2
Sèot'ı̨ı̨, hołı̨ı̨ hoahtsı̨ ch'à hanì naxıts'ǫ̀ ııhtł'è hǫt'e. Hanìkò dǫ hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ nı̨dè, gogha dǫ k'edaedıı dǫǫ̀ gǫ̀hłı̨, gogha Edetà ts'ǫ̀ gode ha, eyı sìı Zezì-Krı hǫt'e, Ehkw'ı Edaa Elı̨ı̨ wìyeh. Ededı̨ sìı gohołı̨į̀ k'èxa ełaàwı gha Nǫ̀htsı̨ ghàdìtı̨ hǫt'e. Goxı̨ zǫ gogha ajà nıìle, dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıhołı̨į̀ gha ełaı̨wo.
Wenàowoò k'èats'ı̨ı̨t'e nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wek'èts'eezǫǫ̀ ats'ejà hǫt'e. Dǫ, “Nǫ̀htsı̨ k'èehsǫ,” hadı, hanìkò yenàowoò k'ę̀ę̀ eda-le nı̨dè, hots'ì adı hǫt'e, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı wedzeè yìı wheɂǫ nıìle. Hanìkò amìı yeyatıì k'èı̨t'ee sìı Nǫ̀htsı̨ dànì goghǫneètǫ k'ę̀ę̀ deghàà yeghǫneètǫǫ̀ ajà hǫt'e. Dıı hanì weghàà Nǫ̀htsı̨ xè ats'et'ı̨ wek'èts'eezǫ hǫt'e: Amìı “Nǫ̀htsı̨ wek'ę̀ę̀ ehda,” hadıı sìı Zezì dànì ı̨ı̨dàa sìı k'ę̀ę̀ eda ha hǫt'e.
Seàgı̨ą, nàowo gòò ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è aht'ı̨ nıìle, hanìkò whaà gots'ǫ nàowo wheɂǫ hǫt'e, kèhoį̀wo gots'ǫ weghǫ aàhkw'o ı̨lè. Eyı nàowo whaà gots'ǫ wheɂǫǫ sìı wegodıì aàhkw'o hǫt'e. Hanìkò dıì nàowo gòò ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è. Wenàowoò ehkw'ıı sìı Zezì wexè wheɂǫ eyıts'ǫ naxı̨ sı naxıxè wheɂǫ wègaat'ı̨ hǫt'e. Togoòtł'òo hòɂǫǫ sìı whìle agodaade eyıts'ǫ dzęh wedeèdlı̨ı̨ sìı hòt'a gok'e hodàsaı̨dı̨į̀ ajà.
Amìı “Sexè dzęh agǫ̀ht'e,” hadı, hanìkò edèot'ı̨ dzaı̨hwhǫ nı̨dè, ı̨łaà wexè togoòtł'òo hòɂǫ hǫt'e. 10 Amìı edèot'ı̨ ghǫneètǫǫ sìı dzęh yìı nàdè, eyıts'ǫ t'asìı wı̨ı̨zìı t'à ts'ıɂǫ̀ ade ha nıìle. 11 Ekò amìı edèot'ı̨ dzaı̨hwhǫǫ sìı wexè togoòtł'ò hǫt'e, eyıts'ǫ togoòtł'òo k'eda. Edı̨į̀ k'edaa sìı yek'èezǫ-le, togoòtł'òo t'à wegha xègaat'ı̨-le.
12 Sèot'ı̨ı̨, Zezì wıızì dahxà naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoazha t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e.
13 Gotà yàahłı̨ı̨ sìı ededı̨ kèhoį̀wo gots'ǫ wehòhɂǫǫ sìı wek'èahsǫ t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è.
Cheko yàahłı̨ı̨ sìı wehłı̨ı̨ weghǫahnǫ t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è.
Chekoa yàahłı̨ı̨ sìı, Nǫ̀htsı̨-Gotà wek'èahsǫǫ̀ aahjà t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è.
14 Gotà yàahłı̨ı̨ sìı ededı̨ kèhoį̀wo gots'ǫ wehòhɂǫǫ sìı wek'èahsǫ t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è.
Cheko yàahłı̨ı̨ sìı nàahtso xè Nǫ̀htsı̨ yatıì naxıdzeè yìı wheɂǫǫ eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ weghǫahnǫ t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è.
