3
Tungkul Ta Utus Ni Moises
Nadid, a tétotop ko, dapat masaya kam ta Panginoon. Ewanék mégsawa a méngisulat dikam ta étanan a éye, dahilan i éye, éy kahusayan moy be. Mangilag kam du magkadukés a tolay--du Judeo a kagi de a éwan kam kan iligtas na Diyos, éng éwan kam pa ipabugit ayun ta rilihiyon na Judeo. Diyan kam méniwala ta éya, da i tandaa na tunay a anak na Diyos éy éwan ta pégpabugit, éng éwan tu késamba na ta Diyos. Aguman kitam na Espiritu ta késamba tam ta Diyos. I kasayaan tam éy ti Cristo Jesus. Ewan kitam mégkatiwala ta utus ni Moises. Mara, éng tanggapén maka na Diyos du méniwala ta utus ni Moises, éy lalo dén sakén a tanggapén na, da bihasaék a dati ta utus ni Moises. Dahilan sakén, to ikawalu a aldew san i idad kua, éy binugiték de. Sakén éy puruék a Judeo, a gébwaték ta lahi ni Bendyamin. Apoék ni Israel. Ey sinugsug ko a tahod i utus ni Moises, da Pariseyoék. Dahil to kehigpit na pégmahal ko to rilihiyon me, éy pinarusaan ko be du méniwala ni Jesus. Sinunud ko i utus ni Moises hanggan éwanék mapintasan.
Pero nadid, sapul to pénanggap ko ni Cristo, éy nibilang ko a éwan tu pasa i étanan a éya. Talaga ngani, sapul to pékapospos ko ta Panginoon ko, éy nibilang ko a éwan tu pasa i maski anya a ginimet ko to éya. Basta i mahalaga a kailangan ko éy tu pékiagum ko ni Cristo. Alang-alang diya éy naghirapék ta meadu. Kanya nadid, éy éwan ko dén hangadén a maging mahusayék pabi ta késunud ko ta utus ni Moises. Engˈwan ibilangék dén nadid na Diyos a éwan tu kasalanan, dahil ta kéasa ko ni Cristo. 10 I gustu ko sana nadid, éy mapospusan ko ti Cristo a tahod, sakay mapagdanasan ko i kapangyarian na to nikabuhay na. Sakay gustu ko be a umahegék diya to pégtiis na ta hirap, maski mateék be a kapareho na, 11 monda éng maari éy mabuhayék be a huway.
Tu Pégpilit Ni Pablo
12 Ewanék tu isip a ginanap ko dén i étanan a pékapospos ko ni Cristo. Pero pilitén ko a ganapén, da sakupék dén ni Cristo. 13 Tukoy ko a éwan ko pabi tinupad i pékapospos ko ni Cristo. Pero éwan ko isipén tu ginimet ko a nakalipas; éngˈwan i isipén kua éy tu keangayan ko. 14 Kanya pilitén ko a ganapén i pékiagum ko ni Cristo, monda maalap ko i gantimpala a nipagakit diyakén na Diyos, dahil ni Cristo Jesus. Ey saya i buhay a éwan tu katapusan.
15 Dapat a kona sa i isipa na étanan a méniwala ni Cristo ta matibay. Ey éng éwan sa kona i isip moya, éy ipaliwanag dikam na Diyos. 16 Basta i kailangan tam sana nadid, éy sundin tam san tu napospusan tam a péniwalaan tam.
17 Nadid, a tétotop ko, umaheg kam diyakén ta éya a ugali ko. Sakay umaheg kam be du méniwala diyakén. 18 Natandaan moy tu kinékagi ko dikam to éya, a meadu i méngkontara ta péniwala tam tungkul to kudos ni Cristo. Makasangeték dide, 19 da i kesapitan dia éy impiyerno. I mégediyos de sana éy tu gustu na bégi dia. Ewan side mésanike ta gégemtén de a medukés, éngˈwan masaya side ta éya. Gustu de san i gimet na tolay ta munduae. 20 Pero sikitam, éy sakup kitam na langet. Ey umasa kitam ta késoli na tagapagligtas tam a gébwat ta éya--ti Panginoon Jesu Cristo. 21 Kédemét na éya a aldew, éy baguén na i bégi tam a mehina, a gemtén na a mahusay dén, a kapareho na bégi na. I kapangyarian na a nipamasuku na ta étanan, éy saya i gamitén na a mangbagu dikitam.