27
Yesu go Pailat hitte teŋ kwamiŋ
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Yon 18:28-32)
Be, wampot muŋ wor pobe pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ mere maydeb, “Yesube mayteke kamyeŋ,” yamiŋ. Irdeb haniŋ fere teŋbe Pailat hitte tukamiŋ. Pailatbe Roma gabman al Yudia naŋa doyaŋ irde hiyen.
Yudas kamyiŋ
(Aposel 1:18-19)
Be, asogo haniŋde kiryiŋ al Yudasbe Yesu go merem yaŋ irde mayke kamtek heke keneŋbe mata buluŋ tiyyiŋ goke buniŋeŋ nuryiŋ. Irdeb silwa hora 30 damu iramiŋ goyen pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya hitte yumulgaŋ tiyyiŋ. “Mata buluŋ miŋmoŋ al goyen kami yeŋ hantiŋde kirmiŋ. Niŋgeb mata buluŋ timiŋ,” yinyiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Gobe nende samuŋ moŋ be. Gere kanduk geb,” inamiŋ. Gwaha inkeb biŋ ar yekeb hora go Al Kuruŋyen ya balem bana goŋ yemeyde kuriŋ. Kuŋbe beŋe teŋ kamyiŋ.
Be, hora yimiyyiŋ gobe pris buda gote karkuwaŋmiŋ beleŋ pilgaŋ heŋbe, “Hora gabe al kami yeŋ damu titiŋ. Moseyen sabarebe hora gahade gayen epte ma Al Kuruŋ niŋ unnayiŋ yitiŋ. Niŋgeb hora ga yade naŋa hoyaŋde niŋ mar Yerusalem waŋ kamke mete teŋ hitek yeŋ kuwe ird ird alyen megeŋ goyen damu titek,” yeŋ mere sege iramiŋ. Goke teŋbe naŋa tapum gobe “Al Kamtiŋde” inamiŋ. Gayenter wor gwahade po ineŋ haŋ. Niŋgeb Al Kuruŋyen mere basaŋ al Yeremaia beleŋ mere kayyiŋ gobe gwaha mat igineŋ kawan hiriŋ. Merebe gahade:
“Israel marbe yeŋ mayteke kami yeŋbe silwa hora 30 gore al damu tiyamiŋ.
10 Irde Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ gwaha gwaha tiyayiŋ ninyiŋ gwahade po,
mel gobe hora go teŋbe kuwe ird ird alyen megeŋ damu tiyamiŋ,” yitiŋ hi. Sekaraia 11:12-13; Yeremaia 32:6-9
Gebe Yuda marte doyaŋ al kuruŋ we?
(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Yon 18:33-38)
11 Be, mel go goŋ gwaha teŋ hikeyabe Yesu gobe Roma gabman al Yudia naŋa doyaŋ irde hiyen al Pailat diliŋ mar huwaryiŋ. Irkeb, “Ge gayenbe Yuda marte doyaŋ al kuruŋ we?” inyiŋ. Irkeb, “Gwaha, gigeŋ yaha gog po,” inyiŋ.
12 Be, pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ tagal unamiŋ. Gega Yesube meremiŋ wol ma hiriŋ. 13 Irkeb Pailat beleŋ, “Mel gare miŋge girde tagal guneŋ haŋ gabe kura ma wol hawayiŋ?” inyiŋ. 14 Goyenpoga Yesu beleŋ mel gote mere go muŋ kura ma po wol hiriŋ. Irkeb Pailat beleŋ go keneŋbe diliŋ fot yiriŋ.
Pailat beleŋ Yesu tubul timeke kwi yiriŋ
(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yon 18:39–19:16)
15 Be, goyenterbe damam damam Pasoba dula nalurebe Pailat beleŋ koyare hinhan mar goyen al kura teŋ siŋa irde hiyen. Al gobe Yuda mar beleŋ al gwahade inke gab gwaha teŋ hiyen. 16 Be, goyenterbe al buluŋ wor po yeŋ nurd uneŋ haŋyen al Barabas goyen koyare hinhin.
