2
Naxıta dǫ mǫ̀hdaa hogets'ì t'à hoghànaxegeehtǫ ha
Hanìkò ı̨nę̀ę sìı dǫ gıta nakwenàoɂǫǫ hogets'ì gogede gòı̨lè, eyı xèht'eè naxıta dǫ mǫ̀hdaa hogets'ì t'à hoghànaxegeehtǫ ha. Dǫ naàhtǫ Nǫ̀htsı̨ ghǫ ekǫ-le hoghànaxegeehtǫ ha, gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı wegha dìì-le ededı̨ nàgoèhdìı sìı k'ahowo nıìle gedı ha. Haget'ı̨ t'à ı̨whąą̀ edegha hoìla hogehtsı̨ hǫt'e. Dǫ łǫ edenàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlageedaà agede ha, eyıt'à dǫ eyıì-le nàowo ehkw'ıı ghǫ nezı̨į̀ xàyagehtı ha-le. Eyı dǫ hoghàgogeehtǫǫ sìı t'asìı gha egedì-le t'à ededı̨ godı gèhtsı̨ı̨ sìı t'à naxıxè gogedo. Whaà gots'ǫ nàgeekwa ha gıgha hòɂǫ hǫt'e, hanìkò amìı godıhohtsı̨ ha sìı whetı̨ nıìle.
Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ hołı̨ı̨ hogèhtsı̨ ekò etegoèhɂı̨-le ı̨lè, hanìkò wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Gısınìyaetıı dzęę̀ gots'ǫ̀ togoòtł'òo gòɂǫǫ k'è gıdanìı̨la hǫt'e. Eyıts'ǫ ı̨nę̀ę whaà hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ dıı nèk'e nàgı̨ı̨dèe sìı Nǫ̀htsı̨ etegoòɂı̨-le t'à, dèè te teètł'ıı t'à ełaàgı̨ı̨dè agǫ̀ǫ̀là ı̨lè. Noah nàowo ehkw'ıı ghǫ goı̨dee sìı ededı̨ zǫ edaxàyèhtı̨ eyıts'ǫ wexè dǫ łǫ̀hdı̨ edaxàgoı̨la. Eyıts'ǫ Sodom got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Gomorah got'ı̨į̀ gots'ǫ̀ hoìla eghàlaı̨dà; łèbè gı̨ı̨lı̨ ts'ǫ̀ gok'enı̨hk'ǫ. Eyı hanì gots'ǫ̀ eghàlaı̨dàa sìı weghàà dǫ Nǫ̀htsı̨ k'èch'a hogehtsı̨ı̨ sìı dànì ı̨daà Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ eghàlaeda ha wek'èhoedzǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. Hanìkò Lot ehkw'ı edaa sìı Nǫ̀htsı̨ edaxàyį̀ı̨htı̨, dǫ wemǫǫ̀ hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ geeda ts'ıhɂǫ̀ sıì wegha dìì ı̨lè. (Eyı dǫ ehkw'ı edaa sìı dzę taàt'eè dǫ wejıı gota nàdè, eyı xè dànì hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ eghàlageeda goghàeda xè goìkw'o t'à sıì wegha dìì ı̨lè.) Hanì hòɂǫ nı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo dǫ Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ geedaa sìı dànì hoìla ch'à edaxàgohtè ha sìı yek'èezǫ hǫt'e, hanìkò amìı ehkw'ı geeda-le sìı nàgoehkwa hǫt'e eyıts'ǫ gısınìyaetıı dzęę̀ gha gok'èdì. 10 Dǫ edınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geeda xè gıts'ǫ̀ k'aodèe nègelı̨-le sìı hotıì gıxè hagode ha.
Hanıı dǫ sìı gıkwì nàtso xè xàhogedì t'à, yat'a ı̨nì nàtsoo k'adageedè gha edègeejı̨-le. 11 Yak'eet'ı̨į̀ denahk'e nàgetso xè t'asìı gıgha dìì-le kò, gots'ǫ̀ K'àowo wenadąą̀ yatıjıı t'à yat'a ı̨nì nàgetso gok'e nìdahogeeɂà nıìle. 12 Hanìkò eyı dǫ t'asìı nıgeedì-le ghǫ ekǫ-le gogede t'à Nǫ̀htsı̨ k'èch'a agedı. Tıts'aàdìı wets'àhoejı̨ı̨ lagı̨ı̨t'e eyıts'ǫ tıts'aàdìı k'ę̀ę̀ k'ehogeɂa. Gık'èchıìtła xè ełaàgede zǫ gha gıgǫ̀hłı̨ lagı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ tıts'aàdìı lanì gıdıhołè ha.
