Tu Sulat ni
Hudas
1
Gébwat ye ni Hudas, a utusan ni Jesu Cristo, a wadi be ni Santiago. Saye i sulat kua du pinili na Diyos a maging tolay na. Side ya i mahala Nama tam a Diyos. Sakay side ya i éalagaana ni Jesu Cristo.
Kagbian kam maka na Diyos, a édse maka dikam ta mahusay i kapayapaan, sakay ta pégmahal na Diyos.
Tungkul Du Mebuli a Mégtoldu
Sikam a kékadimoy ko. Talagaék a manulat dikam tungkul to péngiligtas dikitam no te sakup dikitam. Pero nabati ko a dapat ko pa a isulat dikam, monda hatulan ta kam a sumuway ta pégtoldu na tolay a kontara ta péniwala tam. Nipaliwanag dén na Diyos i katutuhanan ta tolay na; éy éwan maari a palitan ya na tolay. Dahilan éy te tolay a éwan mékidiyos a nékiagum dén dikitam; éy éwan tam san side napansing. Side éy idelan de ti Panginoon Jesu Cristo a Amo tam. Ey nadid éy palitan de maka i dati a baheta a tungkul ta kagbi na Diyos ta tolay. I katuwirana no ugali de a medukés éy éwan kan magparusa i Diyos ta tolay ta kasalanan de, da mebait kan siya. Pero te dati a kagi ta kasulatan tungkul ta parusa a makamtan na kona sa a tolay.
Nadid, maski tukoy moy dén a dati a ugali na Diyos a mégparusa, éy ipaala-ala ko man dén dikam i ginimet na a éye: éng kodya a inagaw na Diyos du lahi ni Israel to te hirap de, a pinaluwas na side ta Egipto. Pero to nipangagaw na dide, éy pinuksa na du éwan méniwala diya.
Sakay tandaan moy be du anghel to araw a inumidel to tungkulin de, a gininanan de i édsean dia ta langet. Ey nadid nipihesu dén side na Diyos ta mediklém a lugar, a ginapus na side ta kadena a éwan méukad. Ey niwahak na sa side hanggan ta aldew a péghukum. Sakay tandaan moy be i banuwan na Sodoma sakay Gomora, sakay du banuwan ta palebut dia. Du tolay sa éy inaheg de du anghel a bastos, a néngibébi side sakay néngilélake. Sakay i ugalia du lélake sa, éy melétog side ta kapareho de a lélake. Ey pinarusaan side na Diyos a pinuksa na side ta apoy. Ey saya i tandaa a para ta étanan, a te apoy a iba a éwan maédéédép. Ey saya i pégparusaan na Diyos.
Nadid, diden ya a étélo a nilagip ko, éy saya i katunayana a ugali na Diyos a mégparusa.
Nadid, diden ya a tolay a nékiagum dikitam, a mégtoldu ta mali, éy kona be sa i ugali de. Da éwan side makapospos, éy paduksén de i bégi dia. Sakay idelan de i kapangyarian na Diyos dide. Sakay dédustaén de du anghel na Diyos ta langet. Pero entan moy ti Migel a mataas a anghel; maski da anghel siya, éy éwan sa kona i ugali na. Nagpasuway side ti Satanas to araw to bangkay ni Moises, éng ti ésiya i makaalapa diya. Ey maski da naglébug side, éy méganteng ti Migel a mangdusta ni Satanas. Basta i kinagi na sana, éy “Sawayén ka maka na Diyos.” 10 Pero diden ya a tolay a mégtoldu ta mali, éy dustaén de i éwan de tukoy. Koman san side i hayup, da sugsugén de san tu katutubu de a ugali a medukés. Ey saya i mamakatea dide. 11 Kagbi side. Inaheg de tu ugali ni Kain. Sakay inaheg de tu kasalanan ni Balaam, monda makaalap side ta kuhata. Pero ipabunu side na Diyos a kapareho ni Kore, to pégidel de Kore ta kapangyarian ni Moises.
12 Diden ya a mégtoldu ta mali, bagay mékidipon side dikam ta pégmiting moy, éy paduksén de tu péngan moy, da medukés tu ugali de. Ewan side tu sanike. Makasarili san side. Koman side i kuném a éwan tu kabuluhan, da éwan tu lasén a uden. Kapareho side na kayo a éwan mégbunga. Kapareho be side na kayo a minate a tulos nabuwal. 13 Kapareho be side na dikél a tagmék, da i gimet dia a medukés, éy koman i melégi a bugak na tagmék a éwan tu pasa. Kapareho be side no biton a gininanan na tu édsean na. Pero nipaghanda dén side na Diyos ta medukés a mediklém a lugar. Ey saya i pégiyanan de a éwan tu katapusan.
14 Enta moy ti Enok a ikapitu dén a salin ni Adan. Siya i nanghulaa to araw ta tungkul diden ya a mégtoldu ta mali. I kinagi naa, éy “Tandaan moy, dumemét se i Panginoon, a kaguman na du libu-libu a anghel na a banal. 15 Ey maghukum siya du étanan a tolay,” kagi na. “Hukumén na du étanan a te kasalanan a éwan mékidiyos, dahilan to gimet de a labag diya. Sakay parusaan na be side, dahilan to kinagi de a medukés a kontara diya.”
16 Nadid, diden ya a medukés a tolay a mégtoldu ta mali, éy palagi side a mégpintas, a méiyamut side ta suwerte de. Sugsugén de san i maski anya a gustu de a medukés. Sakay mégpépalaluén side. Sakay manuyu síde du iba a monda maloko de side.
17 Nadid sikam a kékadimoy ko, éy alélahanén moy tu kinagi dikam du apostol ni Jesu Cristo to éya. 18 Tu kinagi de dikam, éy kédemét na iba a panahun, éy te mangloko dikam a tolay dahil ta péniwala moy. Gemtén de san tu ugali de a medukés. 19 Side kan i magimet ta pégkahiwahiwalay na tolay. Ewan égse dide i Espiritu na Diyos, éngˈwan sugsugén de san i ugali ta mundua.
20 Pero sikam, a kékadimoy ko, patibayén moy tu péniwala moy ta tunay a pégtoldu. Manalangin kam ta pamag-itan na tulung na Banal a Espiritu. 21 Manatili kam ta pégmahal na Diyos dikam, hanggan méguhay kam ta Panginoon tam a Jesus Cristo a magkaluub dikam ta buhay a éwan tu katapusan, dahil ta kagbi na dikitam. 22 Kagbian moy du mégalanganin ta péniwala tam. Agawén moy side ta apoy.
23 Nadid, te iba be a tolay a dikél i kasalanan de. Kagbian moy side, pero mangilag kam dide, a idelan moy tu ugali de. Makay pagkamalién kam na ugali de a medukés.
24-25 Nadid i isesa a Diyos a mangiligtas dikitam, éy siya i mégalagaa dikam a monda éwan kam magkasala. Siya i magpaadenea dikam ta harap na ta langet, a pakasayaén na kam. Ta pamag-itan ni Jesu Cristo a Panginoon tam, éy tanyag dén i Diyos a siya i mataasa. Sakay dikél i kapangyarian na. Saya i katutubu na a sapul to sapul, a hanggan nadid, a éwan tu katapusan. Ewan dén. Hudas.