3
Utusan Kame San Na Diyos
Sikam a tétotop ko, to kébisita ko dikam, éy éwanék nakapagtoldu dikam a kona to gimet ko du tolay a pégiyanan na Banal a Espiritu. Da sikam, éy gégemtén moy pabi tu dati moy a ugali. Mara, mabulol kam pabi ta péniwala moy ni Cristo. Kanya medibo san a kagi tu nipagtoldu ko dikam. Mara, inatdinan ta kam san ta gatas, da éwan moy pabi kaya i kanén a mekétog. Ey hanggan nadid éy éwan moy pabi kaya, da sésundin moy pabi tu ugali moy a dati. Bagay néglébug kam, sakay négpanapanaghili kam, éy saya i katunayana a sundin moy pabi tu ugali moy a dati. Bakit ahigén moy du tolay a iba a éwan méniwala ta Diyos? Bagay te mégmalaki dikam a sakup ni Pablo, o dikaya ni Apolos, éy saya i tandaa a umaheg kam pabi du tolay a éwan méniwala.
Bakit néglébug kam? Akala moy wade éng mataasék ni Apolos, o éng ti Apolos i mataas diyakén. Ewan moy beman tukoy a pareho kame a mababa? Utusan kame san na Diyos. Nipahayag me san dikam tu péniwala moy nadid. Basta éwan pareho tu niutus dikame na Diyos. Mara, sakén i nagmula ta bukél; ti Apolos i nagdileg. Pero besa a sikame i nagpatubu ta kayo. Diyos san i nagpatubua. Kanya éwan mahalaga tu mégmula; éwan be mahalaga tu mégdileg. Diyos san i mahalaga, da siya i mégpatubua ta kayo. Tu mégmula, sakay tu mégdileg, éy pareho side a mababa. Gantian side na Diyos ayun ta tarabaho de. Ey sikame ti Apolos, éy mégkaguman kame san a mégtarabaho ta Diyos ta uma na. Ey sikam i uma na Diyos. Mara, tu nimula me dikam, sakay tu dinileg me, éy éwan kayo, éng éwan tu Mahusay a Baheta.
Halimbawa sikam, éy bile kam dén na Diyos. 10 Ey sakén éy pinagkaluubenék na Diyos a tagapagbile ta bile na. Kanya nagimeték dén ta pundasiyon na bile. Nadid te iba a lélake a mégbile diya. Pero dapat mangilag du tolay a mégbile ta bile na Diyos. 11 Diyan side magimet ta iba a pundasiyon, da te pundasiyon dén ta bile na Diyos, a ti Jesu Cristo ngani dén. Ewan maari a magimet ta iba a pundasiyon. 12 Nadid, sari-sari a kasangkapan i gamitén de ta pégbile de ta pundasiyon. Te mégamit ta kasangkapan a mahalaga: gintu, pilak, sakay mahalaga a bito. Sakay te mégamit ta kasangkapan a mahuna: kayo, sakay kawayan, sakay kugun. 13 Kédemét na aldew na péghukum, éy mehayag i tarabaho na bawat esa a tolay na Diyos, éng mahusay, o éng mahuna. Da puhubaan na Diyos i tarabaho tam ta apoy. 14 Tu tinarabaho na bawat esa to pundasiyon, éng mabuhay ta apoy, éy atdinan siya na Diyos ta gantimpala na. 15 Pero éng matutod tu tinarabaho de, éy éwan side atdinan ta gantimpala de. Mara, koman side i tolay a lumuwas ta bile a métutod. Buhay side, pero natutod i étanan a ari-arian de.
16 Bakit! Ewan moy beman mépospusan a sikam i bile na Diyos? Kanya mégiyan dikam i Espiritu na Diyos, 17 a sikam i bile na a sarili. Ey parusaan na Diyos i maski ti ésiya a mangsida ta bile na. Ey sikam ngani dén i bile na, da mégiyan dikam.
18 Diyan kam magkamali tu isip. Eng te tolay sina dikam a isip de a matalinung side ayun ta ugali ta mundua, éy dapat a ibutan de i kona sa a isip de. Maari éng maging mahina side tu isip, monda makapospos side ta ugali na Diyos. Nadid, éng kona sa, éy matalinung side a talaga. 19 Dahilan du tolay a matalinung ta ugali ta mundua, éy pégngihitan side na Diyos. Kona man sa, éy nesulat dén ta kasulatan, a “Pékebuyuén na Diyos tu isip du matalinung.” 20 Sakay “Tukoy na Diyos a éwan tu pasa i isip du matalinung.” 21 Kanya, diyan moy ipagmalaki i maski ti ésiya a tolay. Inatdinan kam dén na Diyos ta étanan a kailangan moy: 22 Sakén, sakay ti Apolos, sakay ti Pedro i niatéd naa dikam a mangtulung dikam. I mundua, i buhay, i kamatayan, sakay i panahun nadid, sakay i panahun a dumemét, éy sikam i amo de a étanan. 23 Pero sikam i sakup ni Cristo. Ey ti Cristo éy sakup na Diyos.