2
Eyıt'à nı̨ seza lanet'ee sìı, Zezì-Krı wesǫnıwǫ t'à nànetsoò adı̨ı̨le. Eyıts'ǫ dǫ łǫ gıdaà ayìı dàehsı̨ı̨ sı̨į̀kw'oo sìı dǫ gıgha dìì-le laneewǫǫ sìı, eyıts'ǫ dǫ hoghàgeetǫ ha dìì-le sìı seyatıì gıtł'aà wheɂǫǫ̀ anele. Zezì-Krı wets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ nezı̨ı̨ nelı̨, nexè hoìla nı̨dè goxèht'eè nınì nàtso anehwhǫ. Dǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ elı̨ı̨ sìı edets'ǫ k'àowo wınì k'ę̀ę̀ eghàlaeda ha nıwǫ hǫt'e, eyıt'à la eyıì-le k'alawo ha nıwǫ-le. Eyı xèht'eè dǫ ehdaàtı̨mǫedaa sìı sǫnàts'edèe nàowoò k'ę̀ę̀ at'į̀ lenǫsıı t'asìı sǫǫ̀mbaekwo t'à hòèlı̨ı̨ dehnè ha nıìle. Dǫ t'asìı dehshee k'è hòtł'ò eghàlaedaa sìı t'asìı dıìdì ajà nı̨dè ededı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ yeghǫ shètı̨ ha hǫt'e. Jǫ ayìı dànèehsı̨ı̨ sìı hotıì wedaànınewo, gots'ǫ̀ K'àowo eyı nezı̨į̀ wenıı̨dì anııle.
Zezì-Krı wenaądì: k'àowocho Davıd wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ elı̨ eyıts'ǫ ełaı̨wo gots'ǫ naìdà. Eyı godı nezı̨ı̨ sìı wet'à dǫ hoghàehtǫ, eyı gha daıhɂa hǫt'e eyıts'ǫ dǫjıı lanì satsǫ̀tł'ıì t'à daseetł'ı̨. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ weyatıì sìı dǫ wı̨ı̨zìı dayeezà ha nıìle. 10 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ dǫ gòį̀hchìı sìı gıgha daıhɂa kò dehwhǫ. Hanì-ı̨dè ededı̨ sı Zezì-Krı edaxàgole welì, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah k'ę̀ę̀ geeda welì.
11 Dıı yatı sìı hotıì ehkw'ı hǫt'e:
Wexè ełaàts'ı̨ı̨dè nı̨dè
wexè ts'eeda ha hǫt'e.
12 Dats'ı̨ı̨ɂa kò weghǫ goınì nàtso ats'ı̨ı̨hwhǫ nı̨dè,
wexè k'ahots'edè ha hǫt'e.
Wek'èts'eezǫ-le ts'edı nı̨dè
ededı̨ sı gok'èezǫ-le hadı ha.
13 Wets'ǫ̀ goyatıì nàts'eezhì sǫnı kò
ededı̨ edeyatıì nàezhì ha nıìle,
edınì k'èch'a ade ha hòɂǫ nıìle t'à.
Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ hòtł'ò eghàlaı̨da
14 Eyı yatı hazǫǫ̀ t'aats'ǫǫ̀ gınadì agı̨ı̨le. Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ gıghǫnatı̨ı̨ɂà, yatı wet'àaɂà-le ghǫ ełek'èch'a agııdì-le. Eyı nezı̨ nıìle, dǫ gogeèhkw'ǫǫ sìı wet'à gınì nàtso-le at'į̀ zǫ hǫt'e. 15 Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ eghàlaı̨da gha hòtł'ò edı̨į̀hdzà. Dǫ yegha nezı̨į̀ eghàlaı̨dàa sìı edeghǫ į̀į̀zhaelı̨ nıìle, eyıts'ǫ yatı ehkw'ıı sìı nezı̨į̀ dǫ hoghàehtǫ hǫt'e. 16 Nǫ̀htsı̨ k'èch'a t'asìı ghǫ-le gots'edee sìı wedę anele. Dǫ hagedıı sìı Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ nageɂa nıìle eyıts'ǫ denahk'e Nǫ̀htsı̨ gı̨ı̨wǫ-le aget'į̀. 17 Ayìı dǫ hoghàgogeehtǫǫ sìı tàda lanì dǫ ta ts'ǫ̀ ade ha. Hymenaeus eyıts'ǫ Phıletus eyı nàke sìı hanì dǫ hoghàgogeehtǫ. 18 Nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ dǫ hoghàgogeehtǫ-le agejà. Dǫ ełaı̨dèe hòt'a nagìdà ı̨lè gedıì hoghàgogeehtǫ t'à dǫ mǫ̀hdaa gıgha ehkw'ı-ahodı-le agogehɂı̨. 19 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ wenàowoò sìı yìetł'aà nàtsoo whetǫ lanì hǫt'e. Wek'e dıı hanì dek'eèhtł'è: “Gots'ǫ̀ K'àowo amìı wets'ǫ agı̨ı̨t'ee sìı gok'èezǫ hǫt'e,” dek'eèhtł'è. Eyıts'ǫ dıı hanì dek'eèhtł'è: “Amìı gots'ǫ̀ K'àowo wegha ehkw'ı-ahodıı sìı hołı̨ı̨ nàowoò wedę ayele ha hǫt'e,” dek'eèhtł'è.
20 Dǫ ahxee wekǫ̀ goyìı sìı kw'à mǫ̀hdaa sǫǫ̀mbaekwo eyıts'ǫ sǫǫ̀mba degoo t'à hòèlı̨ı̨ whela hǫt'e. Eyıts'ǫ mǫ̀hdaa dechı̨ eyıts'ǫ kwe t'à hòèlı̨. Kw'à dètìı sìı t'asìı wet'àaɂà gha gıt'à-at'ı̨, ekò kw'à dètì-le sìı t'asìı-ts'ıì gha gıt'à-at'ı̨. 21 Dǫ hołı̨ı̨ wedę ayį̀į̀là nı̨dè kw'à wet'àaɂàa lanì hǫt'e. Wets'ǫ̀ K'àowo gha degaı xè wet'àhoòɂà at'į̀, eyıts'ǫ la nezı̨ı̨ ghàlaeda gha sınìwheda ha.
22 Cheko gınàowołı̨ı̨ ch'à edek'ènedì. Ehkw'ı zǫ k'ę̀ę̀ k'ehoı̨ɂa, t'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gha nınì nàtso anehwhǫ, dǫ ghǫneètǫ eyıts'ǫ ts'èwhı̨į̀ k'ehoı̨ɂa. Dǫ hazǫǫ̀ gıdzeè degaı xè Nǫ̀htsı̨ ghǫ gınì nàtsoo agı̨ı̨t'ee sìı hanì geeda hǫt'e. 23 Dǫ ezhı̨ne k'ę̀ę̀ ełets'ǫ̀ nàyagehtıı sìı gıxè anet'ı̨-le. Eyı hagedı t'à dǫ ełets'ǫ̀ gìch'e wek'èı̨zǫ hǫt'e. 24 Gots'ǫ̀ K'àowo wecheekeè sìı dǫ xè nàyaehtı ha nıìle. Dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ ha hǫt'e, dǫ hoghàgoehtǫ ha dìì-le, eyıts'ǫ dǫ dzaı̨hwhǫ ha-le. 25 Dǫ gık'èch'a agedıı sìı edek'egı̨ı̨lı̨ gha Nǫ̀htsı̨ goghàhòɂà ha t'à ts'èwhı̨į̀ hoghàgoehtǫ ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè nàowo ehkw'ıı sìı gık'èezǫǫ̀ agede ha, 26 ehkw'ı nànıgedè agede ha, wehłı̨ı̨ gok'èchıìtła ch'à eyıts'ǫ wenàowoò k'ę̀ę̀ geeda ch'à kwı̨geehdè ha.