Tu Purumeru a Sulat ni Pablo du
Taga Korinto
1
Gébwat ye ni Pablo sakay ti Sostenes a top tam. Piniliék na Diyos a maging apostolék ni Cristo Jesus. Séye i sulat mia du sakup na simbaan ta Korinto. Sikam i tolay na Diyos, a kona du iba-iba a tolay a méniwala ni Panginoon tam a Cristo Jesus. Pinili kam dén na Diyos.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Kaluub Ni Cristo
Palagiék a mégpasalamat ta Diyos para dikam, da kinagbian kam na Diyos, dahil ni Cristo Jesus. Mégpasalamaték diya, da mahusay dén i buhay moya, sakay ta kagi moya éy ta isip moya. Ey gébwat ya ni Cristo. Salamat, da matibay dén i péniwala moy a nitoldu me dikam a tungkul ni Cristo. Kanya dinumemét dén dikam du étanan a kaluub na Diyos; éy méguhay kam dén ta késoli na Panginoon tam a Jesu Cristo. Alagaan na kam hanggan ta katapusan, monda kédemét na a maghukum, éy demtan na kam a éwan tu kasalanan. Matapat i Diyos. Pinili na kam a sikam i mékiaguma ta anak na a Jesu Cristo a Panginoon tam.
Dapat Négkaisa Kam
10 Nadid, sikam a tétotop ko, dahil ta Panginoon tam a Jesu Cristo, éy mékiohonék dikam. Négkaisa kam tu péniwala. Diyan kam néghiwalay. 11 Dahilan éy nibaheta diyakén du kaguman ni Kloe a néglébug kam kan. 12 Eng mara, te esa kan a mégkagi, a “Sakupék ni Pablo.” Te esa man dén a mégkagi, a “Sakupék ni Apolos.” Te esa man dén a mégkagi, a “Sakupék ni Pedro.” Sakay te mégkagi pa, a “Sakén éy sakupék ni Cristo.” 13 Bakit? Nahati-hati beman du méniwala ni Cristo? Ti Pablo beman i nipakua ta kudos a para dikam? Bininyagen kam beman ta ngahen ni Pablo? 14-16 Salamat, da éwan ta kam bininyagen, monda éwan tu méképégkagi a “Bininyagenék ni Pablo.” Naala-ala ko bale, i bininyagen ko sana éy ti Krispo sakay ti Gayo, sakay de Esteban a mététena. Pero éwanék wade dén tu iba a bininyagen dikam. 17 Dahilan éwanék se pinaange ni Cristo a magbinyag ta tolay, éngˈwan mégpahayagék ta Mahusay a Baheta. Sakay i pégpahayag kua éy éwan koman i matalinung a tolay. Dahilan éng mégkagiék ta medisalad a kagi, éy éwan mapospusan du péngipahayagen ko i kahulugen na kamatayan ni Cristo to kudos.
Ti Cristo I Te Kapangyarian
18 Pero du talaga a mapahamak, éy idelan de tu nabaheta de to kudos. Ey sikitam a meligtas, éy tukoy tam tu kudos, a tanda ya na kapangyarian na Diyos a méngiligtas dikitam. 19 Da nesulat dén ta kasulatan, a sidaén na Diyos i isip du matalinung, monda éwan tu kabuluhan i isip dia. 20 Kanya nadid, éy éwan dén tu kabuluhan du matalinung a tolay, da nagpatunay dén i Diyos a mali-mali i isip du matalinung.
21 Ey gemtén na Diyos i plano na a matalinung, a éwan maari du tolay a mapospusan de i Diyos ta katalinungan de. Ey tu nipahayag me, éy kagi de a luku-luku. Ey saya i mangiligtas du méniwala. 22 Pero du Judeo, éy éwan side méniwala éng éwan de pa meta i tanda a makataka-taka. Sakay du Griego, éwan side méniwala, da kontara ina to inadal de. 23 Kanya éng ipahayag me a nagpakamatay ti Cristo to kudos para ta tolay, éy méiyamut du Judeo. Sakay du éwan Judeo, kagi de a luku-luku tu nipahayag me. 24 Pero du pinili na Diyos a sakup na, éy Judeo, éy ta éwan Judeo. Side i méniwala a ti Cristo i te kapangyarian a gébwat ta Diyos a méngiligtas ta tolay. Siya i te isip a mahusay a gébwat ta Diyos. 25 Kanya tu isip na Diyos éy mas matalinung ta isip na tolay, sakay tu kapangyarian na Diyos éy mas mahigit pa ta kapangyarian na tolay.
26 Sikam a tétotop ko, isipén moy tu kalagayan moy to péngpili dikam na Diyos. Kétihék san dikam i matalinung. Kétihék san dikam i mataas. Engˈwan mababa kam san a tolay. 27 Pero du pinili na Diyos a sakup na, éy side ya du tolay a éwan matalinung, monda kédemét na oras, éy masanike du matalinung a tolay. 28 Pinili na Diyos du mababa a tolay a ngéngahinan de a medukés, monda maging éwan tu pasa du mataas a tolay. 29 Kanya éwan tu maari a magmalaki ta harap na Diyos. 30 Pero i Diyos éy pinékiagum na kitam ni Cristo Jesus. Siya i katalinungan tama. Tukoy tam i Diyos dahil ni Jesus. Dahil ni Jesus éy ibilang kitam na Diyos a éwan tu kasalanan; tolay na kitam dén. Iligtas kitam na Diyos, da minate ti Jesus to kudos. 31 Kanya te kagi ta kasulatan, a “Diyan kam magmalaki, éngˈwan Diyos i purién moya.”