2
Naxıgha hoezhì ahłe ha dehwhǫ-le t'à dıì k'achı̨ naxıts'àhtła ha-le. Naxıdzeè nànııtì anaxèhłà nı̨dè amìı sınà asele ha? Naxı̨ zǫ sınà aseahɂı̨ ha ı̨lè, hanìkò naxıdzeè nànııtì anaxèhłà. Eyıt'à hanì naxıts'ǫ̀ ııtł'è ı̨lè. Hanì-ı̨dè naxıts'àwhıhtła nı̨dè naxı̨ sınà aseahłe ha ı̨lèe sìı ts'ǫǫ̀dehwhǫǫ̀ aseahłe ha-le ı̨lè. Hazǫǫ̀ sexè naxınà ha dahwhǫ ne hotıì wek'èehsǫ. Sıì ts'ǫǫ̀dehwhǫ xè sedzeè etse eyıts'ǫ senatì łǫ xàı̨tł'ı t'à hanì naxıts'ǫ̀ ııtł'è hǫt'e. Naxıdzeè nànııtì anaxehłe ha dehwhǫ-le, hanìkò sıì naxıghǫneehtǫ hǫt'e wek'èahsǫ ha dehwhǫ.
Hołı̨ı̨-hohtsı̨ı̨-dǫǫ̀ weghǫ nahoezhe
Amìı wets'ıhɂǫ̀ godzeè nànııtìı sìı sı̨ zǫ asį̀į̀là nıìle, naxı̨ denahk'e naxıdzeè nànııtì anaxį̀į̀là hǫt'e. Hanìkò weghǫ deɂǫ̀ǫ̀ aehsı̨ ha dehwhǫ-le. Naxıta dǫ deɂǫ̀atłǫ gısınìyaı̨htı t'à hòt'a yek'èxa daı̨ɂà hǫt'e. Dıì hòt'a weghǫ nahoahłe, eyıts'ǫ wets'ǫ̀ nezı̨į̀ aahdı, hanì-ı̨dè sıì edek'eelı̨ t'à wegha dìì agode ha-le. Eyıt'à dànì weghǫnıahtǫǫ sìı hotıì yek'èezǫǫ̀ aweahłe ha dehwhǫ. Naxeehdzà ha dehwhǫ t'à hanì naxıts'ǫ̀ ııhtł'è. Dànì t'asìı hazǫǫ̀ weghàlaahda ha naxèehsı̨ı̨ sìı asį̀į̀ hazǫǫ̀ wek'èaht'e lì dehwhǫ t'à ahłà. 10 Dǫ ghǫ nahoahłe nı̨dè sı̨ sı weghǫ nahoehłe ha hǫt'e. Ayìı weghǫ nahoehłaa sìı (t'asìı weghǫ nahoehzhe ha gǫ̀hłı̨ nı̨dè) Zezì-Krı wenadąą̀ weghǫ nahoehła hǫt'e, naxıgha nezı̨ ha t'à. 11 Hanì-ı̨dè wehłı̨ı̨ goghǫehnè ha-le. T'aats'ǫǫ̀ goghǫyaeɂà k'ehoɂa wek'èts'eezǫ hǫt'e.
Nakenahòdlı̨ı̨ wegòò k'ę̀ę̀ eghàlats'eeda
12 Įdì whaà-le Zezì-Krı wegodıì nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gohde ha kǫ̀ta Troas nàwhıhtła ı̨lè. Gots'ǫ̀ K'àowo ekǫ dǫ ts'ǫ̀ gohde ha segha hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. 13 Hanìkò sèot'ı̨ Tıtus ekǫ wegòhɂǫ-le t'à sıì weghǫ nanıhwhǫ ı̨lè, eyıt'à ekǫ dǫ masì gèehsı̨ tł'axǫǫ̀ Macedonıa nèk'e ts'ǫ̀et'ıì ahjà.
14 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı masì wets'ı̨ı̨hwhǫ hǫt'e, ededı̨ t'aats'ǫǫ̀ Zezì-Krı wexè k'egohɂı̨. Zezì-Krı edegha dǫ dèhnǫǫ ats'ı̨ı̨t'e t'à, dǫ hazǫǫ̀ gınadąą̀ enıìyah xè wek'èts'adè hǫt'e. Hazǫǫ̀ nèk'e k'ets'edèe sìı goxı̨ got'à dǫ Zezì-Krı k'ègeezǫǫ̀ agohɂı̨, t'asìı łekǫǫ łedìı lats'ı̨ı̨t'eè agǫ̀ǫ̀là hǫt'e. 15 Nǫ̀htsı̨ sìı dǫ edaxàgeedèe eyıts'ǫ dǫ gıdıhołèe sìı gıgha Zezì-Krı wets'ǫ t'asìı łekǫǫ łedìı lats'ı̨ı̨t'eè agǫ̀ǫ̀là. 16 Dǫ edaxàgeedèe sìı gıt'à eda gha t'asìı łekǫǫ łedìı lats'ı̨ı̨t'e, hanìkò dǫ gıdıhołèe sìı gıt'à ełaàde gha t'asìı wejıı łedìı lats'ı̨ı̨t'e. Amìı la hadeèzhì yeghàlaeda ha yexèht'eè? 17 Dǫ łǫ gıxèht'eè eghàlats'eeda nıìle, Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gots'ede k'èxa gots'àɂeedì t'à sǫǫ̀mba ts'ehtsı̨ nıìle. Hanì nıìle, Nǫ̀htsı̨ dǫ ts'ǫ̀ goı̨hɂà ats'ı̨ı̨t'e t'à, Zezì-Krı wedahxà Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ ehkw'ı dǫ gıts'ǫ̀ gots'ede hǫt'e.