17-18 Be, Pailatbe yiŋgeŋ dufaymiŋdeb, ‘Yuda marte doyaŋ mar gabe al budam Yesu gayen gama irde hike yeneŋbe daniŋ neŋ gwahade moŋ yeŋ nurdeb yeŋ ge igiŋ ma nurde mayke kami yeŋ gago tawayhaŋ,’ yeŋ nuryiŋ. Niŋgeb al buda kuruŋ goyen gabu irkeb, “Al damiŋ tubul timeke kuyeŋ? Barabas ma Mesaia ineŋ haŋ Yesu gayen?” yeŋ gusuŋaŋ yiryiŋ.
19 Be, Pailat go mere nurd nurd gasuŋde keperde hikeyabe berem beleŋ mere gahade asaŋde kaŋ teŋ kerke wayyiŋ: “Al go daha wet kura ire ire ma tiyayiŋ. Yeŋbe merem moŋ. Haŋka mite tihim. Niŋgeb bener ga yeŋ ge kandukŋeŋ wor po nurde hime. Tubul po tiyayiŋ,” inyiŋ. 20 Goyenbe pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ al buda kuruŋ gabu iramiŋ goyen hakot biŋ yawaramiŋ. Irde, “ ‘Barabas tubul tike kwi. Munaŋ Yesube mayke kami,’ innayiŋ,” yinamiŋ.
21 Be, Pailat beleŋ al buda go, “Al irawa gayen ganuŋbe tubul timeke kuyeŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb, “Barabas,” yamiŋ. 22 Irkeb wol heŋbe, “Niŋgeb Mesaia ineŋ haŋ al gab daha ireŋ?” yinyiŋ. Irkeb al buda kuruŋ goreb, “Kuruse hende mayke kami!” yamiŋ. 23 Irkeb Pailat beleŋ, “Daniŋ? Al gabe da mata buluŋ kura tiyuŋ?” yinyiŋ. Gega uguŋ po, “Kuruse hende mayke kami ko!” yamiŋ.
24 Be, Pailat go gwaha kura titek ma hiriŋ. Irde al buda kuruŋ go fuleŋa forok irniŋ tike yeneŋbe fe teŋ mel gote diliŋ mar haniŋ halyiŋ. Irdeb, “Al ga kameŋ tiya gabe neya neya moŋ. Gabe dende samuŋ po geb,” yinyiŋ. 25 Irkeb, “Igiŋ, yeŋ kamyeŋ gote merembe neŋya diriŋniniŋ yago kame forok yenayiŋ gore tetek,” inamiŋ. 26 Irkeb Barabas go mel gote mere nurdeb tubul tike kuriŋ. Goyenbe Yesu go usulak teŋ kuruse hende maynaŋ yeŋbe fuleŋa marmiŋ haniŋde tubul tiyyiŋ.
Fuleŋa mar beleŋ Yesu giwgiw iramiŋ
(Mak 15:16-20; Yon 19:2-3)
27 Be, Roma gabmanyen fuleŋa mar go Yesu teŋ Pailatyen ya kuruŋ bana goŋ tukamiŋ. Irdeb fuleŋa mar kadom goya tumŋaŋ Yesu milgu iramiŋ. 28 Irdeb uliŋhormiŋ tumŋaŋ yugu teŋ gab doyaŋ marte uliŋhor bukkeŋ yara goyen kerd unamiŋ. 29 Irdeb kaŋ hirwaŋeŋ yaŋ goyen bili bili irde doyaŋ al kuruŋyen tonaŋ umŋa irhet usi teŋ tonaŋde keramiŋ. Irde doyaŋ alyen kutum kura teŋ haniŋ yase beleŋ kerde fuleŋa mar gore Yesu diliŋde waŋ dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe, “Fudinde wor po, Yuda marte doyaŋ al kuruŋ,” ineŋ giwgiw irdeb bak mayde iramiŋ. 30 Irde meyaŋ irde kutum tanarde hinhin goyen po goraŋ irde tonaŋde mayde tebaŋ irde hinhan. 31 Gwaha irde giwgiw irdeb uliŋhor bukkeŋ yara go tugu teŋbe yende uliŋhor wor po goyen yerde unamiŋ. Irdeb tukuŋ kuruse hende maytek yeŋ teŋ kwamiŋ.
