Tu Sulat ni Pablo du
Taga Kolosas
1
Gébwat ye ni Pablo a apostol ni Cristo Jesus ayun ta kaluuben na Diyos, sakay ti Timoteo a top tam. Saye i sulat mia du sakup ni Cristo ta Kolosas, sikam i matapat a top me ta péniwala. Atdinan kam maka Nama tam a Diyos ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Tu Panalangin Ni Pablo Dide
Palagi kame a mégpasalamat ta Diyos, a Ama na Panginoon tam a Jesu Cristo, bagay ipanalangin me kam. Dahilan éy nabaheta me dén i péniwala moy ni Cristo Jesus sakay ta pégmahal moy du étanan a sakup na Diyos. Kona sa i ugali moya, da te asa kam ta gantimpala moy ta langet. Ey nabaheta moy dén i gantimpala moy sapul to néngipahayag de dikam ta Mahusay a Baheta. I éya a baheta éy linumaganap dén ta étanan a mundu. Meadu dén i tolay a méniwala diya, a tulos nabagu dén i ugali dia. Ey sikam, éy kona kam be dén sa, da nabagu kam be dén tu ugali sapul to pékabaheta moy éy ta pékapospos moy ta kagbi dikam na Diyos. Ti Epapras i nagpahayaga dikam ta éya a Mahusay a Baheta. Siya i kaguman me a mahal, a utusan be na Diyos. Matapat siya a katulung ni Cristo, alang-alang dikame. Ti Epapras i nagbahetaa dikame ta pégmahal moy ta iba; i pégmahal moy a éya, éy gébwat ta Banal a Espiritu.
Kanya nadid, sapul to pékabaheta me dikam, éy palagi me kam a pénalangin. I dalangin mia ta Diyos, éy ipékipospos na maka dikam i kaluuben na dikam. Sakay atdinan na kam maka ta tama a isip moy a gébwat ta Espiritu. 10 Nadid, makagimet kam maka ta kagustuan na Panginoon, monda masaya siya dikam. Sakay makagimet kam be ta meadu a mahusay a gimet. Sakay tukoy moy maka a lalo i Diyos. 11 Ipanalangin me kam a patibayén kam maka na Diyos ta kapangyarian naa, monda makatiis kam ta mahusay ta maski anya. 12 Sakay magpasalamat kam maka Nama tam, a masahat kam be. Siya éy gemtén na a te kabahagi kam be ta gantimpala na a para du sakup na a tolay ta kaharian na a medemlag. 13 Inagaw na kitam ta kapangyarian ni Satanas a mediklém, a niagton na kitam ta kaharian na anak na a mahal na. 14 Siya tu nangtubus dikitam, a pinagpasensiyaan na kitam ta kasalanan tama.
Tu Ginimet Ni Cristo
15 Ti Cristo i larawan na Diyos a éwan meeta. Siya i mataasa ta étanan a nilalang ta mundua. 16 Dahilan pinaglalang siya na Diyos ta étanan. I étanan a édse ta langet éy ta luta, maski meta mo éy ta éwan, éy pinalalang diya na Diyos. Pati du étanan a te kapangyarian a anghel éy ta espiritu, éy nilalang be side ni Cristo para ta sarili na. 17 Siya i ditol ta étanan, sakay siya i bahala ta kaayusan na étanan. 18 Siya i punu du étanan a méniwala diya--mara, siya i ulo na bégi. Siya i gébwata na buhay na bégi. Siya i neditol a nabuhay a huway, monda siya i pinakangmahal ta étanan. 19 Dahilan nitakda dén na Diyos a édse to anak na i étanan a pagkadiyos na. 20 Ey nadid, dahil to ginimet no anak na, éy makaadene dén i tolay ta Diyos. Dahilan to nikate ni Cristo to kudos, éy nagkasundu dén i Diyos sakay ta étanan a mégiyan ta lutaa éy ta langet.
21 Pati sikam, to éya éy dati kam a hiwalay ta Diyos, a kontara kam diya, dahil to gimet moy a medukés. 22 Pero nadid éy ginimet kam dén na Diyos a kadimoy na, dahilan to bégi ni Cristo a minate to kudos. Ginimet na ya monda makaharap kam diya a éwan tu kapintasan, a naging banal kam dén. 23 Pero i kailangan moya, éy manatili kam a matapat ta péniwala tam. Diyan maibut tu pag-asa moy a tinanggap moy to pékabaheta moy to Mahusay a Baheta. Ey sakén éy naging utusanék na Diyos alang-alang ta éya a Baheta. Ey nadid éy mepahayag dén ya ta étanan a tolay ta mundua.
Tu Tungkulin Ni Pablo
24 Ey nadid, éy masahaték ta hirap ko alang-alang dikam. Da éng te hirapék tu bégi, éy ganapén ko dén tu hirap ni Cristo to araw alang-alang du sakup na a tolay. Mara, side i bégi naa. 25 Da sakén, éy naging utusanék na Diyos, da piniliék na a méngipahayag dikam ta kagi na. I tungkulin kua, éy ipahayag ko i kagi na ta étanan. 26 Nale a panahun a nilihim na Diyos tu plano na. Pero nadid éy inisip na dén a ihayag na dén ya du sakup na a tolay. 27 I memahal a plano na a lihim éy para ta étanan a tolay. Ey anya i plano na a lihim: mégiyan dikam ti Cristo. Ey saya i katunayana a te gantimpala kam ta esa a panahun.
28 Kanya sikame, éy méngipahayag kame ni Cristo ta étanan a tolay. Hatulan me i maski ti ésiya, a tolduan me side ta mahusay, monda maganap maka dén i péniwala de ni Cristo. 29 Kanya sakén, éy pilitén ko ta mahigpit a méngipahayag ta éya. Sakay gamitén ko i tulung ni Cristo diyakén a makapangyarian.