16
Mékikumusta Ti Pablo Du Kadimoy Na
Ti wadi tam a Pebe, éy katulung siya ta gurupu ta simbaan ta Senkea. Mahusay siya a bébe. Tanggapén moy siya ta mahusay, da sakup be siya na Panginoon tam. Saya i mahusay a ugali na tolay na Diyos. Sakay aguman moy siya ta maski anya a kailangan na dikam, da meadu siya a natulungan. Sakay inagumanék na be dén. Ipékikumustaék moy de Prisila a pasawa. Side i kaguman ko to éya a mégtarabaho ni Cristo Jesus. Nitaya de i buhay de diyakén. Mégpasalamaték ta Diyos dide, sakay du étanan a éwan Judeo a méniwala ni Jesus, éy mégpasalamat be side dide. Ipékikumustaék moy be du tolay a mégsimba ta bile de Prisila.
Ipékikumustaék moy be ni Epeneto a kadimoy ko. Siya i neditula ta Asia a méniwala ni Cristo. Ipékikumustaék moy be ni Maria. Nagtarabaho siya dikam ta mahigpit. Ipékikumustaék moy be de Androni a patwadi. Kabébayan ko side, sakay kaguman ko side to nikepihesu me. Tanyag side du apostol. Sakay neditol be side diyakén a méniwala ni Cristo.
Ipékikumustaék moy ni Amplia. Siya i kadimoy ko be ta Panginoon. Ipékikumustaék moy ni Urbano a kaguman tam ta tarabaho tam ni Cristo, sakay ti Estaki a kadimoy ko. 10 Ey kona be sa ti Apeles. Tukoy ko a matapat siya ni Cristo. Ipékikumustaék moy be de Aristo a mététena. 11 Pati de Herodi a kabébayan ko, sakay de Narsiso a mététena. Kaguman tam be side ta Panginoon.
12 Ipékikumustaék moy be de Tiripe sakay ti Tiposa, sakay ti kadimoy ko a Persida. Mesipag side a mégtarabaho ta Panginoon. 13 Mékikumustaék be ni Rupo. Utusan be siya na Diyos. Sakay tu ina na, a ibilang ko a dada ko a tunay. 14 Mékikumustaék be ni Asinki, sakay ti Pilegon, éy ti Hermes, ti Patrobas, ti Hermas, sakay du kakaguman de. 15 Ipékikumustaék moy be ni Pilolo, ti Hulia, de Nereyo a patwade, sakay de Olimpas, sakay du kakaguman de a méniwala ni Jesus.
16 Négbatian kam ta matapat. Du étanan a tolay du simbaan ta éye éy mékikumusta be side dikam.
17 Nadid, a tétotop ko, te kaginék dikam a esa. Mangilag kam ta tolay a mékialam ta péniwala moy. Gustu de éy maghiwalay kam tu isip. I kona sa, éy kontara side ta inadal tam a tungkul ni Cristo, a tinanggap moy. Iwasan moy side. 18 Du mégtoldu ta kona sa, éy éwan side mégtarabaho ni Cristo, éngˈwan ta sarili de san a gustu. Lélokon de du mebait a tolay dahil ta pékisuyu de sakay ta pégkagi de a memahal.
19 Meadu a tolay i nakabaheta dén ta késunud moy ni Cristo. Ey mésayaék dikam ta éya. Ey sakén, éy gustu ko éy mapospusan moy i mahusay, sakay gustu ko a éwan kam tu malay ta medukés a bagay. 20 Diyos i méngatéda dikitam ta kapayapaan tam. Ewan male éy ipadaig na dikam ti Satanas.
Kagbian kam maka ta mahusay ni Panginoon tam a Jesu Cristo.
21 Ti Timoteo a kaguman ko se, éy mékikumusta siya dikam. Ey kona be ti Lusio, sakay ti Hason, sakay ti Sosipa. Side i kapareho ko a Judeo.
22 Sakén éy ti Tersio. Nipagsulat ko ti Pablo ta sulatae. Bumateék be dikam. Méniwalaék be ni Cristo.
23 Mékikumusta dikam ti Gayo. Sakén éy tumulosék ta bile de nadid. Sakay du tolay ta éye, éy mégsimba side ta bile de be. Mékikumusta be dikam ti Erasto. Siya i tusureru ta banuwanae. Sakay tu top tam a Kartus, bumate be siya dikam.
24 Kagbian kam maka ta mahusay ni Panginoon tam a Jesu Cristo. Kona sa.
25 Purién tam i Diyos! Patibayén na kam ta péniwala, ayun ta Mahusay a Baheta a ipahayag ko tungkul ni Jesu Cristo. Ayun be ta katutuhanan a nale a nelihim to éya, 26 pero nadid éy tinumanyag dén ta étanan a tolay, dahil to nisulat du purupeta na Diyos. Saya i utus na Diyos, monda i étanan a tolay ta mundua, éy maniwala maka dén side. 27 Purién tam i isiisesa a Diyos! Siya san i matalinunga! Purién tam siya a éwan tu katapusan, dahil ni Jesu Cristo. Ewan dén. Pablo