2 Corınth got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul, Nǫ̀htsı̨ wedahxà Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e. Gòet'ı̨ Tımothy wexè kǫ̀ta Corınth Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ eehtł'è, eyıts'ǫ Achaıa nèk'e Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ ts'eetł'è.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı gısǫnıwǫ naxıxè welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ agııle.
Nǫ̀htsı̨ ededzeè t'à etegoèhɂı̨
Nǫ̀htsı̨ weghàsǫts'eedı welè. Ededı̨ sìı Zezì-Krı Wetà hǫt'e, eyıts'ǫ ededı̨ ededzeè t'à etegoèhɂı̨ elı̨. T'asìı hazǫǫ̀ t'à goxè sìghà hòɂǫ gha Nǫ̀htsı̨ elı̨ hǫt'e. Goxè hoìla łǫ sǫnı kò goxè sìghà hòɂǫǫ̀ agohɂı̨. Gots'ǫ̀ hanì eda hǫt'e t'à dǫ gıgha hoìla sìı gıxè sìghà hòɂǫǫ̀ agets'ehɂı̨. Zezì-Krı gogha daı̨ɂà t'à goxı̨ wexè dats'ı̨ı̨ɂa, eyı lanì Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ deɂǫ̀ǫ̀ goxè sìghà hòɂǫ hǫt'e. Goxè hoìla nı̨dè naxıxè sìghà hòɂǫ gha eyıts'ǫ edaxàahdè gha ats'et'ı̨. Goxè sìghà hòɂǫ nı̨dè naxı̨ sı naxıgha hǫt'e, eyı t'à goxèht'eè ts'èwhı̨į̀ daahɂa nı̨dè, wet'à naxınì nàtso ha. Naxıxè sìghà hòɂǫ agode ha sìı hotıì gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. Goxè daahɂa wek'èts'eezǫ, eyıt'à goxè naxıgha sìghà hòɂǫ ha hotıì wek'èts'eezǫ hǫt'e.
Sèot'ı̨ı̨, Asıa nèk'e dànì dats'ı̨ı̨ɂaa sìı wek'èahsǫ ha naxıts'ı̨ı̨hwhǫ. Goınì nàtso nahk'e sıì goxè hoìla ı̨lè, eyıt'à edaxàts'eedè gha ahxe whìle ts'ı̨ı̨wǫ ı̨lè. Hòt'a ełaàts'ede ha hotıì hats'ı̨ı̨wǫ ı̨lè. Goxı̨ edets'àts'edı ts'ı̨ı̨wo ha-le t'à goxè hagòjà, hanìkò Nǫ̀htsı̨ dǫ naìdà ayehɂı̨ı̨ sìı ededı̨ wets'ǫ̀ hoèlı̨ ts'ı̨ı̨wǫ ha t'à goxè hagòjà hǫt'e. 10 Hoìla t'à ełaàts'ede ch'à edaxàgoı̨la hǫt'e, eyıts'ǫ ełaàts'ede ch'à gok'èdì ha. Ededı̨ gots'àdı ha wets'ǫ̀ hoèlı̨ı̨ ts'ı̨ı̨wǫ, eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ edaxàgohtè ha gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. 11 Naxı̨ xàyaahtı t'à gots'àahdı ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè dǫ łǫ goghǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì gı̨ı̨wǫ ha, gots'ǫ̀ wedzeè sǫnıwǫ t'à.
Paul dàde ha ı̨lèe sìı ładı̨į̀ ayį̀į̀là
12 Godzeè t'à nàowo degaı k'ę̀ę̀ eyıts'ǫ ehkw'ı k'ę̀ę̀ eghàlats'ı̨ı̨dà wek'èts'eezǫ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wek'ę̀ę̀ dıı nèk'e dǫ gıta eyıts'ǫ naxıta hanì denahk'e eghàlats'ı̨ı̨dà hǫt'e. Dıı nèk'e gots'ǫ wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ nàowoò k'ę̀ę̀ ats'ı̨ı̨t'į̀ nıìle, Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ k'ę̀ę̀ ats'ı̨ı̨t'į̀ hǫt'e. Eyı weghǫ xàdahots'edì ha dìì-le. 13-14 Eyıt'à t'asìı wek'eyaahtıı xè wenıahdì ha dìì sìı ghǫ naxıts'ǫ̀ ts'eetł'è nıìle. Hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ wenıahdì-le nı̨dè nǫǫde-ı̨dè deghàà wenıahdì aahde ha dehwhǫ, hanì-ı̨dè goghǫ xàdahoahdì ha, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì nììtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè goxı̨ naxıghǫ xàdahots'edì ha.
