Tu Sulat ni Pablo du
Taga Pilipos
1
Gébwat ye de Pablo éy ti Timoteo. Utusan kame ni Cristo Jesus. Saye i sulat mia du sakup ni Cristo Jesus ta Pilipos, sakay tu tagapamahala ta ina, sakay du katulung ta simbaan ta ina.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Tu Panalangin Ni Pablo Dide
Mégpasalmaték ta Diyos bagay maala-ala ta kam. Sakay éng ipanalangin ta kam, éy mésahat ék dikam, da maala-ala ko tu pékiagum moy diyakén to péngipahayag ko ta Mahusay a Baheta; da inaguman ék moy sapul to pénanggap moy ni Cristo a hanggan nadid. Nadid, Diyos i kégébwatan na kaligtasan moy. Ey tukoy ko be a siya be ya i mangganapa ta éya, ta késoli se ni Cristo a huway. Kanya maala-ala ta kam ta mahusay, éy mahal ta kam a tahod. Da inaguman ék moy ta tungkulin ko a niatéd na Diyos diyakén. O, inagumanék moy nadid a pihesuék. Sakay inagumanék moy be to péngisuhog ko ta Mahusay a Baheta, a pégpahayag ko. Tukoy na Diyos i pagkagustu kua dikam. Kapareho ya na kadikél na pégmahal ni Cristo dikam.
Kanya panalangin ta kam a négsuyuan kam ta lalo a mahusay. Sakay panalangin ko a mapospusan moy ta mahusay, a tama i isip moya, 10 monda matukoy moy i tama a gimet moy. Nadid éng magkuna kam sa, éy demtan kam ni Cristo a éwan tu kasalanan, ta kédemét na a maghukum. 11 Sakay te mahusay kam a ugali nadid, a gébwat ni Jesu Cristo. Ey saya i pégpuri na tolay ta kapangyarian na Diyos.
Tu Isip Ni Pablo
12 Nadid, a tétotop ko, éy gustu ko a mapospusan moy i nanyaria a éye a hirap ko éy éwan medukés. Da lalo a netanyag i Mahusay a Baheta, dahilan ta nikepihesu ko a éye. 13 Pati du guwardia ta éye, sakay du étanan a iba se a tolay, éy tukoy de dén a pihesuék da utusanék ni Cristo. 14 Sakay meadu du tétotop tam ta éye a méniwala ni Jesus, éy tinumibay dén i péniwala dia dahil ta nikepihesu kua, a tulos éwan dén side méganteng a méngipahayag ta kagi na Diyos. 15 Tahod ngani a te séngasénganya dide a méngipahayag ni Cristo da ménaghili side diyakén. Gustu de be a mataas. Pero du iba, éy ipahayag de ta mahusay, a éwan side ménaghili diyakén. 16 Side, éy mahalék de, da tukoy de a piniliék na Diyos a méngisuhog ta Mahusay a Baheta. 17 Pero du iba, éy éwan side méngipahayag ni Cristo ta matapat. I hangad de sana éy maging mataas side. Sakay gustu de éy paghirapénék de hanggan égseék ta pihesu.
18 Pero pébayan ko san side. Da maski méngipahayag side ni Cristo ta éwan matapat, éy mésayaék san, da te méngipahayag ta Panginoon tam. 19 Sakay tukoy ko be a makalégsewék ta éye dahil ta tulung na Espiritu ni Cristo, sakay ta panalangin moy diyakén. 20 I gustu kua éy ganapén ko ta mahusay i tungkulin kua. Ey lalo nadid a nepihesuék, éy éwanék maka dén mésanike a méngipahayag ni Cristo. Da gustu ko purién na tolay ti Cristo dahil ta ugali ko, maski bunonék de éy ta éwan. 21 Da para diyakén, éng buhayék pabi, éy mahusay, da i buhay kua éy para ni Cristo. Ey dahil ta éya éy lalo a mahusay éng mateék. 22-23 Kanya mégsalawahanék éng anya i gustu kua. Gustu ko mateék maka, monda makakuyogék ni Cristo ta langet, da mahusay ya. Pero éng buhayék pabi, éy makagimeték pa ta memahal a tarabaho. 24 Kanya gustu ko be a buhayék pabi, monda matulungan ta kam. 25 Ey siguradu a buhayék pabi, a tulos kaguman ta kam, monda mapatibay ko pa i péniwala moya; monda masaya kam. 26 Kanya nadid, éng légsiwanék de, éy purién moy ti Cristo ta mahusay, da kaguman ta kam man dén.
27 Nadid, i mahigpit a kailangan moy, éy tu ugali moy a dapat umayun ta Mahusay a Baheta ni Cristo; monda maski éwanék makasoli sina dikam, éy mabaheta ko a matibay kam san, a maging esa i isip moya. Sakay isuhog moy i Mahusay a Baheta a péniwalaan tam. 28 Diyan kam méganteng du kalaban moy. I pégtiis moya dide, éy saya i tandaa dide a ipahamak side na Diyos; pero sikam, éy iligtas kam na Diyos. 29 Da i katungkulan moya a gébwat ta Diyos, éy éwan san tu péniwala ni Cristo, éngˈwan magtiis kam be alang-alang diya. 30 Kanya nadid, éy pumareho kam dén diyakén, a mékipaglaban kam be dén du kontara ta Diyos. Mineta moy to éya tu pégtiis ko ta éye a laban. Sakay tukoy moy be dén a siya ye i tétiisén ko pabi.
Tu Kabaitan Ni Cristo
Sakay Tu Kapangyarian Na