Kuruse hende mayke kamyiŋ
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Yon 19:17-27)
32 Be, beleŋyaŋ hako kuŋ heŋyabe al kura Sairini taunde niŋ al deŋem Saimon keneŋbe Yesuyen kuruse tawa ineŋ pakku irke tiriŋ. 33 Be, kuŋ kuŋ naŋa deŋe kura Golgota gor forok yamiŋ. Golgota gote miŋbe “al tonaŋ kiŋkiniŋde”. 34 Gorbe wainya he fimiŋ urekya suluk irtiŋ goyen unke ninam uryiŋ gega, nen nen niŋ bada hiriŋ. 35 Yesu go kuruse hende kerde hikeb uliŋ umŋamiŋ ganuŋ beleŋ yawaryeŋ yeŋ yende matare tiliŋ tanardeb pota yiramiŋ. 36 Gwaha teŋbe daha kura tike kentek yeŋ keperde keneŋ hinhan. 37 Irde da misiŋde Yesu mayamiŋ goyen he parwek hende katiŋ goyen kuruse tonaŋ beleŋ keramiŋ. Merebe gahade:
AL GABE YESU. YUDA MARTE DOYAŊ AL KURUŊ
38 Be, kawe al irawa kura goyen wor kuruse hende yeramiŋ. Kurabe Yesuyen kuruse yase beleŋ mat, munaŋ kurabe tapa beleŋ mat keramiŋ. 39 Al kuŋ waŋ teŋ keneŋbe biruŋ biruŋ teŋ giwgiw irdeb, 40 “Ge gayen Al Kuruŋyen ya balem upew urde sopte gergeŋ irde naŋa fay karworeb pasi ireŋ yawaŋ al gobe ge gago? Irde geb Al Kuruŋ Urmiŋ keneŋbe tareŋger kuruse hende mat kata,” inamiŋ. 41 Irde pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba marya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ wor gwahade po ineŋ ayaŋ keramiŋ. 42 “Al gabe al hoyaŋbe faraŋ yurde hinhin gega, yiŋgeŋbe epte ma faraŋ uryeŋ. Yeŋbe Israel marte doyaŋ al kuruŋ go. Kuruse hende mat katke keneŋ gabe dufayniniŋ yeŋ ge saŋiŋ irniŋ be! 43 Yeŋbe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde hiyen, irde ‘Neb Al Kuruŋ Urmiŋ,’ yeŋ hiyen geb, tubul tike Al Kuruŋ beleŋ faraŋ ureŋbe faraŋ uri,” inamiŋ. 44 Irkeb kawe al irawa kuruse hende hinaryum go wor gwahade po sukal iraryum.
Yesu kamyiŋ
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Yon 19:28-30)
45 Be, naŋa baŋkahal wor po hekeyabe naŋa bana kuruŋ gob tumŋaŋ kidoma beleŋ aw urtiŋde hike kuŋ kuŋbe wawuŋbana 3 kilok heweŋ tiyyiŋ. 46 Be, 3 kilok binde hekeb Yesu go ug po, “Eloi, Eloi, lama sabaktani!” yiriŋ. Mere gote miŋbe, “Al Kuruŋne, Al Kuruŋne, daniŋ nubul taha!”
47 Be, mere go al kura gor huwarde hinhan gore nurdeb, “Elaia deŋe urde hi,” yamiŋ. 48 Irdeb araŋ po al kura kup yeŋ kuŋ amil erek irde wain fimiŋ mukkuweŋ bana goŋ kerke uliŋ hekeb teŋ kutum ulyaŋde giti irdeb Yesu unyiŋ. 49 Goyenbe al hoyaŋ goreb, “Elaia wet waŋ faraŋ urke kentek geb, tubul tike gwaha kura tiya yeŋ kinniŋ,” yamiŋ.
