4
Tu Pégbilin
Nadid, sikam a tétotop ko a mahal ko, sikam i kasahatan kua. Sikam i katunayana a éwan sayang tu tarabaho ko. Mégamwawék dikam. Magpakatibay kam ta késunud moy ta Panginoon.
Siko, Eyodi, sakay siko Sintike, i pékiohon kua dikam a éduwa, éy magkasundu kam dén, da magtop kam dén ta Panginoon. Sakay siko, kadimoy, aguman mo diden ya a éduwa a bébe. Side be i nangtulunga diyakén, sakay ti Klemente, to pégpahayag me ta Mahusay a Baheta. Sakay du iba be a kaguman ko. Nakalista ngani dén i ngahen dia ta libru ta langet du te buhay a éwan tu katapusan.
Masaya kam san a palagi ta Panginoon. Saya i mahigpit a gemtén moy. Ipeta moy ta étanan i mebait a isip moy. Adene a dumemét i Panginoon. Diyan kam mabalisa ta maski anya. Maigi pa éy ipanalangin moy ta Diyos i étanan a kailangan moy, a magpasalamat kam diya a palagi. Matahimik i isip moya, dahil ta kapayapaan na Diyos, da méniwala kam ni Cristo Jesus. Ewan tu makapospos ta kapayapaan naa.
Nadid, a tétotop ko, dapat a isipén moy a palagi i mahusay a bagay sakay ta pégpuri moy. Isipén moy i mahusay, sakay ta tama a gimet, sakay ta mebait a ugali. Gemtén moy i étanan a nitoldu ko dikam. Sakay ahigén moy tu ugali ko. Eng pakunan moy sa, éy mékiagum dikam i Diyos, a iatéd na dikam i kapayapaan.
Salamat Ta Kaluub Moy Diyakén
10 Sakén éy masayaék ta Panginoon, da dinumemét man dén i pagkékataon moy a méngipatawed diyakén ta tulung moy. Tukoy ko a éwanék moy kinaleksapan, pero nale a panahun a éwan kam néngipatawed diyakén ta kaluub moy. 11 Ewanék méglekramo ta hirap ko ta éye. Ewan, da mahusayék san tu isip maski anya i lagay kua. 12 Nadanasan ko dén i hirap, sakay nadanasan ko be dén i sagana. Pero tahimik san i isip kua, maski mégalépék éy ta bésogék; maski pobreék, maski te kuhataék. 13 Makatiisék ta maski anya, dahil ta pégpatibay diyakén ni Cristo.
14 Eng kona man sa, éy mahusay tu ginimet moy, da tinulunganék moy ta hirap ko ta éye. 15 Sikam a taga Pilipos, natandaan moy be tu tulung moy diyakén to ditol a néngipahayag ko ta Mahusay a Baheta ta ina. Sakay to kéhektat ko ta Masedonia, éy éwan tu iba a simbaan a néngatéd diyakén ta kuhata, éngˈwan sikam san. 16 Pati to édsa ko dén ta Tesalonika, éy sénganya a beses a pinatawedenék moy ta tulung moy. 17 Ewan ko hangad a magaged a palagi ta kaluub moy, éngˈwan i gustu kua, éy gantian kam na Diyos to pégtulung moy diyakén.
18 Nadid tu kuhata a nipetugén moy se ni Epapro, éy tinanggap ko dén. Ey sobha dén ya. Ewanék dén tu kailangan nadid. I éya a tulung moy diyakén, éy saya i bilang kaluub moy ta Diyos, éy mésaya siya ta éya. 19 Atdinan kam na Diyos ta étanan a kailangan moy, a gébwat ya ta kayamanan na a éwan maubus, da sikam i sakup ni Cristo Jesus. 20 Purién maka na tolay Tama tam a Diyos, a éwan tu katapusan.
21 Pékikumustaék moy du étanan sina a méniwala ni Cristo Jesus. Du tétotop tam ta éye, éy mékikumusta be side dikam. 22 Sakay du étanan a iba a méniwala ni Jesus ta éye, éy mékikumusta be side dikam. Ey lalo du mégiyan ta hari ta éye.
23 Kagbian kam maka na Diyos, sikam a étanan. Ewan dén. Pablo.