Tu Ikaduwa a Sulat ni
Juan
1
Gébwat ye ta lakay a tagapamahala. Saye i sulat kua a para ta mahusay a bakés a pinili na Diyos, sakay du anak na. Sakén éy mahal ta kam. Sakay du étanan a makapospos ta katutuhanan, éy mahalén de kam be; da nipasakup kitam dén ta katutuhanan, éy éwan ya maibut dikitam, a hanggan.
Tama tam a Diyos sakay tu anak na a ti Jesu Cristo, éy atdinan na kitam ta biyaya éy ta kapayapaan, sakay kagbian na kitam. Ey aguman na kitam ta péniwala tam ta katutuhanan, sakay ta pégmahal tam ta kakaguman tam.
Dapat Négmahalan Kitam
Sakén, Dada, éy mésahaték a tahod, da dinemtan ko i sénganya a anak mo a ménatili ta tunay a péniwala tam, a kona to niutus dikitam Nama tam. Kanya, Dada, i bilin kua diko nadid, éy négmahalan kitam. Ey éwan ya bigu a utus i isulat kua nadid diko, éng éwan, nabati tam dén ya a nale. Nadid, éng mahal tam i Diyos, éy méniwala kitam dén ta utus na. Ey anya i utus na a nabati moy dén to araw: négmahalan kam.
Mangilag Kam Du Mégtoldu Ta Mali
Nadid, te meadu a tolay a kinumalat dén ta mundu, a mégtoldu side ta éwan tama. Ewan side mégpahayag a inumange se ti Jesu Cristo ta mundua, a naging tolay. Side éy kakontara ni Cristo, éy mégtoldu side ta pégkamali na tolay. Kanya sikam, Dada, éy mangilag kam; makay pagkamalién de kam be. Mangilag kam, monda éwan masayang tu ginimet moy a para ta Diyos, monda makamtan moy i buu a gantimpala Nama tam.
I maski ti ésiya, éng dagdagen na tu pégtoldu ni Cristo, éy éwan siya sakup na Diyos. Ewan siya ménatili ta pégtoldu na a dati. Pero side a ménatili ta pégtoldu na, éy sakup side Nama tam, sakay ta anak na. 10 Eng te dumemét dikam a bakén a na éya i kébil na a pégtoldu, éy diyan moy tanggapén ta bile moy; sakay diyan moy be pansingén. 11 Dahilan i bumati ta kona sa, éy maging kaguman na ta gimet na a medukés.
12 Nadid, éy te meaduék maka pa a kagin dikam, pero sala ko a isulat ta papelae. Engˈwan, mégayakék a ange bumisita dikam, monda masaya kitam a méguhon. 13 Du anak no wadi mo a kaguman ko se, éy mékikumusta side dikam. Ewan dén. Juan.