Rom
Rom niŋ Yesuyen alya bereya hitte Pol beleŋ asaŋ kayyiŋ
1
Nebe Pol, Yesu Kristuyen meteŋ al. Al Kuruŋ beleŋ meremiŋ igiŋ Yesu niŋ yitiŋ goyen tagal tagal niŋ teŋ ne gayen basiŋa nirde Yesuyen mere basaŋ al aposel niryiŋ. Be, mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ gobe Yesu megen gar ma wakeya bikkeŋ wor po Al Kuruŋ beleŋ Urmiŋ goke biŋa teŋ mere basaŋ marmiŋ porofet yinke Al Kuruŋyen asaŋ wukkeŋ wor po bana goŋ kayamiŋ go goyen. Al Kuruŋ Urmiŋ al hiriŋ gobe Israel marte doyaŋ al kuruŋ Dewityen miŋde mat forok yiriŋ. Goyenbe Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirityen tareŋde al goyen kamtiŋde mat isaŋ hekeb yeŋbe Al Kuruŋ Urmiŋ goyen kawan wor po hiriŋ. Yeŋbe Yesu Kristu nende Doyaŋ Al Kuruŋ. Urmiŋ meteŋ tiyyiŋ goke teŋbe neya meteŋ kadne yagoya gayen Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde aposelmiŋ diryiŋ. Go diryiŋ gobe Urmiŋ goke teŋ Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋ kuruŋ goyen hitte tagalde tukuŋ hitekeb yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irde meremiŋ gama irde hinayiŋ yeŋbe gogo aposelmiŋ diryiŋ. Deŋ wor al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ bana mat hoy dirtiŋ geb, Yesu Kristuyen yufukde haŋ mar hitiŋ haŋ.
Niŋgeb asaŋ gabe deŋ Rom niŋ alya bereya tumŋaŋ Al Kuruŋ beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋbe, “Nere kudiŋeŋ henayiŋ,” yeŋ hoy diryiŋ goke asaŋ gago kaŋ hime.
Adoniniŋ Al Kuruŋya Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristuya beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirdeb bitiŋ yisikamke igiŋ po hiwoŋ yeŋ nurde hime.
Polbe Rom niŋ mar yenmewoŋ wor po yeŋ nuryiŋ
Be, asaŋ kaŋ hime gayen bana mere meheŋde wor po momoŋ direŋ tihim gobe gahade: deŋ beleŋ Yesu Kristu niŋ dufaytiŋ saŋiŋ irtiŋ haŋ gote mere momoŋtiŋbe megeŋ kuruŋ gayen ep heŋ tukuŋ hi. Niŋgeb nebe matatiŋ goke Al Kuruŋ igiŋ wor po nurd uneŋ himyen. Go teŋ himyen gobe Yesu Kristu beleŋ faraŋ nurkeb gogo teŋ himyen. 9-10 Fudinde, Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde heŋya hugiŋeŋ deŋ ge bene sir ma yeŋ hiyen gobe Al Kuruŋ wor fudinde yeŋ nurde hi. Al Kuruŋ niŋ meteŋ teŋ hime gabe bener mat fudinde wor po mere igiŋ Urmiŋ goke yitiŋ goyen tagalde tukuŋ himyen. Irde deŋ hitte kuŋ kuŋ niŋ kurut yeŋ himyen gega, go ma kuŋ dinmiriŋ geb, gayenterbe Al Kuruŋyen dufayde kenem deŋ hitte kuŋ kuŋ niŋ beleŋ kerd nunwoŋ yeŋ nurde gusuŋaŋ irde hime.
11 Fudinde, nebe deŋ goyen Holi Spirityen tareŋde mata forok yird yird gote tareŋ nuntiŋ goyen kura dunmeke saŋiŋ hewoŋ yeŋ nurdeb deŋ hitte kuŋ dentek wor po nurde hime. 12 Gogab deŋya neya tumŋaŋ heŋbe ne beleŋ Yesu niŋ dufayne tareŋ irde himyen goyen deŋ beleŋ neneŋbe tareŋ henayiŋ, irde ne wor deŋ dufaytiŋ Yesu niŋ saŋiŋ irtiŋ goyen deneŋbe tareŋ heweŋ. 13 Goyenbe, kadne yago, nebe deŋ hitte kuŋ dene yeŋ wawuŋ budamde kurut yeŋ himyen gega, beleŋ miŋmoŋ wor po nirde hike waŋ waŋ gago hihi goyen nurwoŋ yeŋ nurde hime. Nebe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ naŋa hoyaŋde haŋ mar hitte kuŋ meteŋ teŋ gote igineŋ yawarde hinhem gwahade goyen po, deŋ hitte wor kuŋ meteŋ teŋ gote igineŋ yawarmewoŋ yeŋbe gogo deŋ hitte kuŋ kuŋ niŋ kurut yeŋ himyen.
