2
Paul dànì Thessalonıca got'ı̨į̀ gota eghàlaı̨dà
Sèot'ı̨ı̨, t'akwełǫ̀ǫ̀ naxıts'àts'ede ekò, k'ètł'ǫ̀ ats'ejà-le ı̨lè. Naxıts'àts'ede kwe kǫ̀ta Phılıppı dǫ nàgedèe sìı gok'adageedè xè dagogį̀ı̨hɂa ı̨lè wek'èahsǫ hǫt'e. Sıì dǫ gok'èch'a agı̨ı̨wǫ kò, Nǫ̀htsı̨ gots'àı̨dì t'à, Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ naxıts'ǫ̀ hats'edı ha ts'ejı̨-le ı̨lè. Ekǫ-le hoghànaxets'eehtǫ xè goınì ehkw'ı-le t'à naxıgha ehkw'ı-ahodı anaxets'ele ha hots'eèhdzà ats'et'ı̨ nıìle, eyıts'ǫ naxıghǫyats'eeɂàa t'à gok'ę̀ę̀ aahde gha ats'et'ı̨ nıìle. Į̀le, hanì nıìle, goxı̨ godı nezı̨ı̨ dǫ ts'ǫ̀ k'ets'eɂa gha Nǫ̀htsı̨ goghàhòı̨ɂǫ hǫt'e. Dǫ gınì k'ę̀ę̀ hots'ehtsı̨ ha ats'et'ı̨ nıìle hanìkò Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ hots'ehtsı̨ ha ts'ı̨ı̨wǫ. Ededı̨ sìı godzeè t'à goèhdzà hǫt'e. Ekìı yatı nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gots'ı̨ı̨de whìle. Ets'edì-le t'à naxısǫǫ̀mbaà gha naxıghǫyats'eeɂà ha hots'ehdzà-le ı̨lè. Dànì eghàlats'ı̨ı̨dàa sìı Nǫ̀htsı̨ gok'èezǫ hǫt'e. Naxı̨ eyıts'ǫ dǫ eyıì-le goghǫ nezı̨į̀ gogede ha ts'ı̨ı̨wǫ t'à ats'et'ı̨ nıìle.
Zezì-Krı wecheekeèdeè ats'ı̨ı̨t'e t'à naxıgha hoezhì ats'ele ha ı̨lè, hanìkò hats'ı̨ı̨t'è-le. Gomǫ edezaa k'èdì lanì naxıts'ǫ̀ godzeè nezı̨ xè naxıta eghàlats'ı̨ı̨dà ı̨lè. Sıì naxıghǫnets'eètǫ t'à Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ naxıghàts'eɂà ha sıì goınà hǫt'e. Eyı zǫǫ̀-le, naxıts'àts'edı ha ts'ı̨ı̨wǫ t'à hanì naxıxè ts'ı̨ı̨dà. Haı̨hcho ts'ǫ̀ sıì naxıghǫnets'eètǫǫ̀ aahjà hǫt'e. Sèot'ı̨ı̨, dànì hòtł'ò eghàlats'ı̨ı̨dà xè gogha hoìla ı̨lèe sìı wenaahdì sǫnı. Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gots'ı̨ı̨de ekò, t'asìı t'à gots'àahdı ha-le naxets'ı̨ı̨hwhǫ t'à toò, dzęę̀, ehk'ę̀ę̀ hòtł'ò eghàlats'ı̨ı̨dà ı̨lè.
