2 Peter wenı̨htł'è
1
Sı̨ Sımon-Peter, Zezì-Krı wegha eghàlaehda eyıts'ǫ wecheekeèdeè aht'e. Dǫ Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı-ahodıì agììdlàa sìı gıts'ǫ̀ aatł'è hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ Zezì-Krı Edaxàgolee gıts'ıhɂǫ̀ ehkw'ı aahdaa k'ę̀ę̀ naxııtà hǫt'e. Goxı̨ gogha ehkw'ı-ahodıì agòìdlàa sìı gogha t'asìı wet'àaɂàa deè hǫt'e, eyı xèht'eè naxı̨ sı naxıgha t'asìı wet'àaɂàa deè hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì gık'èahsǫ t'à Nǫ̀htsı̨ t'aats'ǫǫ̀ naxıxè sǫnıwǫ welè, eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫ ayııle.
Nǫ̀htsı̨ gokayaetıı sìı eyı denahk'e hòtł'ò yàahtǫ̀
Nǫ̀htsı̨ nàtso wehòhɂǫ t'à, wet'à ts'eeda gha eyıts'ǫ wınì k'ę̀ę̀ ts'eeda gha t'asìı hazǫǫ̀ goghàı̨la hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ wedzeè nezı̨ı̨ xè enıìyah wehòhɂǫ t'à gokayaı̨htıı sìı wek'èts'eezǫǫ̀ ats'ejà. Gots'ǫ̀ hanì naɂa ts'ıhɂǫ̀ t'asìı deè godawhelaà ayį̀į̀làa sìı ghǫ edeyatıì goghàı̨ɂǫ hǫt'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ xè aaht'ı̨į̀ aahjà eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ gınàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ aahda ch'à edaxàwhahde hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ hanì goxè hòɂǫ ha nıwǫ t'à naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı wexè nezı̨į̀ k'ehoahɂa, eyıts'ǫ nezı̨į̀ k'ehoahɂa wexè Nǫ̀htsı̨ k'èahsǫ ha hoghàdeahtǫ, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ k'èahsǫǫ sìı wexè hołı̨ı̨ ch'à edek'èahdì, eyı wexè naxınì nàtsoò aahłe, eyıts'ǫ naxınì nàtsoo sìı wexè Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ aahda, Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ aahdaa sìı wexè naxèot'ı̨ gıts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ aaht'ı̨, eyıts'ǫ naxèot'ı̨ gıts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ wexè ełeghǫnıahtǫ. Hanì aahda gha nàahtso nı̨dè Zezì-Krı wek'èahsǫǫ sìı naxık'e wègaat'ı̨ ha, eyıts'ǫ k'ètł'ǫ̀ hanì aahda ha nıìle. Ekò dǫ hanì eda-le sìı wedaà goìle lanì hǫt'e, eyıts'ǫ dànì ı̨nę̀ę gots'ǫ wehołı̨į̀ weghǫ whìle adlàa sìı yenadì-le hǫt'e.
10 Eyıt'à sèot'ı̨ı̨, naxıkayaetı xè naxììchì k'ę̀ę̀ aahda, eyı ghǫ naxınì nàtsoò aahłe hanì-ı̨dè naxıxè hagode ha. Hanì edeghàlaahda nı̨dè hołı̨ı̨ naxıdaèht'è hǫı̨lı̨ ha nıìle. 11 Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı, Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı, wenàowoò k'ę̀ę̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ hòɂǫǫ sìı goyaahdè t'à Nǫ̀htsı̨ naxıghǫ wınà ha hǫt'e.
Nakwenàoɂǫǫ Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à gogı̨ı̨de
12 Eyı hazǫǫ̀ hòt'a wek'èahsǫ xè nàowo ehkw'ıı ghǫ naxınì nàtso kò t'aats'ǫǫ̀ wenaahdì anaxehłe ha hǫt'e. 13 Įłaà sezhį̀į̀ eda ts'ǫ̀ eyı wenaahdì anaxehłe ha sìı segha ehkw'ı hǫt'e. 14 Whaà-le-t'ıì sezhį̀į̀ ełaàwı ha, Zezì-Krı hotıì wek'èehsǫǫ̀ asį̀į̀là hǫt'e. 15 Sewhìle tł'axǫǫ̀ kò eyı hazǫǫ̀ wenaahdì gha t'aats'ǫǫ̀ naxıts'ǫ̀ gohde ha.
16 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà eyıts'ǫ dànì nàtso wehòhɂǫ ghǫ naxıxè gots'adoo sìı ekìı godı dǫ yèhtsı̨ t'à ats'edı nıìle, hanìkò dànì enıìyah deè elı̨ı̨ sìı goxı̨ godaà t'à wets'aɂı̨ hǫt'e. 17 Yak'e gots'ǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà ededı̨ Zezì xè enıìyah hòɂǫ xè weghàsǫedıì ayį̀į̀là hǫt'e, yets'ǫ̀ dıı hadı t'à, “Dıı Seza hǫt'e, weghǫneehtǫ, eyıts'ǫ weghǫ sǫdehwhǫ hǫt'e,” yeghǫ hadı ı̨lè. 18 Zezì wexè shìh degaı ka ts'eèhkw'e ekò yak'e gots'ǫ hats'edı ı̨lèe sìı goxı̨ wets'ıìkw'o ı̨lè.
19 Goxè hanàhòwo ts'ıhɂǫ̀ nakwenàoɂǫǫ gıyatıì ehkw'ı hǫt'e denahk'e wek'èts'eezǫǫ̀ ats'ejà. Eyı yatı sìı togoòtł'òo nı ek'aèk'ǫ nı̨ı̨dı̨ lanì hǫt'e. Dzę wegòò èhkǫ gots'ǫ̀, eyıts'ǫ naxıdzeè yìı whǫ̀-k'eàhkaa daaɂaà ade gots'ǫ̀ hotıì wenaahdì welì. 20 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è sìı nakwenàoɂǫǫ edınì k'ę̀ę̀ dek'enègı̨ı̨tł'è nıìle, eyı wenıahdì ha naxıgha sıì wet'àaɂà hǫt'e. 21 Nǫ̀htsı̨ yatıì sìı dǫ gınì k'ę̀ę̀ aatł'è nıìle, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ gıdzeè yìı nàèhdǫ t'à nakwenàoɂǫǫ Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à gogı̨ı̨de hǫt'e.