaŋ yeŋbe wampot muŋ po kuriŋ. Kuŋbe, ‘Haŋka naŋkahal meteŋ tinayiŋbe denari* Denari: Al beleŋ wampot mat meteŋ teŋbe wawuŋbana naŋa sul yeke bada heŋbe gote hora tiyyeŋbe denari uŋkureŋ tiyyeŋ. uŋkureŋ uŋkureŋ duneŋ,’ yinyiŋ. Irkeb igiŋ yeŋ nurdeb meteŋde kwamiŋ. Be, kuŋ 9 kilok naŋa gwahade hekeb wain meteŋ miŋ al go gabu irde haŋyen gasuŋde gor kuŋ al hoyaŋ duliŋ meteŋ miŋmoŋ hinhan goyen yinyiŋ. Irdeb, ‘Deŋ wor kuŋ meteŋner meteŋ tinaŋ. Irkeb hora gwahade igiŋ duneŋ yeŋ nurde hime goyen duneŋ,’ yinyiŋ. Irkeb kwamiŋ. Al go sopte po naŋa baŋkahalya 3 kilok wawuŋbanaya wor kuŋ meteŋ mar yad yerke meteŋmiŋde kuŋ meteŋ tiyamiŋ. Be, 5 kilok wawuŋbana wor po kuŋbe al hoyaŋ kura meteŋ miŋmoŋ duliŋ hike yinyiŋ. Irdeb, ‘Daniŋ duliŋ meteŋ miŋmoŋ wor po hike naŋa hubu heweŋ tiya?’ yinyiŋ. Irkeb, ‘Moŋ, al kura beleŋ meteŋ kura ma dunkeb gago duliŋ hite,’ inamiŋ. Irkeb, ‘Deŋ manaŋ kuŋ wain meteŋner meteŋ tinaŋ,’ yinyiŋ.
“Be, ŋumtuk urkeb meteŋ miŋ al goreb meteŋmiŋ doyaŋ ird ird al goyen gaha inyiŋ. ‘Meteŋ tahaŋ mar goyen hoy yirde murumgem yunayiŋ. Funaŋ wor po waŋ meteŋ tahaŋ mar go wa damu yirayiŋ. Irde kuŋ kuŋ funaŋbe wampot muŋ yeŋ wa wayhaŋ mar goyen damu yirayiŋ,’ inyiŋ. Funaŋ wor po wayamiŋ mar gobe denari uŋkureŋ uŋkureŋ yawaramiŋ. 10 Niŋgeb go yeneŋbe wampot mat meteŋ tiyamiŋ mar gobe hora hende wor po tiniŋ tihit yeŋ nuramiŋ. Gega yeŋ manaŋ denari yuŋkureŋeŋ po yawaramiŋ. 11 Horamiŋ go yadeb meteŋ miŋ al goke igiŋ ma po nurde biŋ ar yamiŋ. 12 Irde, ‘Al gayamuŋ ga waŋ meteŋge tahaŋbe neŋ hora tihit gahade po tahaŋ. Neŋbe wampot mat naŋa misiŋ ma yeŋ meteŋ kuruŋ wor po tihit,’ inamiŋ. 13 Gega meteŋ miŋ al gore huwarde kuramiŋ kura goyen, ‘Kadne, al hoyaŋ po igiŋ yirde, deŋbe buluŋ ma dirhem. Deŋbe igiŋ denari uŋkureŋ goke meteŋ titek ma yahaŋ? 14 Dufaynerbe al kamere meteŋ teŋ nunhaŋya deŋyabe muruŋgem tuŋande duneŋ yeŋ nurhem. Niŋgeb horatiŋ yade kunaŋ. 15 Horabe nigen geb daha wet kura ire yeŋbe gwahade po ireŋ. Gega daniŋ geb al buniŋeŋ yirde faraŋ yurhem goke igiŋ ma nurhaŋ?’ yinyiŋ. 16 Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yird yird matabe gwahade geb, al kame hiyeŋ al gobe meheŋde hiyeŋ. Munaŋ meheŋde hiyeŋ al gobe kame hiyeŋ,” yinyiŋ.
Yesu beleŋ kamde kamdemiŋ ge sopte tagalyiŋ
(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)
17 Be, Yesu go Yerusalem kuŋ heŋyabe komatmiŋ 12 goyen po yapat yiryiŋ. 18 Irdeb, “Neŋbe Yerusalem kuŋ hite gago. Irde ne Al Urmiŋ gayen al kura beleŋ tagal nunkeb Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋya Moseyen saba marya beleŋ nade fere nirnayiŋ. 19 Yeŋ beleŋ mayke kami yeŋbe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ hitte nad nerke kweŋ. Irkeb yeŋ beleŋbe giwgiw nirde nusulak teŋbe kuruse hende mununke kameŋ. Gega kameŋde mat kuŋ yereŋkek hekeb sopte huwareŋ,” yinyiŋ.
