1 Thessalonıca got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul, Sılas eyıts'ǫ Tımothy, kǫ̀ta Thessalonıca Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ ets'eetł'è hǫt'e. Ededı̨ sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı xè ı̨łè lagı̨ı̨t'e.
Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà welè.
Naxıgha Nǫ̀htsı̨ masì wets'ı̨ı̨hwhǫ
Yats'ehtı taàt'eè naxıgha Nǫ̀htsı̨ masì wets'ı̨ı̨hwhǫ. Naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à hòtł'ò eghàlaahdaa sìı weghǫ t'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨-Gotà masì wèts'edı hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı weghǫ naxınì nàtso t'à ełeghǫnıahtǫ xè wek'ę̀ę̀ hòtł'ò eghàlaahda eyıts'ǫ weghǫnaaht'è-le.
Sèot'ı̨ı̨, Nǫ̀htsı̨ naxıghǫneètǫ t'à naxį̀į̀hchì wek'èts'eezǫ hǫt'e. Godı nezı̨ı̨ naxıts'ǫ̀ nèts'ı̨ı̨ɂǫ ekò, yatı zǫ naxıghàts'ı̨ı̨ɂǫ nıìle. Hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ ts'ıhɂǫ̀ naxıta enıìyah nàhòwo t'à, eyı godı nezı̨ı̨ hotıì ehkw'ı hǫt'e wek'èahsǫ anaxį̀į̀là. Naxıts'àts'edı ha t'à dànì naxıta nàts'ı̨ı̨dèe sìı wek'èahsǫ hǫt'e. Edànì ts'eedaa sìı goxèahɂı̨į̀ aahjà, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo sı wexèahɂı̨į̀ aahjà. Sıì daahɂaà anaxììdlà kò godı nezı̨ı̨ edegha ààhchı, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ eyı godı nezı̨ı̨ ghǫ sıì naxınà anaxį̀į̀là hǫt'e. Eyıt'à Macedonıa nèk'e eyıts'ǫ Achaıa nèk'e dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı nàgedèe sìı hazǫǫ̀ naxıxègeɂı̨į̀ agejà. Dànì aahda ts'ıhɂǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo wegodıì Macedonıa eyıts'ǫ Achaıa nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ zǫǫ̀-le, dànì Nǫ̀htsı̨ naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ wek'èhoedzǫǫ̀ ajà. Eyıt'à naxıghǫ xàyats'ehtı-le kò. Dànì naxıkǫ̀ gots'ǫ̀ enìxàı̨tǫǫ̀ aahłàa sìı ghǫ nezı̨į̀ xàyagı̨ı̨htı. Naxıghǫ gots'ǫ̀ dıı hagedı: Nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yaahtı-le aahjà, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ edaa xè ehkw'ı hǫt'e sìı wets'ǫ̀ naahɂa xè ededı̨ zǫ wegha eghàlaahdaà aahjà, naxègedı. 10 Weza naìdà ayį̀į̀làa sìı yak'e gots'ǫ jǫ anade ha wedanaahɂı̨. Eyı Zezì hǫt'e, ededı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ nàgoehkwa ch'à edaxàgole ha hǫt'e.