6
Dǫ hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ k'aodèe wets'ǫ agı̨ı̨t'ee sìı edets'ǫ̀ k'àowo ts'ǫ̀ nezı̨į̀ nageɂa xè gık'èı̨t'e ha hǫt'e. Hagı̨ı̨t'e nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wıızì eyıts'ǫ ayìı dǫ hoghàgıts'eehtǫǫ sìı k'adageedè ha-le. K'àowo gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ gıcheekeè į̀łah gıgha ehkw'ı-ahodı t'à ełèot'ı̨ agı̨ı̨t'e. Gıcheekeè gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dek'aɂį̀ gots'ǫ̀ nageɂa ha-le, hanìkò dǫ got'à hogeehwhıı sìı gıgha ehkw'ı-ahodı xè goghǫnegeètǫ agı̨ı̨t'e t'à denahk'e hòtł'ò gıgha eghàlageeda ha hǫt'e. Gıcheekeè gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı eyı nàowo hoghàgı̨ı̨htǫ welì eyıts'ǫ hotıì weghàà aahda gìı̨dı.
Sǫǫ̀mba ghǫnets'eètǫ ha-le
Dǫ ekǫ-le hoghàgoehtǫǫ xè gots'ǫ̀ K'àowo Zezì weyatıì ehkw'ıı sìı k'ę̀ę̀ anıwǫ-le, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ nàowoò k'èch'a dǫ hoghàehtǫǫ sìı, xàhodì xè t'asìı wı̨ı̨zìı nıedì-le hǫt'e. Yatı ghǫ dǫ ełek'ę̀ę̀ agı̨ı̨wǫ-le xè ełets'ǫ̀ nàyagehtıì agohɂı̨ ghaewı t'à wınì nezı̨-le. Eyıt'à dǫ ełeghǫ ts'ohogeedıì agohɂı̨, ełek'èch'a geedaa, yatıjıı t'à ełeghǫ gogedee, eyıts'ǫ hołı̨ı̨ t'à ełeghǫ nànıgedè agohɂı̨. Eyıts'ǫ dǫ gınì hołı̨ı̨ xè t'aats'ǫǫ̀ ełek'èch'a eghàlageedaà agohɂı̨. Dǫ haget'ı̨ı̨ sìı nàowo ehkw'ıı gıghǫ wedıhòłı̨, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ gha ts'eeda nı̨dè wet'à sǫǫ̀mba łǫ gots'ǫ at'į̀ gı̨ı̨wǫ.
Hanìkò Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ts'eeda nı̨dè, eyıts'ǫ masì ts'ı̨ı̨wǫ nı̨dè t'asìı nechàa ts'eehnè hǫt'e. Gogǫ̀hłı̨ ekò t'asìı wı̨ı̨zìı dıı nèk'e nèts'ı̨ı̨ɂǫ nıìle, eyıts'ǫ ełaàts'ewı nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı edexè ats'ele ha nıìle. Hanìkò weghǫ shèts'ezhee eyıts'ǫ goht'ǫ gots'ǫ nı̨dè, wet'à masì ts'ı̨ı̨wǫ ha hǫt'e. Dǫ deɂǫ̀ǫ̀ sǫǫ̀mba łǫ gı̨ı̨wǫǫ sìı hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ geeda aget'į̀ t'à, gık'èchıìtła laget'į̀. Ezhı̨ne laget'į̀ xè hołı̨ı̨ zǫ k'alagedè ha gı̨ı̨wǫ. Hanì geeda nı̨dè wet'à gıdıhołè ha. 10 Sǫǫ̀mba ghǫ ets'edì-le nı̨dè wets'ıhɂǫ̀ hołı̨ı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa hots'ehtsı̨. Dǫ mǫ̀hdaa sıì sǫǫ̀mba ghageewı t'à, Zezì-Krı gha gınì nàtso-le aget'į̀. Eyıt'à edegha hoìla hogehtsı̨.