Sebedi beremde gusuŋaŋ
(Mak 10:35-45)
20 Be, Sebedi berembe urmiŋ waraŋ yade Yesu hitte wayamiŋ. Waŋbe dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe gwaha nirwoŋ yeŋ Yesu gusuŋaŋ iryiŋ. 21 Irkeb, “Daniŋ wor po nurde ha?” inyiŋ. Irkeb bere gore, “Igiŋ yeŋ keneŋbe ge beleŋ alya bereya doyaŋ yirde hayiŋde gorbe urne waraŋ gayen ketalger heŋ tumŋaŋde al doyaŋ yirde hinayiŋ,” yiriŋ. 22 Irkeb Yesu beleŋ, “Miŋ gwahade niŋ gusuŋaŋ hihit yeŋ nurdeya ma gusuŋaŋ hahaŋ geb. Kanduk kuruŋ teweŋ teŋ hime gayen epte tenayiŋ?” yinyiŋ. Irkeb, “Epte tetek,” inamiŋ. 23 Irkeb Yesu beleŋ, “Fudinde kandukbe tiriryeŋ gega, neya heŋ al doyaŋ yird yird niŋ gusuŋaŋ nirhaŋ gobe ne beleŋ igiŋ ma buluŋ ma dineŋ. Ne ketalner kurhan kurhan heŋ deŋem yaŋ heŋ heŋ gobe Nanne beleŋ hakot al basiŋa yirtiŋ haŋ gore yawarnayiŋ,” yinyiŋ.
24 Be, komatmiŋ hoyaŋ 10 gore mere go nurdeb ire itiŋya goke biŋ ar yamiŋ. 25 Irkeb Yesu beleŋ tumŋaŋ hoy yirdeb gaha yinyiŋ: “Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋbe al kafura yirkeb yeŋ yufukde po haŋyen. Irde yende meteŋ marmiŋ manaŋ deŋniniŋ yaŋ hihit yeŋ nurdeya al kanduk yuneŋ haŋyen. 26 Gega deŋbe gwahade moŋ. Al kura deŋ kahal bana gayen al kuruŋ hewe yeŋ nuryeŋ gobe yiŋgeŋ ge ma nurde dende meteŋ al po hiyyeŋ. 27 Niŋgeb deŋ bana al kura doyaŋ al hewe yeŋbe yiŋgeŋ ge ma nuryeŋ. Irde deŋ ge po dufay heŋ dende meteŋ al po hiyyeŋ. 28 Gwahade niŋgeb, ne Al Urmiŋ gayen wor al beleŋ igiŋ igiŋ nirnaŋ yeŋ ma katmiriŋ. Ne beleŋ po al igiŋ yire yeŋ katmiriŋ. Irdeb alya bereya budam gote mata buluŋmiŋ gote muruŋgem yiŋgeŋ yawartek goyen ne beleŋ yawareŋ goke teŋ darine wok irde kameŋ yeŋ katmiriŋ,” yinyiŋ.
Al irawa diliŋ titmiŋ naŋkenaryum
(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29 Be, Yesuya komatmiŋya goya Yeriko taun tubul teŋ kuŋ hikeyabe al buda kuruŋ gama irde kuŋ hinhan. 30 Goya goyenbe al irawa diliŋ titmiŋ kura beleŋ siŋare keperde hinaryum. Irde Yesu gago waŋ kuŋ hi yinke nurdeb, “Doyaŋ Al Kuruŋ, Dewit Urmiŋ, buniŋeŋ nurd duneŋ faraŋ dura be!” yeŋ hokde po gwaha inaryum. 31 Irkeb al buda gore nurde yineŋ teŋbe, “Balmiŋ hiri!” yinamiŋ gega, ug po, “Doyaŋ Al Kuruŋ, Dewit Urmiŋ, buniŋeŋ nurd duneŋ faraŋ dura be!” inaryum. 32 Irkeb Yesu go tek yeŋ huwarde hoy yirdeb, “Daha dirwoŋ yeŋ nurde har?” yinyiŋ. 33 “Doyaŋ Al Kuruŋ, naŋkenyewoŋ yeŋ nurde har.” inaryum. 34 Be, Yesu gob buniŋeŋ wor po yeneŋbe diliŋyaŋ sisaŋ yurkeb goyare po naŋkeneŋ gama irde yeŋ kuŋ hinhin beleŋ goŋ kwaryum.

*20:2: Denari: Al beleŋ wampot mat meteŋ teŋbe wawuŋbana naŋa sul yeke bada heŋbe gote hora tiyyeŋbe denari uŋkureŋ tiyyeŋ.