2
Tu Nitoldu Ni Pablo
Sikam a tétotop ko, to kéange ko sina dikam, éy nipahayag ko dikam i tungkul ta Diyos. Pero éwanék nagtoldu dikam ta medisalad a kagi. I naisip kua éy éwanék tu iba a itoldu dikam éngˈwan ti Jesu Cristo a nipako to kudos. Kanya to kéange ko dikam, éy nasanikeék dikam, a négantingék a tahod. Ewanék nagpahayag dikam ta medisalad a kagi a koman i kagi na matalinung; éngˈwan nikagi ko ta kapangyarian na Espiritu na Diyos. Kanya tu péniwala moy to kinagi ko, éy éwan dahil ta kagi a medisalad, éngˈwan kapangyarian na Diyos i nagpatunaya dikam a tutuhanan tu nitoldu ko.
Tu Plano Na Diyos
Pero itoldu ko be i medisalad a kagi du méniwala ni Jesus ta mahusay. Pero i éya a medisalad a pégtoldu ko, éy éwan kona ta medisalad a pégtoldu na te tungkulin a tolay. I pégtoldu dia, éy malipas san ya. Engˈwan, i pégtoldu kua éy medisalad a kagi a gébwat ta isip na Diyos, a nelihim ta tolay. I éya a kagi éy plano na Diyos a nihanda na a para ta kahusayan tam. Ey nihanda na bagu nilalang i mundua. Pero du te tungkulin a tolay, éwan de tukoy i éya a plano na Diyos. Eng napospusan de maka, éy éwan de binuno tu Panginoon tam to kudos. Pero nakagi dén ta kasulatan, a “Nihanda dén na Diyos i kaluub na a para du mégmahal diya. Pero éwan tu naketa to plano a nihanda na; éwan tu nakabati éng anya i nihanda na. Ewan tu nakaisip to nihanda na.” 10 Pero nadid éy pinaange se na Diyos i Espiritu na a néngipaliwanag dikitam to nihanda na a plano. Ey tu Espiritu éy tukoy na i maski anya a bagay. Maski i isip na Diyos, éy tukoy na. 11 Mara, éwan tu makapospos ta isip no iba a lélake. I mapospusan mo sana éy tu sarili mo a isip. Ey kona be sa i Espiritu na Diyos--siya san i makapospos ta isip na Diyos. 12 Ey nadid, i tukoy tam éy éwan gébwat ta ugali na tolay. Engˈwan, pinaange dikitam na Diyos i Espiritu na. Siya i mégpaliwanaga dikitam ta memahal a plano na Diyos dikitam.
13 Kanya éwan kame mégtoldu ta kagi a gébwat ta isip me san; éngˈwan i pégtoldu mia éy kagi a gébwat ta Banal a Espiritu. Kona sa. Mégkagi kame ta kagi na Espiritu na Diyos, éng mégpaliwanag kame du tolay a pégiyanan na Espiritu. 14 I tolay a éwan pégiyanan na Espiritu na Diyos éy éwan de tanggapén i gébwat ta Espiritu na Diyos. Kagi de a luku-luku i gimet na Espiritu. Ewan de mépospusan i gimet na Espiritu, da éwan mégiyan dide. 15 Pero i tolay a pégiyanan na Banal a Espiritu, éy tukoy de i maski anya; tukoy de i katutuhanan éy ta éwan. Pero du éwan méniwala éy éwan de tukoy i ugali du tolay a pégiyanan na Espiritu. 16 Da éwan tu nakapospos ta isip na Panginoon. Ewan tu makapagtoldu diya. Pero sikitam éy tukoy tam i isip ni Cristo.