2
Nadid, éng nabati moy dén i pégpatibay ni Cristo dikam, sakay éng nabati moy i pégmahal na dikam, sakay éng mékiagum kam dén ta Espiritu na, sakay éng négkasuyuan kam ta mahusay, éy baten moy pad i hatul ko a éye dikam: éng gustu moy a masaya i isip kua, éy maging isesa kam tu isip, a négmahalan kam. Diyan moy hangadén a tumanyag i bégi moya. Sakay diyan kam palalo. Engˈwan, dapat magpakabait kam; sakay diyan moy isipén a mataas kam du iba. Sakay diyan moy san isipén i sarili moy san a gemtén; éngˈwan aguman moy be du iba a tolay ta gemtén de. Dapat a mebait kam a kapareho ni Cristo.
Ti Cristo, maski kapareho siya na Diyos éy éwan siya pinumilit a mangalap ta karapatan na a pumareho ta Diyos. Engˈwan, inibutan na tu pagkadiyos na, a tulos naging tolay siya a mababa, monda tulungan na i tolay. Ey to naging tolay na, éy nagpakabait siya. Sakay sinunud na tu utus Nama na a hanggan minate siya. Ey anya i kinatayan naa, éy to kudos. Kanya nadid, éy pinataas siya na Diyos a tahod, a inatdinan na ta ngahen a higit pa ta étanan a iba a ngahen; 10 monda du étanan ta langet, sakay ta luta, a hanggan du tolay be a dati a minate, pékabati de ta ngahen ni Jesus, éy lumuhud side diya a gumalang side diya. 11 Sakay kagi de a étanan a ti Jesu Cristo, éy siya i Panginoon. Saya i pégpuri dia Nama tam a Diyos.
Sikam I Demlag a Magpaliwanag Ta Tolay
12 Kanya nadid, a kakaguman ko, da sinunudék moy ta mahusay to éya a nipégagum tam, éy sundinék moy pa man nadid ta mahigit pa ta éya. Dapat umanteng kam ta Diyos, a magtarabaho kam diya ta mahusay, hanggan éwan maganap i kaligtasan moy. 13 Da i Diyos, éy siya i édsea dikam a méngatéd dikam ta isip moya sakay ta kaya moy a magimet ta kaluuben na. 14 Gemtén moy i étanan a kailangan moy a diyan kam méglekramo, 15 monda éy éwan kam mapintasan, sakay mebilang kam dén a anak na Diyos, hanggan mégiyan kam ta munduae, a kahalu kam na madudukés a tolay. Mara sikam i demlag a mégpaliwanag ta tolay, 16 bagay kagi moy dide i kagi a mangatéd dide ta kaligtasan de. Eng pakunan moy sa, éy purién ta kam ta késoli se ni Cristo. Da sikam i magpatunaya a éwan sayang tu tarabaho ko.
17 Mara tu péniwala moy ta Diyos, éy saya i iatéd moya diya. Kanya sakén, éng bunonék de ta éye nadid, éy mésayaék san, da iatéd ko be i buhay kua ta Diyos. Ey mésaya kitam a pareho ta péngatéd tama diya. 18 Ey gustu ko masaya kam be diyakén, monda pareho kitam a masaya.
Ti Timoteo Sakay Ti Epapro
19 Nadid, éng kaluuben ni Panginoon Jesus, éy paangen ko sina agad ti Timoteo, monda matahimik i isip kua éng ibaheta na diyakén i kalagayan moya ta ina. 20 Ewanék tu iba a kaguman ta éye a mébalisa dikam a kapareho diyakén, éng éwan ti Timoteo. 21 Dahilan du étanan a iba ta éye, éy isipén de san i sarili de a gégemtén. Ewan de isipén i gimet ni Jesu Cristo. 22 Pero sikam be dén i nakapospusa ta ugalia ni Timoteo, a matapat siya. Inagumanék na a kapareho na péngagum na anak ta ama na, to péngipahayag ko ta Mahusay a Baheta. 23 Pero bagu ko siya paangen sina, éng mapospusan ko dén éng anya i manyaria diyakén ta éye. 24 Pati sakén, éng kaluuben na Panginoon, éy umasaék a umangeék be sina ta sandali a panahun.
25 Nadid, éy naisip ko be dén a pasolen ko sina dikam ti Epapro. Siya i kaguman kua a mesipag ta tarabaho me ta éye, sapul to pémaange moy se diya a tumulung diyakén. 26 Pero nadid, mégamwaw siya dikam, sakay métageg siya dikam, a makay akala moy a minate siya, da nabaheta moy a minaladu. 27 Ey tama ngani a melubha tu ladu na, a kétihék siya a mate. Pero kinagbian siya na Diyos. Sakay kinagbianék be na Diyos, da éng minate siya, éy lalo a nadagdagen i kalungkutan kua. 28 Kanya gustu ko be pasolen ko ti Epapro dikam, monda meta moy siya, a masaya kam. Sakay sakén éy maibut be dén i balisa kua dikam. 29 Kanya dapat masaya kam a tanggapén moy siya, a ibilang moy dén a tunay a kaguman tam ta péniwala tam. Eng meta moy i tolay a kapareho na ugalia ni Epapro, éy igalang moy side. 30 Da ti Epapro, éy talaga siya a mate dahil to tarabaho na ni Cristo. Sakay pinabayan na i buhay na a monda agumanék na alang-alang dikam.