2 Tımothy ts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul, Nǫ̀htsı̨ wedahxà Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e. Zezì-Krı gogha ehkw'ı-ahodı nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha, Nǫ̀htsı̨ eyı ghǫ edeyatıì goghàı̨ɂǫ ı̨lè. Eyı godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gohde ha sekayaetı.
Tımothy seza lanìı sìı dıı enı̨htł'è wets'ǫ̀ eehtł'è. Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı nets'ǫ̀ sǫgı̨ı̨wǫ welè, etenegeèɂı̨ welè, eyıts'ǫ nexè sìghà welè.
Ayìı neghǫ̀t'ǫǫ sìı hotıì wek'ènedì
Nǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ. Secho gıxèht'eè, sınì ehkw'ı xè Nǫ̀htsı̨ wegha eghàlaehda, eyıts'ǫ dzęę̀, toò ehk'ę̀ę̀ t'aats'ǫǫ̀ negha wets'ǫ̀ yahtı. Įdì nenatì wenahdì t'à, neehɂį̀ ha dehwhǫ. Neehɂį̀ nı̨dè sıì sınà ha ne. Dànì nınì ehkw'ıı t'à negha ehkw'ı-ahodıı sìı wenahdì. Netsı̨ Loıs eyıts'ǫ nemǫ Eunıce dànì Nǫ̀htsı̨ gha gınì nàtso ı̨lè lanì, nı̨ sı hanì nınì nàtso hǫt'e wek'èehsǫ. Eyı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ neghàı̨ɂǫǫ sìı deɂǫ̀ǫ̀ wet'à nezı̨į̀ eghàlaı̨da. Sılà nek'e ahłà xè nek'eèyahtı t'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ nedzeè yìı ajàa sìı wenaądì. Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ Įnì Degaı goghàyı̨ı̨ɂǫǫ sìı wet'à goınì nàtso-le ade ha ayį̀į̀là nıìle, hanìkò wets'ǫ Įnì Degaı wet'à goınì nàtso ha, ełeghǫnets'eètǫ eyıts'ǫ nezı̨į̀ edek'èts'edì ha goghàyı̨ı̨ɂǫ hǫt'e.
Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo weghǫ dǫ ts'ǫ̀ goı̨de ha į̀į̀zhanelı̨-le, eyıts'ǫ sı̨ wegha dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ whıhda t'à seghǫ į̀į̀zhanelı̨-le. Hanìkò godı nezı̨ı̨ gha sexè daneeɂa ha welì. Nǫ̀htsı̨ sìı eyı gha nàts'etsoò agohɂı̨ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ ededı̨ edaxàgoı̨la hǫt'e, wets'ǫ dǫ degaı ts'ı̨ı̨lı̨ ha gokayaı̨htı hǫt'e. T'asìı wı̨ı̨zìı hots'èhtsı̨ t'à agǫ̀ǫ̀là nıìle, hanìkò hanıwǫ t'à eyıts'ǫ wesǫnıwǫ ts'ıhɂǫ̀ agǫ̀ǫ̀là hǫt'e. Dıı nèè hòɂǫ kwe Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ hòt'a edesǫnıwǫǫ̀ goghàyı̨ı̨ɂǫ ı̨lè. 10 Hanìkò dıì sìı wesǫnıwǫ k'èhots'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là, Zezì-Krı Edaxàgolee sìı gots'ǫ̀ nììtła t'à. Nàowo wet'à ełaàts'ewıı sìı yedıhòèhtsı̨ eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eedaa sìı wek'èts'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. 11 Godı nezı̨ı̨ dǫ ts'ǫ̀ haehsı̨ ha, eyıts'ǫ wet'à dǫ hoghàehtǫ ha, eyı gha wecheekeèdeè ehłı̨ ha sį̀į̀hchì hǫt'e. 12 Eyı ts'ıhɂǫ̀ hanì daıhɂa hǫt'e. Hanìkò amìı segha ehkw'ı adıı sìı wek'èehsǫ t'à, weghǫ į̀į̀zhaehłı̨ nıìle. Nǫǫde dzęę̀ gha ayìı wetł'aà wheɂǫ ahłàa sìı yek'èdì ha hotıì wek'èehsǫ hǫt'e.
13 Nàowo ehkw'ıı hoghàneehtǫǫ sìı nezı̨į̀ wek'ę̀ę̀ ı̨da. T'aats'ǫǫ̀ Zezì-Krı gha nınì nàtso anehwhǫ xè Zezì wets'ıhɂǫ̀ dǫ ghǫneę̀tǫ. 14 Nàowo ehkw'ıı netł'aà wheɂǫǫ̀ adlàa sìı hotıì wek'ènedì. Yedàyeh Nezı̨ı̨ godzeè yìı nàdèe sìı wexè wek'ènedì.
15 Asıa nèk'e dǫ wı̨ı̨zìı sexè aget'ı̨-le agejà wek'èı̨zǫ hǫt'e. Phygelus eyıts'ǫ Hermogenas ededı̨ kò sexè aget'ı̨-le agejà.
16 Onesıphorus eyıts'ǫ wekǫ̀ dǫ nàdèe sìı gots'ǫ̀ K'àowo gots'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ welè, t'aats'ǫǫ̀ sınà asį̀į̀hwhǫ ı̨lè t'à, eyıts'ǫ sedaàtǫ kò seghǫ į̀į̀zhaelı̨-le ı̨lè. 17 Į̀le, hanì k'ehoɂa-le ı̨lè. Kǫ̀godeè Rome nììtła ekò segòhɂǫ gots'ǫ̀ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ sekak'eet'į̀ ı̨lè. 18 Nǫǫde dzęę̀ k'e nı̨dè Nǫ̀htsı̨ eteyeèɂı̨ welè. Kǫ̀ta Ephesus nàhdè ekò t'asìı nezı̨ı̨ łǫ t'à sets'àı̨dì ı̨lèe sìı hazǫǫ̀ wek'èı̨zǫ hǫt'e.