10 Naxı̨ naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı dànì naxıta nàts'ı̨ı̨dè ghàà gok'èahsǫ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ sı yek'èezǫ hǫt'e. Degaı k'ę̀ę̀ ts'ı̨ı̨dàa, ehkw'ı k'ehots'ı̨ı̨ɂaa, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı t'asìı gok'e nìdahogį̀ı̨ɂǫ whìle. 11 Gotà edeza k'èdì lanì naxık'èts'adì hotıì wek'èahsǫ hǫt'e. 12 Naxınì nàtsoò ats'ı̨ı̨là, ts'ǫǫ̀dahwhǫ nı̨dè naxıghǫnàdats'eetì, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ hotıì ehkw'ı aahda, k'èdaà hanaxèts'edı ı̨lè. Ededı̨ sìı yak'e wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah wehòhɂǫǫ sìı ts'ǫ̀ naxıkayaı̨htı hǫt'e.
13 Nǫ̀htsı̨ yatıì naxıts'ǫ̀ nèts'ı̨ı̨ɂǫ ekò, weyatıì naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à, t'aats'ǫǫ̀ naxıgha Nǫ̀htsı̨ masì wets'ı̨ı̨hwhǫ hǫt'e. Eyı yatı aàhkw'oo sìı dǫ ts'ǫ yatı ne dahwhǫ-le ı̨lè, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ yatı ehkw'ı hǫt'e dahwhǫ ı̨lè. Eyı yatı sìı xàè Nǫ̀htsı̨ weyatıì hǫt'e, eyıts'ǫ eyı yatı sìı dıì naxıdzeè yìı eghàlaeda hǫt'e. 14 Sèot'ı̨ı̨, Judea nèk'e Nǫ̀htsı̨ wecheekeè Zezì-Krı gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı gıxè dàgòjàa sìı naxı̨ sı naxıxè hagòjà. Ededı̨ dànì xàè gìot'ı̨ Israel got'ı̨į̀ dagogį̀ı̨hɂa lanì naxı̨ sı xàè naxèot'ı̨ danaxegį̀ı̨hɂa hǫt'e. 15 Eyı Judea got'ı̨į̀ sìı gots'ǫ̀ K'àowo Zezì eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ ełaàgogį̀ı̨hdèe sìı goxı̨ sı xàdegogeèzhì. Nǫ̀htsı̨ k'èch'a eghàlageeda xè dǫ hazǫǫ̀ dzagı̨ı̨hwhǫ agı̨ı̨t'e. 16 Dǫ eyıì-le xàɂaa dànì edaxàgeeze ghǫ gıts'ǫ̀ gots'ede ch'à agogele ha hogeèhdzà. Haget'ı̨ t'à k'èdaà gıhołı̨į̀ gıdoeze hǫt'e, k'ǫǫ̀t'a Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ wek'èch'a t'à nàgoehkwa ha.
Thessalonıca got'ı̨į̀ gıts'eɂį̀ ha ts'ı̨ı̨wǫ
17 Sèot'ı̨ı̨, naxıts'ǫǫ̀ ats'ede ha sìı gogha wèhoedı-le ı̨lè, hanìkò whaà-lea ts'ǫ̀ naxıts'ǫǫ̀ ats'ejà. (Gozhį̀į̀ t'à naxıts'ǫǫ̀ ats'ejà, hanìkò goınì t'à ı̨łaà naxıxè ts'eèhkw'e.) Sıì naxıkanıts'eèɂà t'à, goı̨tłǫǫ̀ naxets'eɂį̀ ha hots'eèhdzà ı̨lè. 18 K'achı̨ naxıts'àts'edè ha ts'ı̨ı̨wǫ ı̨lè. Sı̨, Paul, ełek'èdaà naxıts'àhtła ha hoèhdzà ı̨lè, hanìkò wehłı̨ı̨ eyı ch'à asį̀į̀là. 19 Naxı̨ sìı naxıghǫ sìts'eèt'ı̨, naxıgha t'asìı nezı̨ı̨ kanıts'eèɂà. Zezì-Krı nǫ̀ǫtła nı̨dè wenadąą̀ naxıghǫ sıì xàhots'edì ha hǫt'e. 20 Hęɂę, sıì naxıghǫ xàhots'edìı xè naxıghǫ sìts'eèt'ı̨ hǫt'e.