Tu Ikatélo a Sulat ni
Juan
1
Gébwat ye ta lakay a tagapamahala. Saye i sulat kua ni kadimoy ko a Gayo, a mahal ko a tunay.
Kadimoy, ipanalangin ta ka a mahusay maka i kalagayan mo, a éwan ka tu ladu. Tukoy ko a matibay dén i péniwala mua. Melubhaék dén a sahat, Gayo, to kédedemét se na sénganya a top tam, da nibaheta de diyakén a matapat ka dén a mahusay ta péniwala tam. Saya i ugali mo a palagi. Saye i kasahatan kua, bagay mébati ko a ménatili du anéng ko ta katutuhanan.
Mahusay Ti Gayo
Kadimoy, tu nipangtulung mo du top tam ta péniwala, maski éwan mo side natenggi, éy saya i katunayana a matapat ka. Side, kédemét de se a gébwat ta bile mo, éy nagpatunay side dikame ta simbaan ta éye tungkul ta kabaitan mo dide. Kanya lalo a mahusay éng matulungan mo pa side ta kailangan de, éng tumulos man dén side diko. Da side i méglebut a mégtoldu ta tungkul ni Cristo. Uméange side ta bawat banuwan, a mégpahayag ni Cristo, sakay sala de a tumanggap ta tulung na tolay a éwan méniwala ni Cristo. Kanya sikitam a méniwala, éy dapat tulungan tam side ta kabuhayan de, monda sikitam be i katulung dia ta tarabaho de ta Diyos.
Ti Diotrepes Sakay Ti Demetrio
Nadid, Gayo, éy nipatawed ko dén tu sulat ko a esa ta gurupu mo ta ina ta simbaan moy. Pero ti Diotrepes éy pinabayan na dén, da siya éy gustu na a siya i tagapamahala ta simbaan moy ta ina. 10 Pero sakén, kédemét ko sina éy ikagi ko i étanan a ginimet na a medukés, sakay tu medukés a upos na dikame, sakay tu kagi na a mebuli. Sakay i kasalanan ni Diotrepes a iba, éy éwan na tanggapén du top tam a mégtoldu éng dumemét side diya. Sakay pati éy sésawayén na be i iba a kaguman moy éng tanggapén de side. Gustu na a paibutén na side ta simbaan.
11 Kadimoy ko, diyan ka umaheg ta medukés a ugali, éngˈwan ahigén mo i mahusay. Tu mégimet ta mahusay a ugali, éy sakup siya na Diyos, sakay tu mégimet ta medukés a ugali, éy éwan na tukoy i Diyos.
12 Tungkul ni Demetrio, éy mégkagi i étanan a mahusay siya a lélake, da umayun siya ta katutuhanan. Sakay sikame be éy mégpatunay kame a mahusay siya. Ey tukoy moy a katutuhanan i kagi mia.
13 Te meaduék maka pa a kagin diko, pero sala ko a isulat ta papelae. 14 Umasaék a magketa kita agad, monda magkauhon kita ta mahusay.
15 Umange maka diko i kapayapaan. Du kadimoy mo ta éye éy mékikumusta diko. Ikumustaék mo du kadimoy ta ta ina. Ewan dén. Juan.