Tu Pahayag ni Jesu Cristo a Nisulat
ni Juan
1
Saye i pahayaga a niatéd na Diyos ni Jesu Cristo, monda tulos ti Cristo a méngipahayag du méniwala diya, éng anya i adene dén a dumemét. Ey tulos ni Cristo a nipaange na to anghel na ti Juan a méngipahayag diya. Ti Juan a utusan na. Ey sakén éy ti Juan. Sakén a mismo i nanulata ta éye. Nadid éy nipahayag ko dén i étanan a mineta ko. Saye i ipahayag kua a kagi a gébwat ta Diyos, at sakay gébwat be ta katutuhanan a nipahayag ni Jesu Cristo.
Masuwerte i magbasa ta libru a éye. Sakay du mégbati ta hula a éye, a sugsugen de, éy masuwerte be side. Da adene dén i panahun a maganap i étanan a nisulat ko a éye.
Gébwat ye ni Juan. Saye i sulat kua du tolay ta pitu a simbaan ta Asia:
Atdinan kam maka na Diyos ta biyaya sakay ta kapayapaan. Siya i te buhay sapul to sapul, a hanggan nadid, a éwan tu katapusan. Pati i Banal a Espiritu a édse ta harap na Diyos. Siya i te pitu a tungkulin. Sakay ti Jesu Cristo. Ti Cristo i mégpatunaya ta katutuhanan. Siya i neditol a nabuhay a huway. Siya i mataasa dudu hari ta mundua.
Mahal kitam ni Cristo. To nikate na, éy nilibri na kitam ta kasalanan tam, dahil to digi na a nebulak. Sinakup kitam ni Cristo ta kaharian na, a sikitam i purién na, a manalangin kitam Nama na a Diyos. Siya san i purién na tolay. Siya san i te kapangyarian a éwan tu katapusan. Kona sa.
Tandaan moy, ta kédemét na éy édse siya ta kuném. Ey meta siya na étanan. Pati du nagpabikal diya to gayang, éy meta de be siya. Ey dahil diya, éy magsanget i étanan a tolay ta mundua, dahil ta parusa na dide. O, magkakuna ngani sa.
“Sakén i neditula ta étanan,” kagi na Diyos, “Sakay sakén i katapusana.” Siya i Panginoon a makapangyarian. Siya i te buhay sapul to sapul, a hanggan nadid, a éwan tu katapusan.
Neta Ni Juan Ti Cristo
Sakén éy ti Juan a top moy. Sakén i kaguman moy ta hirap tam, sakay ta kaharian na Diyos, sakay ta pégtiis tam. Ey kaguman tam be ti Jesus ta éya a hirap. Nadid, sakén, éy nibuték ta puduk na Patmos dahil to pégpahayag ko ta kagi na Diyos sakay ni Jesus. 10 To esaék dén a simba ta éya, éy te nanyari diyakén: Nipaisip diyakén na Espiritu na Diyos, a tulos nabati ko ta adég kua i boses a mebakség, a koman i ténog na tambuli. 11 I kinagi naa diyakén éy “Isulat mo dén i étanan a meta mo, a ipatawed mo du pitu a simbaan. Ipatawed mo,” kagi na, “du méniwala ni Jesus a édsa ta Epeso, sakay du taga Esmirna, sakay du taga Pergamo, sakay du taga Tiatira, sakay du taga Sardis, sakay du taga Piladelpia, sakay du taga Laodisea.”
12 Nadid, pékabati ko ta éya, éy sinuleg ko, monda meta ko i négkagia diyakén. Ey tu neta ko éy pitu a simbu a gintu. 13 Sakay to lubuk du simbu éy naketaék be sa ta koman i lélake. Te badu siya a atakdug, sakay te bédbéd ta hako naa i gintu. 14 Koman i bulak i kalatak na buk naa, a melélatak a tahod. At saka i mata naa, éy medédingat a koman i apoy. 15 Sakay i tikéd naa, éy mégdiléng-diléng a koman i tanso a tinunaw ta apoy. Sakay i boses naa éy koman i pahungupong na dinom. 16 Sakay te kébilan na i pitu a biton ta kamét naa. Ey linumwas ta labi naa i ispada a magtembang i tadém naa. I mata naa éy makadile a kapareho na bilag éng tanghali.
17 Nadid, péketa ko diya, éy minalugmukék to tikéd na, a komanék i pate. Pero kembilanék na a kinagi na a, “Diyan ka méganteng, Juan, Sakén i neditol ta étanan, at sakén i katapusana. 18 Sakén i nabuhaya,” kagi na. “Entan mo, minateék, pero nabuhayék dén nadid a éwan tu katapusan. Sakén i te kapangyarian ta kamatayan sakay ta Dinatagen.
19 “Kanya nadid, Juan,” kagi na, “éy isulat mo dén i étanan a mineta mo nadid, sakay na ipeta kua diko a manyari ta esa a panahun. 20 Mara, i kahulugen na pituae a biton a te kébilan ko, éy side ye di pitu a tagapamahala ta pitu a simbaan ta Asia. Sakay di pituae a simbu,” kagi na, “mara side ye du pitu a simbaan.”