13 Dànì dǫ ts'ǫ̀ hoìla ghàlagı̨ı̨dà k'ę̀ę̀ gıts'ǫ̀ hoìla adle ha. Dzę kò hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ sìgoèt'ı̨ hogehtsı̨ı̨ gıgha nezı̨. Eyı hanıı dǫ naxıta aget'ı̨ t'à į̀į̀zhaahłı̨ ha naxıghàlageeda. Naxıxè nàsı̨ ghǫ shègezhe kò edehołı̨į̀ k'ę̀ę̀ k'ehogeɂa gıgha nezı̨. 14 T'aats'ǫǫ̀ gınìłı̨ı̨ t'à ts'èko ghàgeeda, hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ gıgha hòt'a-le, dǫ gınì nàtso-le sìı ts'ıɂǫ̀ geele, egedì-le gha nàgeghò. Dǫ hanıı sìı Nǫ̀htsı̨ hòtł'ò nàgoehkwa ha hǫt'e. 15 Nàowo ehkw'ıı ts'ǫǫ̀ nıwà agejà, Beyor weza Balaam wenàowoò k'ę̀ę̀ geedaà agejà. Eyı dǫ sìı hołı̨ı̨ ghàlaeda k'èxa sǫǫ̀mba ehtsı̨ı̨ wegha nezı̨. 16 Hanìkò tłı̨tsoa ekǫ-le hòèhtsı̨ yèhdı. Tıts'aàdìı sìı gogede ha dìì kò eyı tłı̨tsoa dǫ lanì yets'ǫ̀ xàyaı̨htı t'à eyı nakwenàoɂǫǫ-jıı sìı ezhı̨ne k'ę̀ę̀ k'ehoɂa-le ayį̀į̀là.
17 Dǫ hanıı sìı tık'è tı whìle lagı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ nı̨hts'ı nàtsoo t'à k'oh k'eweehts'ı lagı̨ı̨t'e. Sıì togoòtł'òo gòɂǫǫ sìı gıdawheɂǫ hǫt'e. 18 Yatı wet'àaɂà-le t'à xàdahogedì, dǫ gınìłı̨ı̨ t'à hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ha gok'alagedè, eyıts'ǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa gıta gots'ǫ dǫ edaxàwhedee sìı k'achı̨ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ha gok'alagedè. 19 “T'asìı naxıts'ǫ̀ k'ahowo ha nıìle,” gògedı kò ededı̨ hołı̨ı̨ nàowoò gıts'ǫ̀ k'ahowo. T'asìı dǫ daèt'èe sìı yegha k'àowo elı̨ hǫt'e. 20 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı Edaxàgolee sìı gık'èezǫǫ̀ agejà t'à dıı nèk'e hołı̨ı̨ nàowoò ch'à edaxàgı̨ı̨de tł'axǫǫ̀, k'achı̨ hołı̨ı̨ nàowoò k'alagedè agejà nı̨dè, nǫǫde ts'ǫ̀ t'akwełǫ̀ǫ̀ nahk'e gıxè deɂǫ̀ǫ̀ hoìla agode ha hǫt'e. 21 Ehkw'ı ts'eedaa nàowoò k'èhogeezǫ-le nı̨dè denahk'e gıgha nezı̨ ha ı̨lè. Hanìkò gık'èezǫ kò Nǫ̀htsı̨ nàowoò gıts'ǫ̀ adlàa sìı wedę agį̀į̀là t'à denahk'e gıxè hoìla agode ha. 22 Dıı hats'edıı sìı gıghǫ ehkw'ı xàyaı̨tı hǫt'e: “Tłı̨ ayìı naxaèhkoo sìı k'achı̨ yets'ǫ̀ anajà,” dek'eèhtł'è, eyıts'ǫ “Gogòò wek'enaatsoò adlàa sìı k'achı̨ ehtł'èk'ò ta k'edeɂà anajà,” dek'eèhtł'è.