4
Dànì Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ts'eeda
Sèot'ı̨ı̨, nǫǫde t'à ı̨łaà t'asìı ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è ha dehwhǫ. Dànì Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ts'eedaa sìı weghǫ hoghànaxets'eèhtǫ ı̨lè t'à dıì hanì aahda hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì weyatıì dahxà k'èdaà hanì aahda naxìts'edı, naxıghǫnàdats'eetì. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì wedahxà yatı hoghànaxets'eèhtǫǫ sìı wek'èahsǫ hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ sìı wegha degaı k'ę̀ę̀ aahda ha naxı̨ı̨hwhǫ hǫt'e: naxızhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alaahdè ch'à edek'èahdì. Naxızhį̀į̀ sìı t'asìı nezı̨ı̨ xè degaı k'ę̀ę̀ wek'èahdì ha hoghàdeahtǫ. Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le lanì naxınìłı̨ı̨ t'anıwǫ k'ę̀ę̀ aahda-le. Eyıt'à dǫ wı̨ı̨zìı edèot'ı̨ ts'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaeda ha nıìle eyıts'ǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ edèot'ı̨ k'alawo ha nıìle. Hòt'a hanaxèts'edı ı̨lè, dǫ hanì nàowojıı ghàlaedaa sìı gots'ǫ̀ K'àowo nàyeehkwa ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sìı gonàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ts'eeda gha gokayaı̨htı nıìle, hanìkò nàowo degaı k'ę̀ę̀ ts'eeda gha gokayaı̨htı hǫt'e. Eyıt'à dıı yatı naxıghàts'ı̨ı̨ɂǫǫ sìı amìı wegha wedę sìı goxı̨ zǫ gok'èı̨t'e-le nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ k'èı̨t'e-le hǫt'e. Hanıı dǫ sìı Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ Įnì Degaı goghàı̨ɂǫǫ sìı wegha wedę hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ ededı̨ ełeghǫnıahtǫ ghǫ hoghànaxeèhtǫ ı̨lè, eyıt'à ełèot'ı̨ k'ę̀ę̀ ełeghǫnıahtǫ ghǫ naxıts'ǫ̀ ts'eetł'è-le kò. 10 Macedonıa nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ gòet'ı̨ hazǫǫ̀ gıghǫnıahtǫ hǫt'e. Hanìkò sèot'ı̨ denahk'e ełeghǫnıahtǫ naxèts'edıì naxıghǫnàdats'eetì.
11 Dànì hoghànaxets'eèhtǫ k'ę̀ę̀ aahda: Ts'èwhı̨į̀ aahda ghǫ hòtł'ò aahwhǫ; t'asìı naxıìdı-le sìı weghǫ nànıahdè-le; eyıts'ǫ naxılà t'à eghàlaahda. 12 T'aats'ǫǫ̀ hanì aahda nı̨dè dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le sìı nezı̨į̀ naxıts'ǫ̀ nageɂaà agede ha, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı gıt'à aahda ha nıìle.
Dànì gots'ǫ̀ K'àowo jǫ nǫ̀ǫtła ha
13 Sèot'ı̨ı̨, dǫ ełaàgı̨ı̨dèe sìı gıxè dàgode ha sìı hotıì nezı̨į̀ wek'èahsǫ ha naxıts'ı̨ı̨hwhǫ hǫt'e. Dǫ eyıì-le gıgha ı̨ka whìle lanì, naxèot'ı̨ ełaàgı̨ı̨dèe sìı ghǫ naxıdzeè nànııtì ha naxets'ı̨ı̨hwhǫ-le. 14 Zezì ełaı̨wo eyıts'ǫ naìdà eyı sìı gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. Eyıt'à dǫ Zezì gıgha ehkw'ı adıı xè ełaàgı̨ı̨dèe sìı Zezì jǫ anajà nı̨dè, Nǫ̀htsı̨ Zezì xè negıìdè agole ha, eyı sìı gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. 15 Xàè gots'ǫ̀ K'àowo weyatıì ghàà dıı hanaxèts'edı: goxı̨ ı̨łaà dıı nèk'e ts'eeda et'ıì gots'ǫ̀ K'àowo nǫ̀ǫtła nı̨dè, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ełaàgı̨ı̨dèe sìı gıkwe-t'ıì gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ nìts'edè ha nıìle. 16 Gots'ǫ̀ K'àowo ededı̨ xàè yak'e gots'ǫ hodàetła ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dechı̨shì hòtł'ò dedı ha, eyıts'ǫ yak'eet'ı̨deè hòtł'ò xàyahtı ha. Ekòet'ıì dǫ Zezì gıgha ehkw'ı-ahodıı xè ełaàgı̨ı̨dèe sìı ededı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ nagìdà ha. 17 Eyı tł'axǫǫ̀ goxı̨ ı̨łaà dıı nèk'e ts'eedaa sìı ı̨dòo k'oh yìı ts'ǫ̀ nets'ıìdè ha, ekǫ gıxè eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo wexè ı̨dòo yat'a gınìhdǫǫ̀ ts'eedè ha. Eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo wexè ats'ı̨ı̨t'e ha hǫt'e. 18 Eyıt'à eyı yatıì t'à nezı̨į̀ ełets'ǫ̀ goahde xè ełınì nàtsoò aahłe.