Negha ehkw'ı-ahodıı sìı t'aats'ǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ ı̨da
11 Hanìkò Tımothy, nı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ anet'e, eyı hołı̨ı̨ nàowoò hazǫǫ̀ ch'à edek'ènedì. Nàowo ehkw'ıı zǫ neewǫ, Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ı̨da, wets'ǫ̀ nınì nàtso anehwhǫ, dǫ ghǫneę̀tǫ, negha hoìla kò enaąt'è-le, eyıts'ǫ dǫ ts'ǫ̀ nedzeè nezı̨ welè. 12 Daneeɂa ha sǫnı kò, Zezì negha ehkw'ı-ahodıı sìı t'aats'ǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ ı̨da. Dǫ gınadąą̀, “Zezì segha ehkw'ı-ahodı,” nı̨ı̨dıì xàyanehtı ekò, welǫ whìle ts'ǫ̀ ı̨da ha nekayaı̨htı. Eyı yatı nezı̨ı̨ neghǫ̀t'ǫǫ sìı wedı̨ı̨chı-le, hanì-ı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ ı̨da ha hǫt'e. 13 Nǫ̀htsı̨ wet'à t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı wenadąą̀, eyıts'ǫ Zezì-Krı, k'àowo Pılate yesınìyaehtı ekò edeghǫ ehkw'ı yets'ǫ̀ xàyaı̨htı ı̨lèe sìı wenadąą̀ dıı yatı nàtsoo neghàehɂǫ hǫt'e: 14 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı nììtłaa dzęę̀ gots'ǫ̀, yatı wek'ę̀ę̀ ı̨da ha neghàehɂǫǫ sìı hotıì wek'èędì. 15 Nǫ̀htsı̨ sìı t'aa dzę k'e nıwǫǫ sìı Zezì wègoèt'į̀ ayele ha. Nǫ̀htsı̨ zǫ weghàsǫts'eedı ha hǫt'e, ededı̨ zǫ gots'ǫ̀ K'àowo hǫt'e, k'àowocho hazǫǫ̀ gha K'àowocho elı̨ı̨, eyıts'ǫ k'àowo hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ K'àowo elı̨ hǫt'e. 16 Nǫ̀htsı̨ ededı̨ zǫ ełaàwı-le sìı sadeè nàtso lanì wehòhɂǫ t'à dǫ wı̨ı̨zìı yets'ǫ̀ nıwà-le ade ha dìì, eyıt'à dǫ wı̨ı̨zìı yaɂı̨ whìle eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı yeɂį̀ ha dìì. Ededı̨ weghàsǫts'eedı welè, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo enıìyah t'à nàtso welè. Amen.
17 Dıı nèk'e dǫ ahxee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı yatı gıghàı̨ɂà. Xàhogııdì-le eyıts'ǫ t'asìı gıts'ǫ sìı ghǫ hòtł'ò agı̨ı̨wǫ ha-le, hǫtsaa gıghǫ whìle ade ha sǫnı t'à. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ gha gınì nàtso ha hǫt'e. Ededı̨ sìı wet'à sìts'eèt'ı̨ı̨ nàts'edè gha t'asìı hazǫǫ̀ goghàyele hǫt'e. 18 Dǫ gha nezı̨į̀ eghàlageeda ha gìı̨dı, hanıı la nezı̨ı̨ t'à dǫ ahxee gı̨ı̨lı̨ ha. Ededzeè t'à t'asìı ełeghàgele ha eyıts'ǫ gınà xè ełets'àgedı ha hǫt'e. 19 Haget'ı̨ nı̨dè edegha t'asìı nezı̨ı̨ nègele lanì ha, eyı sìı ı̨daà gogha wet'à nàgetsoò geeda ha. Hanì-ı̨dè hotıì dànì ehkw'ı ts'eedaa sìı k'ę̀ę̀ geedaà agede ha.
20 Tımothy, Nǫ̀htsı̨ ayìı netł'aàyı̨ı̨ɂǫǫ sìı hotıì nezı̨į̀ wehonehdı. Dǫ łǫ ełek'ę̀ę̀ agı̨ı̨wǫ-le kò nàowo łǫ wet'à gots'ı̨ı̨zǫ gı̨ı̨wǫ ghǫ gogede. Hanì Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀-le sìı wedę anele. 21 Gota ts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa eyı nàowo gıgha ehkw'ı-ahodıı t'à Nǫ̀htsı̨ wenàowoò gogha ehkw'ı-ahodıı sìı ts'ǫǫ̀ agejà.
Nǫ̀htsı̨ nets'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.