50 Be, sopte po Yesu go uguŋ po mere teŋbe biŋ sul yiriŋ. 51 Goya goyenbe Al Kuruŋyen ya balem bana amil gasuŋ himam wor po diba irtiŋ hinhin goyen kahalte po hem beleŋ mat erek yeŋ bam beleŋ katyiŋ. Megeŋ manaŋ diririt yeŋ hora karkuwaŋ karkuwaŋbe gilgalaŋ iramiŋ. 52 Al hakwam yirtiŋ bemba goyen hol yeŋ tukamiŋ. Irkeb Al Kuruŋ diliŋde al wukkeŋ heŋ kamamiŋ goyen budam sopte huwaramiŋ. 53 Irde bemba siŋare kateŋbe kame Yesu sopte huwaryiŋ nalureb Yerusalem taun kuruŋde kuŋ al budam hitte forok yeke yenamiŋ.
54 Be, Roma gabmanyen fuleŋa marte doyaŋ alya fuleŋa marmiŋya Yesu doyaŋ irde hinhan goyen niniŋaya mata gor forok yiriŋ kuruŋ go keneŋ kafura heŋbe, “Fudinde wor po, yeŋbe Al Kuruŋ Urmiŋ,” yamiŋ.
55 Bere budam Galili naŋare mat Yesu gama irde faraŋ urde kuŋ haŋyen goyen wor gor heŋ gisaw mat keneŋ hinhan. 56 Bere goyen kurabe Makdala niŋ Maria, Yemsya Yosepyat miliŋ Maria, irde Sebedi urmiŋ waraŋ Yemsya Yonyat miliŋ.
Yesu mete tiyamiŋ
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-55; Yon 19:38-42)
57 Be, Yesu kamyiŋ goyen kuŋ wawuŋbana wor po heweŋ tikeb Arimatea taunde niŋ al samuŋmiŋ budam kura goyen wayyiŋ. Deŋembe Yosep. Yeŋ wor Yesu gama irde hiyen. 58 Be, al gore kuŋbe, “Yesu hakwam nunke mete tiye,” ineŋ Pailat gusuŋaŋ iryiŋ. Irkeb Pailat beleŋ, “Igiŋ, gwaha tiyayiŋ,” inyiŋ. 59 Irkeb Yosep beleŋ Yesu hakwam goyen teŋ amil faykek gergeŋ beleŋ po mala teŋ 60 tukuŋbe yiŋgeŋ, “Kammeke nernayiŋ,” yiriŋ bemba goyen bana kiryiŋ. Irde hora kuruŋ miliŋ kura goyen yeŋya kwamiŋ marya gore giloŋgiloŋ irde tukuŋ bemba gote yamem pet teŋbe kwamiŋ. 61 Irkeb bere iraw kura horabok gote diliŋ mar siŋa hoyaŋ beleŋ mat hinaryum. Makdala niŋ Mariayabe Maria hoyaŋ kura goya beleŋ gwaha tiyaryum.
Bemba doyaŋ irde hinhan mar
62 Be, Sabat nalu fay urkeb pris buda gote karkuwaŋmiŋya Farisi marya beleŋ Pailat hitte kwamiŋ. 63 Kuŋbe, “Doyaŋ al, usi al gar go hinhinyabe, ‘Kameŋde mat kuŋ yereŋkek hekeb huwareŋ,’ yeŋ hinhin goyen bininiŋ bak yekeb gago wayhet. 64 Niŋgeb fuleŋa marge hulyaŋ yirke haŋka mat kuŋ molye bana goyen bemba go doyaŋ irde hinayiŋ. Moŋgo komatmiŋ yago beleŋ waŋ hakwam goyen hoyaŋde tukuŋbe, ‘Kamtiŋde mat huwaruŋ,’ yenayiŋ geb. Irkeb al budam usi mere go nurde dufaymiŋ buluŋ henayiŋ. Gote kandukbe haŋkapya, ‘Nebe Mesaia,’ yineŋ al usi yirde hinhin gote kanduk fole iryeŋ,” inamiŋ. 65 Irkeb Pailat beleŋ, “Fuleŋa marne kura yukuŋ deŋ nurhaŋ gwahade po keŋkela yinke bemba go doyaŋ irde hinayiŋ,” yinyiŋ. 66 Irkeb mel go kuŋ bemba yamere niŋ hora kuruŋ goyen al kura beleŋ ma fegelnayiŋ yeŋ bisam irde go hende diba iramiŋ. Irdeb fuleŋa mar goyen, “Gar heŋ keŋkela doyaŋ irde hinaŋ ko!” yinamiŋ.