Dıı nèè gots'ǫ t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫnıahtǫ-le
15 Dıı nèè gots'ǫ t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫnıahtǫ-le. Dǫ dıı nèè ts'ǫ nàowo ghǫneètǫ nı̨dè Nǫ̀htsı̨-Gotà goghǫneètǫǫ sìı k'ę̀ę̀ geeda nıìle. 16 Dıı nàowo sìı dıı nèk'e gots'ǫ hǫt'e: hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ekǫ-le ts'ǫ̀ hòtł'ò kànegı̨ı̨ɂaa, t'asìı ghàgeedaa sìı ghageewı, t'asìı gıts'ǫ eyıts'ǫ ayìı ghàlagı̨ı̨dàa sìı ghǫ xàdahogedì. Eyı hanıı nàowo sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà wenàowoò nıìle, dıı nèè gots'ǫ hǫt'e. 17 Dıı nèè, eyıts'ǫ wenàowołı̨ı̨ hazǫǫ̀ whìle agode ha, hanìkò dǫ Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ edaa sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha.
Chrıst k'èch'a elı̨ı̨ sìı
18 Sèot'ı̨ı̨, nǫǫde dzęę̀ k'e nàts'edè hǫt'e. Chrıst k'èch'a elı̨ı̨ sìı nììtła ha weghǫ aàhkw'o ı̨lè sǫnı. Dıì kò dǫ łǫ Chrıst k'èch'a gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hòt'a dıı nèk'e nègı̨ı̨de hǫt'e. Eyı weghàà nǫǫde dzęę̀ k'e ts'eèhkw'e wek'èts'eezǫ. 19 Gota gots'ǫ xàgeède, hanìkò xàè gots'ǫ agı̨ı̨t'e nıìle. Gots'ǫ agı̨ı̨t'e nı̨dè ı̨łaà goxè geèhkw'e ha ı̨lè, hanìkò gots'ǫǫ̀ xàgeède t'à xàè gots'ǫ agı̨ı̨t'e-le wek'èts'eezǫ.
20 Hanìkò naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı naxıts'ǫ̀-èlı̨ hǫt'e, eyıt'à naxı̨ hazǫǫ̀ nàowo ehkw'ıı sìı wek'èahsǫ. 21 Nàowo ehkw'ıı k'èhoahsǫ-le t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è nıìle, hanìkò nàowo ehkw'ıı wek'èahsǫ t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e, eyıts'ǫ hots'ets'ìı sìı nàowo ehkw'ıı gots'ǫ nıìle. 22 Amìı hots'ìı-dǫǫ̀ elı̨? “Zezì, Chrıst hǫt'e-le,” hadıı sìı hots'ìı-dǫǫ̀ elı̨ hǫt'e. Dǫ hanì hots'ìı sìı Chrıst k'èch'a elı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà yegha ehkw'ı adı-le eyıts'ǫ Weza sı yegha ehkw'ı adı-le. 23 Amìı Nǫ̀htsı̨ Weza yegha ehkw'ı adı-le sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà xè at'ı̨ nıìle, hanìkò amìı Nǫ̀htsı̨ Weza yegha ehkw'ı adıı sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà xè at'ı̨ hǫt'e.
24 Kèhots'ı̨į̀hwho gots'ǫ ayìı aàhkw'oo sìı t'aats'ǫǫ̀ naxıdzeè yìı wek'èahdì. Wek'èahdì nı̨dè t'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Weza eyıts'ǫ Wetà xè aaht'e ha hǫt'e. 25 Dıı hanì goxè yatı nàtsoo whehtsı̨ ı̨lè, “Welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha,” gòhdı ı̨lè.
26 Dǫ mǫ̀hdaa ts'ıɂǫ̀ anaxegele ha gı̨ı̨wǫ t'à dıı hanì naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e. 27 Naxı̨, Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxıghǫ̀t'ǫ ı̨lèe sìı naxıts'ǫ̀-èlı̨ hǫt'e, eyıt'à dǫ wı̨ı̨zìı hoghànaxeehtǫ-le kò. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı t'asìı hazǫǫ̀ hoghànaxeehtǫ hǫt'e, eyı Įnì Degaı sìı ehkw'ı gode hǫt'e, hots'ì gode nıìle. Ayìı hoghànaxeehtǫǫ sìı hotıì wek'ę̀ę̀ aahda.
Nǫ̀htsı̨ weza ats'ı̨ı̨t'e
28 Eyıt'à sèot'ı̨ı̨, Zezì-Krı t'aats'ǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ aahda. Hanì-ı̨dè nììtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè wenadąą̀ goınì nàtsoo xè edeghǫ į̀į̀zhats'ı̨ı̨lı̨ ha-le.
29 Zezì ehkw'ı hǫt'e wek'èahsǫ nı̨dè, amìı ehkw'ı k'ehoɂaa sìı yets'ǫ dǫ-elı̨ wek'èahsǫ hǫt'e.