1 John wenı̨htł'è
1
Yatı wet'à ts'eedaa
Ededı̨ kèhǫǫ̀wo gots'ǫ wehòhɂǫǫ sìı wets'eèhkw'ǫ ı̨lè, xàè godaà t'à wets'aɂı̨ xè weghàts'ı̨ı̨dà ı̨lè eyıts'ǫ goılà t'à dawets'aachì ı̨lè. Eyı Yatı wet'à ts'eedaa elı̨ı̨ sìı weghǫ gots'edeè ats'edı. Yatı wet'à ts'eedaa elı̨ı̨ sìı wègoèht'į̀ ajà; wets'aɂı̨ t'à weghǫ gots'ede. Eyı yatı wet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eedaa sìı weghǫ naxıts'ǫ̀ gots'ede. Ededı̨ edetà xè wheda ı̨lèe sìı gots'ǫ̀ wègoèht'į̀ ajà. Ayìı ts'aɂı̨ı̨ eyıts'ǫ ayìı wets'eèhkw'ǫǫ sìı eyı ghǫ naxıxè gots'edo, goxè aaht'ı̨ ha naxets'ı̨ı̨hwhǫ t'à. Goxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Weza Zezì-Krı gıxè ats'et'ı̨ hǫt'e. Sıì goınà agoahłe gha, naxıts'ǫ̀ ts'eetł'è hǫt'e.
Dzęh yìı nàts'edè
Dıı wegodıì ts'ıìkw'oo sìı naxıts'ǫ̀ hats'edı hǫt'e. Dıı wegodıì hǫt'e: Nǫ̀htsı̨ sìı dzęh hǫt'e, wexè togoòtł'òo whìle. Wexè ats'et'ı̨ ts'edı kò ı̨łaà togoòtł'òo k'ę̀ę̀ ts'eeda nı̨dè, hots'ets'ì hǫt'e, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ ts'eeda nıìle. Ekò wexèht'eè dzęh yìı ats'ı̨ı̨t'e nı̨dè, ełets'ǫ̀ godzeè nezı̨ ha, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Weza Zezì wedoò t'à gohołı̨į̀ k'enaetse.
“Gohołı̨į̀ whìle,” ts'edı nı̨dè edeghǫyats'eeɂà hǫt'e, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı godzeè yìı wheɂǫ nıìle. Gohołı̨į̀ ghǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ hǫdets'eedè nı̨dè edeyatıì k'èdì ha eyıts'ǫ ehkw'ı gosınìyaehtı ha: goghǫ nahoele xè Zezì wedoò t'à gohołı̨į̀ k'enaetse. 10 “Hołı̨ı̨ hòwhıhtsı̨-le,” ts'edı nı̨dè, Nǫ̀htsı̨ hots'ì adı wèts'edı hǫt'e. Hats'edı nı̨dè weyatıì godzeè yìı wheɂǫ nıìle.