14 Be, nebe Grik marya* Grik marbe megen niŋ alyen saba karkuwaŋ yawartiŋ mar yeŋ nurde yuneŋ haŋyen. Munaŋ al miŋ hoyaŋbe gwahade yawartiŋ mar moŋ yeŋ nurd yuneŋ haŋyen. al miŋ hoyaŋ Grik mar moŋya hitte kuŋ meteŋ teŋ teŋ gobe bada hetek epte moŋ, meteŋ go titek po hime. Irde al dufaymiŋ wukkek ma dufaymiŋ wukkek moŋ goke meteŋ teŋ hayiŋ ninyiŋ geb, goyen goke manaŋ meteŋ teŋ hitek po himyen. 15 Gwahade niŋgeb deŋ Rom niŋ mar hitte wor kuŋ Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ goyen tagaltek wor po nirde hi.
16 Fudinde, Yesu niŋ yitiŋ mere gobe Al Kuruŋyen tareŋ geb, al kura mere go fudinde yeŋ nurde gama irde haŋ mar goyen igiŋ Al Kuruŋ hitte yumulgaŋ titek hi. Yumulgaŋ tiyyeŋ mar goyen meheŋdebe Yuda mar wa yawaryeŋ, irde gab Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋbe kame yawaryeŋ. Niŋgeb goke teŋbe Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ tagal tagal niŋ memya ma heŋ hime. 17 Al Kuruŋ beleŋ Yesu niŋ yitiŋ mere goyen hende huwardeb yiŋgeŋ diliŋde al huwak heŋ heŋ belŋeŋ goyen kawan forok irde hi geb, mere igiŋ gobe Al Kuruŋyen saŋiŋ dineŋ hime gago. Al Kuruŋbe al kura Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde hinayiŋ mar go po gab al huwak yeŋ yinyeŋ. Al huwak heŋ heŋ beleŋ hoyaŋbe hubu wor po. Niŋgeb goke Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Al kura Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ irke Al Kuruŋ beleŋ al huwak yeŋ kinyeŋ al gobe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hiriryeŋ,” yitiŋ hi. Habakuk 2:4
Al Kuruŋbe alyen mata buluŋ goke biŋ ar yeŋ hiyen
18 Goyenpoga megen niŋ alya bereyabe Al Kuruŋ palap irtek mata ma teŋ mata buluŋ po teŋ haŋ. Go mar gobe mata buluŋ teŋbe Al Kuruŋyen mere fudinde goyen pel irde haŋyen. Goke teŋbe Al Kuruŋ saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po gore beararmiŋ yikala yirde hiyen. 19 Al Kuruŋbe al gwahade yeŋ al beleŋ keneŋ bebak tinayiŋ yeŋbe kawan po yikala yirtiŋ geb, al beleŋ Al Kuruŋbe gwahade yeŋ keŋkela nurd untek po haŋyen. 20 Al Kuruŋyen mataya tareŋmiŋ hubu ma hetek goya gobe al diliŋde epte ma yeneŋ bebak titek. Goyenpoga det Al Kuruŋ beleŋ yirtiŋ goyen yeneŋbe matamiŋya tareŋmiŋya gobe gwahade yeŋ bebak titek. Niŋgeb al kura beleŋ epte ma, “Nebe Al Kuruŋ ma nurde uneŋ hime,” yiyyeŋ.
21 Al beleŋ Al Kuruŋbe al gwahade yeŋ nurde hinhan gega, yeŋbe Al Kuruŋ yeŋ deŋem turŋuŋ yaŋ ma irde, igiŋ nurd uneŋ uneŋ mata ma teŋ hinhan. Dufaymiŋ gote igineŋbe hubu wor po. Dufaymiŋbe kukuwamŋeŋ wor po geb, kidoma bana haŋ yara Al Kuruŋyen mere fudinde goyen epte ma bebak titek hinhan. 22 Mel gobe dufay wukkekniniŋ yaŋ yeŋ hinhan gega, kukuwa po heŋ hinhan. 23 Irdeb Al Kuruŋ gwahader hitiŋ goyen deŋem turŋuŋ yaŋ irtiŋeŋbe harhok uneŋ al yiŋgeŋ haniŋde det toneŋ yirtiŋ kame hubu hetek goyen Al Kuruŋniniŋ yeŋ turuŋ yirde hinhan. Det toneŋ yirde hinhan gobe al, nu, dapŋa, irde det megen gargar kuŋ hitiŋ gote toneŋ yirde doloŋ yirde hinhan.
