3
Gots'ǫ̀ K'àowo nǫ̀ǫtłaa dzęę̀ k'e
Seàgı̨ą, dıì xè nàakeè naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e. Ayìı dàehsı̨ı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ wenaahdì ha dehwhǫ. Eyı nı̨htł'è nàke naxıts'ǫ̀ ahłàa sìı wet'à ehkw'ı nànıahdè aahde ha naxeehwhǫ. Įnę̀ę sìı nakwenàoɂǫǫ degaı yatı goghàgı̨ı̨ɂǫǫ sìı wenaahdì ha naxeehwhǫ, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı wecheekeèdeè gıt'ǫ̀ǫ̀ nàowo nezı̨ı̨ naxıghàı̨ɂǫ hǫt'e, eyı sìı wenaahdì ha naxeehwhǫ.
Nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ whaà-le nı̨dè, eghageedlòo-dǫǫ̀ edınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa sìı naxıta agede ha, eyı sìı hotıì wenıahdì ha hǫt'e. Dıı hagedı ha, “Zezì jǫ ts'ǫ̀ anade ha hadı nı̨dè, welaedì? Gocho ełaàgı̨ı̨dè gots'ǫ eładı̨į̀ agòjà whìle. Dıı dèè hòèlı̨ gots'ǫ dàgǫ̀ht'ee sìı agǫ̀hłı̨,” hagedı ha. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ edeyatıì t'à yak'e whehtsı̨ eyıts'ǫ tı yìı gots'ǫ dèè ı̨dòo ayį̀į̀là eyıts'ǫ tı t'à dèè xè hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là, eyı sìı gınadì ha gı̨ı̨wǫ-le. Whaà hoògǫ tł'axǫǫ̀ eyı tı dèè goteètł'ı ı̨lèe t'à t'asìı hazǫǫ̀ wedıhòłı̨. Nǫ̀htsı̨ weyatıì et'ıì t'à yak'e eyıts'ǫ dıı nèk'e gok'eek'ǫ̀ gha wek'èhodì hǫt'e. T'asìı hazǫǫ̀ wesınìyaetıı dzęę̀ k'e ts'ǫ̀ wek'èhodì, eyıts'ǫ ekìıyeè k'e nı̨dè dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'èch'a geedaa sìı gıdıhołè ha.
Seàgı̨ą, dıı t'asìı ı̨łè wenaahdì-le sǫ̀ǫ̀: Nǫ̀htsı̨ wegha ı̨łè dzęę̀ sìı ı̨łè-lemì xo lanì hǫt'e, eyıts'ǫ ı̨łè-lemì xo sìı wegha dzę ı̨łè lanì hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo edeyatıì goghàı̨ɂǫǫ sìı yek'ę̀ę̀ eghàlaeda ha whį̀at'ı̨ nıìle, hanìkò dǫ mǫ̀hdaa whį̀at'ı̨ gı̨ı̨wǫ. Nǫ̀htsı̨ sìı ts'èwhı̨į̀ naxıdanaèhɂı̨ hǫt'e, dǫ wı̨ı̨zìı wedıhołè ha nıwǫ-le, dǫ hazǫǫ̀ edek'egı̨ı̨lı̨ ha goı̨hwhǫ hǫt'e.
10 Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo nǫ̀ǫtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè dǫ gıxaelı ha-le, eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ enìxàezhì lagode ha. Ekìıyeè k'e nı̨dè hòtł'ò nàgoekw'ǫ xè yat'a hazǫǫ̀ whìle agode ha, whǫ̀ dawhelaa hazǫǫ̀, dıı nèè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wek'e whelaa sìı kǫ̀ t'à wedıhołè ha.
11 T'asìı hazǫǫ̀ hanì wedıhołè ha t'à dànì aahda ha sìı edeghǫ nànıahdè welì. Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ degaı k'ę̀ę̀ aahda. 12 Nǫ̀htsı̨ nììtłaa dzęę̀ k'e whaà-le-t'ıì weghǫ nèhòkw'ı ha wek'èahsǫ xè wek'enaahɂı̨ hǫt'e. Eyı dzęę̀ k'e nı̨dè yat'a hazǫǫ̀ gok'eek'ǫ̀ ha, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ kǫ̀ nàtsoo t'à wedıhołè ha. 13 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'ę̀ę̀ agode ha sìı gogha ehkw'ı-ahodı, yak'e wegòò eyıts'ǫ dèè wegòò gǫ̀hłı̨ ha t'à goınà xè wexats'eelı hǫt'e. Ekǫ nı̨dè nàowo ehkw'ıı zǫ k'ę̀ę̀ ts'eeda ha.
14 Eyıt'à seàgı̨ą, naxınà xè wexaahłı t'à t'asìı wejıı wı̨ı̨zìı naxık'e wheɂǫ-le gha hòtł'ò eghàlaahda, naxık'e nìdahoet'à ha-le, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ xè ts'èwhı̨į̀ naxıxè hòɂǫǫ gha hotıì edeahdzà. 15 Gots'ǫ̀ K'àowo ts'èwhı̨į̀ godanaèhɂı̨ t'à ı̨łaà dǫ łǫ edaxàgole ha nıwǫ, eyı wedaànıahdè. Gòet'ı̨ Paul weghǫnets'eètǫǫ sìı ededı̨ sı Nǫ̀htsı̨ dahxà hanì naxıts'ǫ̀ gǫǫzǫǫ̀ ı̨ı̨tł'è ı̨lè. 16 Paul, wenı̨htł'è k'e eyı hazǫǫ̀ ełèht'eè enı̨ı̨tł'è ı̨lè. T'asìı mǫ̀hdaa ghǫ ı̨ı̨tł'èe sìı dǫ gınıedì ha gıgha dezhì. Dǫ mǫ̀hdaa t'asìı nıgeedì-le xè hòtł'ò gıgha ehkw'ı-ahodı-le t'à weyatıì ekǫ-le agehɂı̨, Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è eyıì-le sı hagehɂı̨ lanì. Haget'ı̨ t'à gıdıhołè ha hǫt'e.
17 Eyıt'à seàgı̨ą, eyı hòt'a wek'èahsǫ t'à, hotıì edexoahdı. Hanì-ı̨dè dǫ Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le sìı gıxè naxıdıhołè ha-le, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ edaxànaxı̨ı̨la gots'ǫ ek'èt'à anaahde ha-le. 18 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı denahk'e nezı̨į̀ wek'èahsǫ xè denahk'e wesǫnıwǫ xè aahda. Dıì gots'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ ededı̨ weghàsǫts'eedı ha hǫt'e! Amen.