3
Eyıt'à edeghǫ xàdahots'edì ats'edı dahwhǫ nì? Dǫ mǫ̀hdaa hoghànaxegeehtǫ ha gı̨ı̨wǫ nı̨dè, dǫ dàhòt'ı̨ı̨ agı̨ı̨t'e ghǫ enı̨htł'è edexè k'egehchı ha dahwhǫ. Goxı̨ sı hanıı nı̨htł'è naxıts'ǫ̀ k'ets'ehchı ha dahwhǫ nì? Hanì-le-ı̨dè hanıı enı̨htł'è goghàahɂà ha dahwhǫ nì? Naxı̨ gonı̨htł'è laaht'e, godzeè k'e dek'enaxèehtł'è, dǫ hazǫǫ̀ gık'èezǫ xè gık'eyahtı hǫt'e. Naxı̨ sìı Zezì-Krı wets'ǫ enı̨htł'è nezı̨ı̨ laaht'e, naxıta eghàlats'eeda t'à. Edotì t'à naxık'e aatł'è nıìle, Nǫ̀htsı̨ edaa sìı wets'ǫ Įnì Degaı t'à naxık'e aatł'è hǫt'e. Eyıts'ǫ kwe k'e weyatıì dek'eèhtł'è nıìle, naxıdzeè yìı dek'eèhtł'è hǫt'e.
Eyı weghǫ sìı Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ hotıì ehkw'ı-ahodı ts'ı̨ı̨wǫ hǫt'e. Goxı̨ godahxà hats'edı nıìle. Goxı̨ whatsǫǫ̀ t'asìı ts'ı̨ı̨lı̨ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ hanì eghàlats'eeda ha goghàhòı̨ɂǫ hǫt'e. Nakenahòdlı̨ı̨ wegòò k'ę̀ę̀ nezı̨į̀ eghàlats'eeda gha wecheekeè ts'ı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Eyı nàowo gòò sìı nàowo zǫą xèht'eè nıìle, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ wenàowoò hǫt'e. Nàowo zǫą dek'eèhtł'èe sìı ełaàts'edeè agohɂı̨, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ wet'à ts'eeda hǫt'e.
Nakenahòdlı̨ı̨ wegòò sıì enıìyah hǫt'e
7-8 Nàowo kwe k'e dek'eèhtł'èe sìı wet'à ełaàts'ede kò, enıìyah nechàa k'ę̀ę̀ gots'ǫ̀ nììt'ǫ hǫt'e. Moses wınì k'e saı̨dı̨ı̨ sìı whìle adaade kò Israel got'ı̨į̀ whaà ts'ǫ̀ gıghàeda ha dìì ı̨lè. Nàowo kwe k'e dek'eèhtł'èe sìı weghǫ enıìyah ı̨lè, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à ayìı goghǫ̀t'ǫǫ sìı eyı denahk'e weghǫ enıìyah nechàa hǫt'e. Nàowo wet'à dǫ ełaàgede gha gısınìyaetıı sìı enıìyah hǫt'e nı̨dè, nàowo nezı̨ı̨ wet'à ehkw'ı agòìdlàa sìı dàı̨hcho ts'ǫ̀ wenahk'e enıìyah dèè elı̨! 10 Ayìı enıìyah elı̨ ı̨lèe sìı dıì gogha enıìyah-le ajà, dıì hòt'a ayìı denahk'e enıìyah sìı wek'èts'eezǫǫ̀ ats'ejà t'à. 11 Ayìı whìle adaadee sìı enıìyah t'à nàhòwo nı̨dè, ayìı welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫ ha sìı wenahk'e enıìyah deè elı̨ hǫt'e!
12 Hanì gogha ehkw'ı-ahodı t'à sıì weghǫ goınì nàtso hǫt'e. 13 Moses xèts'ı̨ı̨ht'e nıìle. Wınì k'e saı̨dı̨ı̨ sìı whìle adaade kò, edınì k'e ɂehtł'ı̨ whehchì ayį̀į̀là, Israel got'ı̨į̀ wınì k'esaı̨dı̨ ghàgeeda ha-le t'à. 14 Hanìkò gınıedì ha gıkwì dezhì adlà. Dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ nakenahòdlı̨ı̨ wezǫǫ gık'eyahtı nı̨dè gınıedì ha dìì, eyı ɂehtł'ı̨ ı̨łaà gıgha enı̨htł'è k'e whehchì lanì. Eyı ɂehtł'ı̨ sìı gıgha ı̨ɂǫ̀ǫ̀ adlà nıìle, Zezì-Krı wedahxà nı̨dè zǫ eyı ɂehtł'ı̨ gıgha ı̨ɂǫ̀ǫ̀ adle ha hǫt'e. 15 Dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ Moses wenı̨htł'è k'eyagehtı nı̨dè gınıedì-le, ı̨łaà gıdzeè k'e ɂehtł'ı̨ whehchì lanì hǫt'e. 16 Hanìkò dǫ gots'ǫ̀ K'àowo gıgha ehkw'ı-ahodıì agejà nı̨dè, eyı ɂehtł'ı̨ sìı gıgha ı̨ɂǫ̀ǫ̀ adle ha hǫt'e. 17 Gots'ǫ̀ K'àowo Įnì Degaı hǫt'e, eyıts'ǫ edı̨į̀ gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ Įnì Degaı wehòhɂǫǫ sìı dǫ k'ahogedè agììdlà hǫt'e. 18 Goxı̨ sìı goınì k'e ɂehtł'ı̨ whehchìı nıìle, gots'ǫ̀ K'àowo dànì enıìyah elı̨ı̨ sìı gok'e saı̨dı̨ hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo, Įnì Degaı elı̨ı̨ sìı godzeè yìı eładı̨į̀ agohɂį̀, eyıt'à denahk'e wexèht'eè ats'et'į̀ agohɂı̨.