24 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ matamiŋ goke yeneŋ unaŋ tikeb dufaymiŋ buluŋ go po gama irde mata buluŋ kuruŋ po teŋ hinhan. Gwaha yirkeb megen niŋ mata buluŋ titek dufaymiŋ go po gama irde leplep mata teŋ yiŋgeŋ goyen buluŋ wor po yirde hinhan. 25 Mel gobe Al Kuruŋyen mere fudinde goyen gama irtiŋeŋbe usi mere gama irde hinhan. Irde Al Kuruŋ, det kuruŋ gayen yiryiŋ al goyen doloŋ irde yeŋ ge meteŋ titŋeŋbe yeŋ beleŋ yiryiŋ det goyen yade doloŋ yirde goke meteŋ teŋ hinhan. Goyenbe hugiŋeŋ turuŋ irtek albe Al Kuruŋ, yeŋ uŋkureŋ po. Fudinde wor po.
26 Be, mel gobe mata gwahade teŋ hinhan geb, gogo Al Kuruŋ beleŋ yubul tike mata memyak teŋ teŋ dufay beleŋ po haga yuryiŋ. Gwaha yirkeb berebe uŋ yagoya uliŋ gabu ird ird belŋeŋ wor po goyen tubul teŋbe bere yiŋgeŋ uliŋ sikkeŋ gabu yirde hinhan. 27 Gwahade goyen po, al diriŋ wor berem yagoya uliŋ gabu ird ird belŋeŋ fudinde goyen tubul teŋbe al yiŋgeŋ uliŋ sikkeŋ gabu ird ird niŋ po pultik yeŋ hinhan. Al yiŋgeŋ uliŋ mata buluŋ mormok memyak wor po goyen teŋ heŋbe gote muruŋgem buluŋ wor po gobe bikkeŋ tamiŋyen hinhan.
28 Goyenbe go po moŋ. Albe Al Kuruŋ nurd uneŋ uneŋ niŋ igiŋ ma nurde hinhan geb, yeŋ beleŋ yubul tike yiŋgeŋde dufay buluŋ go po gama irde mata buluŋ Al Kuruŋ beleŋ bisam irtiŋ goyen teŋ hinhan. 29 Be, gwaha teŋ hike biŋdebe mata huwak moŋya mata buluŋya det uguŋ po yad yad niŋ po dufay heŋ heŋ matayabe dufay buluŋya kurayen kurayen gore po makiŋ hitiŋ hinhan. Irde kadom igiŋ mat hike yeneŋbe daniŋ neŋ gwahade moŋ yeŋ nurd nurd mata, al gasa yirke kamde kamde mata, fuleŋa mata, al usi yird yird mata, al buluŋ yird yird mataya al yiya yird yird matayabe kuruŋ wor po. 30 Go mar gobe mere buluŋ mat teŋ teŋ mata, Al Kuruŋ niŋ igiŋ ma nurd uneŋ uneŋ mata, parpar mata, neŋ nurhet nurhet matayabe, yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ teŋ mataya teŋ hinhan. Irde mata buluŋ tiŋeŋ yiŋgeŋ forok yirde hinhan. Irdeb miliŋya naniŋyat mere ma nurde hinhan. 31 Go mar gobe dufay igiŋ miŋmoŋ, irde mere kura teŋ go ma gama ird ird mata, al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ ma nurd nurd matayabe, al hoyaŋ buniŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ matabe hubu wor po. 32 Mata go teŋ haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ gasa yirke kamnayiŋ yeŋ Al Kuruŋyen saba saŋiŋ huwak wor po goyenter yitiŋ gobe nurde haŋyen gega, mata buluŋ go teŋ teŋ niŋ bada ma heŋ haŋyen. Goyenbe go po moŋ. Mel gobe al kura diliŋde mata goyen teŋ hike yeneŋbe, “Mata igiŋ tahaŋ,” yineŋ turuŋ yirde haŋyen.

*1:14: Grik marbe megen niŋ alyen saba karkuwaŋ yawartiŋ mar yeŋ nurde yuneŋ haŋyen. Munaŋ al miŋ hoyaŋbe gwahade yawartiŋ mar moŋ yeŋ nurd yuneŋ haŋyen.