4
K'aodèe yàahłı̨ı̨ sìı dǫ naxıgha eghàlageedaa sìı gıts'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaahda, naxı̨ sı yak'e naxıts'ǫ̀ K'àowo gǫ̀hłı̨ wek'èahsǫ ne t'à.
Kexoahdı xè yaahtı
T'aats'ǫǫ̀ yaahtı gha nìhoahɂà, kexoahdı xè masì dahwhǫ. Eyıts'ǫ goxı̨ sı gogha yaahtı, weyatıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gots'ede ha Nǫ̀htsı̨ gogha ehkw'ı goòɂà ayele gha. Hanì-ı̨dè Zezì-Krı wegodıì dǫ ts'ǫ̀ deɂı̨į̀ wheɂǫǫ sìı t'à gıxè gots'edo ha, eyı k'èxa jǫ sedaàtǫ hǫt'e. Godı nezı̨ı̨ dànì gıts'ǫ̀ deghàà weghǫ gohde ha sìı segha yaahtı, hanì gohde ha segha hòɂǫ t'à. Dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le sìı gıts'ǫ̀ goahsǫǫ̀ k'ehoahɂa. Godı nezı̨ı̨ t'à gıxè goahdo gha hòɂǫ taàt'eè nezı̨į̀ gıxè goahdo welì. Dǫ ts'ǫ̀ goahde nı̨dè t'aats'ǫǫ̀ gıxè sǫdahwhǫ xè goahsǫǫ̀ gıts'ǫ̀ goahde welì, hanì-ı̨dè dànì dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ xàyaahtı ha sìı wek'èahsǫ ha.
Naxıxè sìghà welè
Seàgı̨ą Tychıcus seghǫ godı hazǫǫ̀ naxıts'ǫ̀ hadı ha. Eyı sechı weghǫneehtǫǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo wecheekeè elı̨ hǫt'e, t'aats'ǫǫ̀ godı nezı̨ı̨ gha eghàlaeda. Dànì goxè hòɂǫǫ sìı naxıts'ǫ̀ hadı ha eyıts'ǫ naxıdzeè nàtsoò ayele ha t'à, naxıts'ǫ̀ awehłe ha. Onesımus edexè ayele ha. Onesımus naxıta gots'ǫ dǫ hǫt'e, gochı nezı̨ı̨ elı̨ xè t'aats'ǫǫ̀ goxè eghàlaeda. Eyı nàke geet'eè, jǫ goxè dàgot'ı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ naxıts'ǫ̀ hagedı ha.
10 Arıstarchus jǫ sexè dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ wheda eyıts'ǫ Mark, Barnabas wèot'ı̨, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı. (Mark wets'ǫ̀ dànì k'ehoahɂa ha sìı eyı ghǫ hòt'a yatı naxıts'ǫ̀ ats'ı̨ı̨là ı̨lè. Naxıts'ǫ̀ nììtła nı̨dè, nezı̨į̀ wets'ǫ̀ naahɂa.) 11 Dǫ ı̨łè Zezì eyıts'ǫ Justus sı wìyeh, “Naxıxè sìghà welè,” naxèhdı. Eyı Israel got'ı̨į̀ taı zǫ goxè Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò gha eghàlageeda. Nezı̨į̀ sets'àgı̨ı̨dì t'à sedzeè nàtsoò asegį̀į̀là. 12 Epaphras naxıts'ǫ dǫ hǫt'e sìı, Zezì-Krı wecheekeè elı̨. Ededı̨ sı, “Naxıxè sìghà welè,” naxèhdı. Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ aahda ha eyıts'ǫ naxınì gǫǫzǫ xè nàtso ha naxı̨ı̨hwhǫ t'à, t'aats'ǫǫ̀ hòtł'ò naxıgha yahtı hǫt'e. 13 Ehkw'ı anaxèehsı̨, ededı̨ hòtł'ò naxıgha eghàlaeda eyıts'ǫ dǫ kǫ̀ta Laodısıya eyıts'ǫ kǫ̀ta Hıerapolıs nàgedèe sı gogha hòtł'ò eghàlaeda. 14 Goàgı̨ą Luke, nàèdı k'èezǫǫ elı̨ı̨ eyıts'ǫ Demas, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı. 15 Kǫ̀ta Laodısıya Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe eyıts'ǫ ts'èko Nımpha wìyeh wekǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ yagehtı gha ełègehdèe sìı segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı,
16 Dıı enı̨htł'è naxıts'ǫ̀ wek'eyagı̨ı̨htı tł'axǫǫ̀-ı̨dè, kǫ̀ta Laodısıya Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gık'eyahtıì agıahłe, eyıts'ǫ enı̨htł'è gıts'ǫ̀ ats'ı̨ı̨làa sìı naxı̨ sı wek'eyaahtı.
17 Dǫ Arkıpus wìyeh dıı hawèahdı: “Gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà la neghǫ̀t'ǫǫ sìı deghàà weghàlaı̨da,” hawèahdı.
18 Sı̨ Paul, sılà t'à dıı yatı nǫǫde naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e. Sedaànìı̨tǫ xè satsǫ̀tł'ıì sek'e whela t'à senaahdì. Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.