15 Eyı hotıì wek'èehsǫ t'à naxı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ naxıts'àhtła ha dehwhǫ, hanì-ı̨dè nàekeè-eht'aà naxıxè sìghà agode ha. 16 Macedonıa nèk'e ts'ǫ̀ dehtła nı̨dè naxıts'àhtła ha dehwhǫ ı̨lè eyıts'ǫ Macedonıa nèk'e gots'ǫ ek'èt'à naehtła nı̨dè k'achı̨ naxıts'àhtła ha dehwhǫ ı̨lè. Hanì-ı̨dè naxı̨ Judea nèk'e ts'ǫ̀ aseahłe ha ı̨lè. 17 Hotıì nànıwhıwo-le et'ıì hanì edexè sıìgòhłà dahwhǫ nì? Dǫ nànıgedè-le k'ę̀ę̀ edexè sıìgòhłà t'à ehghàà “Hęɂę” eyıts'ǫ “Į̀le” dehsı̨ seahwhǫ nì?
18 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ edeyatıì k'èdì k'ę̀ę̀ godı nezı̨ı̨ naxıghàts'ı̨ı̨ɂǫǫ sìı ehkw'ı hǫt'e, eyı ghǫ ı̨hk'è “Hęɂę” eyıts'ǫ ı̨hk'è “Į̀le” ts'edı nıìle. 19 Sılas, Tımothy eyıts'ǫ sı̨ Nǫ̀htsı̨ Weza Zezì-Krı weghǫ naxıts'ǫ̀ gots'ı̨ı̨dee sìı weghǫ “Hęɂę” ts'edı, eyıts'ǫ k'achı̨ “Į̀le” ts'edı nıìle, hanìkò Zezì wexè t'aats'ǫǫ̀ “Hęɂę” hǫt'e. 20 Nǫ̀htsı̨ edeyatıì hazǫǫ̀ gogha whehtsı̨ı̨ sìı Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ hazǫǫ̀ “Hęɂę” zǫ hǫt'e. Wets'ıhɂǫ̀ “Amen” ts'edı hǫt'e, wet'à Nǫ̀htsı̨ weghàsǫts'eedı hǫt'e. 21 Nǫ̀htsı̨ sìı Zezì-Krı wet'à goınì eyıts'ǫ naxınì nàtsoò ayehɂı̨ hǫt'e. Edegha gòį̀hchì hǫt'e, 22 eyıts'ǫ wets'ǫ ats'ı̨ı̨t'e wek'èhoedzǫǫ̀ ayį̀į̀là. Eyıt'à edets'ǫ Įnì Degaı godzeè yìı nàdè ayį̀į̀là, wet'à gogha sǫǫ̀mba nìı̨ɂǫ lanì, eyı weghàà ı̨daà ayìı godawhelaa sìı hotıì goghǫ̀t'à ha wek'èhoedzǫǫ̀ ayį̀į̀là.
23 Naxıgha hoìla ahłe ha-le t'à ek'èt'à kǫ̀ta Corınth ts'ǫ̀ anahjà nıìle Nǫ̀htsı̨ hotıì yek'èezǫ hǫt'e. 24 Dànì naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı weghǫ naxıts'ǫ̀ k'ahots'edè dehsı̨į̀-aehsı̨-le, hanìkò naxınà gha naxıxè eghàlats'eeda hǫt'e, naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı wet'à naxınì nàtso hǫt'e.