3
Nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ nı̨dè dàgode ha
Hanìkò dıı wedaànıahdè: Nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ hawe nı̨dè dıı nèk'e hoejı̨ı̨ łǫ k'ehokw'o ha. Dǫ ededı̨ zǫ edeghǫnegeètǫ ha, sǫǫ̀mba ghageewı ha, xàhogedì agede xè xàdahogedì ha, nàdahogeeɂà ha, edèot'ı̨ k'èagı̨ı̨t'e ha-le, masì gı̨ı̨wǫ ha-le, degaı nàowoò dę geeda ha, ełeghǫnegeètǫ ha-le, ełeghǫ nahogeele ha-le, ełıızì jıı gehtsı̨ ha, nàowołı̨ı̨ ch'à edek'ègedì ha dìì, ełets'ǫ̀ yıdagı̨ı̨t'e ha, t'asìı nezı̨ı̨ sìı dzagı̨ı̨hwhǫ ha, ełeghǫyageeɂà ha, gınì nàìtło ha, t'asìı deè edegeetsı̨ ha, Nǫ̀htsı̨ nahk'e sìgoèt'ı̨ı̨ ghageewı ha, Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ lanì k'ehogeɂa kò, Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı k'ę̀ę̀ geeda nıìle. Dǫ hanıı sìı gıxè aaht'ı̨-le.
Dǫ hanıı sìı dǫ kǫ̀ goyageedè gà ts'èko gınì nàtso-le sìı ghǫyageeɂà. Edeyatıì t'à goghǫdageehnè t'à goxè nàgedè xè gots'ǫ̀ k'ahogedè. Dǫ hanıı sìı hołı̨ı̨ zǫ k'ę̀ę̀ geedaa eyıts'ǫ hołı̨ı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa sìı gıdaèht'è. T'aats'ǫǫ̀ hołı̨ı̨ nàowoò hoghàdegeetǫ, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wenàowoò ehkw'ıı sìı gıgha ehkw'ı-ahodı hǫı̨lı̨-le. Jannes eyıts'ǫ Jamber lagı̨ı̨t'e. Įnę̀ę whaà eyı dǫ nàke Moses k'èch'a gogı̨ı̨de ı̨lè, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı k'èch'a eghàlagı̨ı̨dà ı̨lè. Hanıı dǫ edınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ nànıgedèe sìı Zezì-Krı gıgha ehkw'ı-ahodı-le t'à Nǫ̀htsı̨ sìı gıdę agǫ̀ǫ̀là. Jannes eyıts'ǫ Jamber lanì, hanıı dǫ sìı whaà ts'ǫ̀ haget'ı̨ ha nıìle, ezhı̨ne agı̨ı̨t'ee sìı dǫ hazǫǫ̀ nezı̨į̀ gınıedì ha.
Ayìı hoghàneètǫǫ sìı wek'ę̀ę̀ ı̨da
10 Hanìkò nı̨ sìı ayìı hoghàehtǫǫ, dànì ehdaa, ayìı gha eghàlaehdaa, dànì segha ehkw'ı-ahodıı, dànì ts'èwhı̨į̀ dehwhǫǫ, dànì dǫ gıghǫneehtǫǫ, daıhɂà sǫnı kò sınì nàtso xè ehdaa, hazǫǫ̀ wek'èı̨zǫ hǫt'e. 11 Dànì sexè hoìla xè dasegį̀ı̨hɂa, eyıts'ǫ kǫ̀ta Antıoch, kǫ̀ta Iconıum eyıts'ǫ kǫ̀ta Lystra eyı hazǫǫ̀ sexè hagòjàa sìı hazǫǫ̀ wek'èı̨zǫ hǫt'e. Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo sìı eyı hazǫǫ̀ ch'à edaxàseèhtı̨. 12 Amìı Zezì-Krı wedahxà Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ehda ha nıwǫǫ sìı dagı̨ı̨ɂaà agedle ha wek'èts'eezǫ hǫt'e. 13 Ekò dǫ wejıı eyıts'ǫ dǫ ghǫyageeɂàa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı denahk'e sıì negezı̨-le agede ha. K'èdaà dǫ ghǫyageeɂà xè ededı̨ sı gıghǫyahoeɂà ha. 14 Hanìkò nı̨ sìı ayìı hoghàneètǫ eyıts'ǫ ayìı negha ehkw'ı-ahodıı sìı wek'ę̀ę̀ ı̨da, dǫ eyı hazǫǫ̀ hoghànegeèhtǫǫ sìı gık'èı̨zǫ t'à. 15 Chekoa nechà-lea nelı̨ gots'ǫ Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'èı̨zǫ hǫt'e. Eyı yatı t'à gonezǫǫ̀ anejà, eyıts'ǫ Zezì-Krı negha ehkw'ı-ahodıı sìı wet'à edaxàneetè ha hǫt'e. 16 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e yatı dek'eèhtł'èe sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ hǫt'e. Wet'à dǫ hoghàts'eehtǫ gha nezı̨, wet'à dǫ nàts'eɂǫ ha dìì-le, dǫ ekǫ-le geeda nı̨dè wet'à ehkw'ı anagets'ehɂį̀, eyıts'ǫ weghàà dǫ ehkw'ı geeda gha hoghàgets'eehtǫ ha hǫt'e. 17 Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ t'aats'ǫǫ̀ nezı̨į̀ eghàlageeda gha t'asìı hazǫǫ̀ deghàà gıts'ǫ ha.