5
Sèot'ı̨ı̨, ayìı sadzeè k'e eyıts'ǫ ayìı dzęę̀ k'e gots'ǫ̀ K'àowo jǫ ts'ǫ̀ anade ha sìı weghǫ naxıts'ǫ̀ ts'eetł'è-le kò. Eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ to dǫ naàhtǫ dǫ kǫ̀ goyaetła lanì gots'ǫ̀ K'àowo hǫtsaa nììtła ha hotıì wek'èahsǫ hǫt'e. Ekìıyeè k'e dǫ dıı hagedı ha, “Ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ, goxè t'asagode ha nıìle,” hagedı nı̨dè hǫtsaa gıdıhołè ha. Ts'èko webebìa gòhłè ha nìkw'o t'à hǫtsaa eya-ełè lanì hǫtsaa gıdıhołè ha, eyı ch'à kwı̨geehdè ha nıìle.
Hanìkò sèot'ı̨ı̨, naxı̨ sìı eyı gha naxıxè togoòtł'ò nıìle, eyıt'à eyı dzęę̀ k'e sìı eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ naxınaàhtǫ naxıkǫ̀ goyaetła lanì naxıtł'ahk'e agode ha nıìle. Naxı̨ hazǫǫ̀ dzęh gots'ǫ dǫ aaht'e. Togoòtł'òo gots'ǫ dǫ ats'ı̨ı̨t'e nıìle. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ yìı aahda. Eyıt'à dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le sìı ekìı gete lanì geeda lats'ııt'è-le. Eyıt'à kexots'ııhdı xè hołı̨ı̨ nàowoò ch'à edek'èts'ııdì. Dǫ getee sìı to gete hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ geèhdee sìı to geèhde hǫt'e. Hanìkò goxı̨ sìı dzęh ts'ǫ dǫ ats'ı̨ı̨t'e t'à, hołı̨ı̨ nàowoò ch'à edek'èts'ııdì. Gogha ehkw'ı-ahodıı xè ełeghǫnets'eètǫǫ sìı wet'à godzıìwı k'e satsǫ̀ whetǫ lanì. Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ edaxàgole ha ts'ǫ̀ kànets'eèɂàa sìı wet'à satsǫ̀-ts'ah whats'eèhɂǫ lanì. Nǫ̀htsı̨ sìı gosınìyaehtı eyıts'ǫ nàgoehkwa gha gòį̀hchì nıìle, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı gogha ehkw'ı-ahodı t'à edaxàgole ha gòį̀hchì hǫt'e. 10 Zezì gogha ełaı̨wo hǫt'e, eyıt'à ts'eedaa, ełaàts'edee, ehk'ę̀ę̀ t'aats'ǫǫ̀ wexè ts'eeda ha agǫ̀ǫ̀là hǫt'e. 11 Eyıt'à nezı̨į̀ ełets'ǫ̀ goahde xè ełınì nàtsoò aahłe, hòt'a haaht'ı̨ lanì.
Nǫǫde xàyaetı
12 Sèot'ı̨ı̨, dǫ naxıgha hòtł'ò eghàlageedaa sìı gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà naxıgha k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ hołı̨ı̨ hoahtsı̨ ch'à naxıts'ǫ̀ gogedee sìı nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ naahɂa. 13 Eyı la gıghǫ̀t'ǫ ne t'à dǫ wet'àaɂà gı̨ı̨lı̨ı̨ k'ę̀ę̀ nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ naahɂa xè gıghǫnıahtǫ. Ełexè ts'èwhı̨į̀ aahda. 14 Sèot'ı̨ı̨, dıı naxıghǫnàdats'eetì: Dǫ gots'egeedìı sìı yatı nàtsoo gıghàahɂà. Dǫ edègeejı̨ı̨ sìı gınì nàtsoò aahłe, dǫ nàgetso-le sìı gıts'àahdı, dǫ hazǫǫ̀ xè ts'èwhı̨į̀ k'ehoahɂa. 15 Dǫ naxıts'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaeda nı̨dè ek'èt'à gıts'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaahda-le, hanìkò t'aats'ǫǫ̀ ełets'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlaahda ha k'ehoahɂa, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ haaht'e.
16 T'aats'ǫǫ̀ sìaht'ı̨ xè 17 t'aats'ǫǫ̀ yaahtı. 18 Naxıxè dànì k'ehokw'oo sìı Nǫ̀htsı̨ masì wèahdı. Naxı̨ Zezì xè aahdaa sìı Nǫ̀htsı̨ hanì aahda ha naxı̨ı̨hwhǫ.
19 Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxıdzeè yìı kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ lanì eghàlaedaa sìı wekǫ̀ naahkwı-le. 20 Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà dǫ gode nı̨dè, ekìı ahodı dahwhǫ-le. 21 Hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ weahdzà. T'asìı nezı̨ı̨ sìı ààhchı. 22 Nàowołı̨ı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa ch'à edek'èahdì.
23 Nǫ̀htsı̨ ts'èwhı̨į̀ wehòhɂǫǫ sìı deghàà degaı k'ę̀ę̀ anaxııle. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı nììtła gots'ǫ̀ naxıts'ǫ ı̨nì hazǫǫ̀, naxıdą̀ązhį̀ı̨ hazǫǫ̀, eyıts'ǫ naxızhį̀į̀ hazǫǫ̀ hołı̨ı̨ ch'à wek'èhodì ha welì. 24 Amìı naxıkayaı̨htıı sìı hotıì edeyatıì k'èdì hǫt'e, eyıts'ǫ yek'ę̀ę̀ eghàlaeda ha hǫt'e.
25 Sèot'ı̨ı̨, gogha yaahtı. 26 Nàowo degaı k'ę̀ę̀ ełeahts'į̀ xè, “Nexè sìghà welè,” ełèahdı. 27 Gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà naxıts'ǫ̀ dıı haehsı̨: dıı enı̨htł'è gòet'ı̨ hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ wek'eyaahtı ha.
28 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.