13
Paul, nǫǫde xàyaı̨htı
Dıì taà-eht'aà naxıts'àhtłaà ade ha hǫt'e. Dıı hanì dek'eèhtł'è, “Dǫ nàke hanì-le-ı̨dè dǫ taı gıdaà agòjàa sìı ełèht'eè dǫ ghǫ xàyagı̨ı̨htı nı̨dè gıgodıì ıtà ha hǫt'e,” dek'eèhtł'è. Nàekeè t'à naxıts'àwhıhtła ekò nadąą̀ yatı nàtsoo naxıghàehɂǫ ı̨lè. Dıì setł'axǫǫ̀ k'achı̨ hanaxèehsı̨ ha. K'achı̨ naxıts'àwhıhtła nı̨dè ı̨dìı dǫ hołı̨ı̨ hogèhtsı̨ı̨ sìı eyıts'ǫ dǫ eyıì-le hazǫǫ̀ eładı̨į̀ agejà-le nı̨dè ts'èwhı̨į̀ gıghàhoehɂà ha nıìle, ayìı ghàà Zezì-Krı set'à gode sèahdıì daseahke t'à. Zezì nàtso-le k'ę̀ę̀ naxıta eghàlaeda nıìle, hanìkò naxıta enıìyah t'à nàtso hǫt'e. Nàtso-le k'ę̀ę̀ dechı̨et'aa k'e wedıìtsò t'ıį̀t'e, hanìkò dıì Nǫ̀htsı̨ dahxà nàtso eda hǫt'e. Eyı lanì goxı̨ sı wexè nàts'etso-le lats'ı̨ı̨t'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ dahxà naxıgha eghàlats'eeda gha nàts'etsoò ts'eeda hǫt'e.
Asį̀į̀ naxıgha ehkw'ı-ahodı k'ę̀ę̀ aahda gha ededaànıahdè. Zezì-Krı naxıdzeè yìı nàdè hǫt'e wek'èahsǫ-le nì? Naxıgha ehkw'ı-ahodı k'ę̀ę̀ aahda-le wek'èahsǫ nı̨dè Zezì naxıdzeè yìı eda-le wek'èahsǫ ha hǫt'e. Goxı̨ gogha ehkw'ı-ahodı k'ę̀ę̀ ts'eeda wek'èahsǫ welì dehwhǫ hǫt'e. Eyıts'ǫ ekǫ-le eghàlaahda ch'à naxıgha Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yats'ehtı. Goxı̨ nezı̨į̀ gògaat'ı̨ gha ats'et'ı̨ nıìle, hanìkò ehkw'ı eghàlaahda gha ats'et'ı̨ hǫt'e, golaà ghàlats'ı̨ı̨dà-le dǫ hagogı̨ı̨hwhǫ kò. Nàowo ehkw'ıı sìı wek'èch'a eghàlats'eeda ha dìì hǫt'e, hanìkò nàowo ehkw'ıı wegha zǫ eghàlats'eeda hǫt'e. Goxı̨ nàts'etso-le t'à naxı̨ nàahtso nı̨dè goınà hǫt'e, eyıts'ǫ deghàà degaı aahde ha naxıgha yats'ehtı hǫt'e. 10 Eyıt'à naxıta whıhda-le nı̨dè hanì naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e. Hanì-ı̨dè naxıts'àwhıhtła nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wedahxà hoìla naxıts'ǫ̀ xàyahtı ha-le. Naxınì nàtsoò ahłe gha Nǫ̀htsı̨ seghàhòı̨ɂǫ hǫt'e, naxıdıhołè gha nıìle.
Naxıxè sìghà welè, Paul gòhdı
11 Sèot'ı̨ı̨, nǫǫde t'à dıı hanaxèehsı̨ ha: naxıxè sìghà welè, deghàà degaı aahde gha hòtł'ò eghàlaahda, ayìı dànaxèehsı̨ı̨ sìı seyatıì ààhchı, naxınì ı̨łè zǫ welè, ts'èwhı̨į̀ ełexè aahda. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ goghǫneètǫǫ, wexè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ sìı naxıxè wehòhɂǫ ha.
12 Nàowo degaı k'ę̀ę̀ ełeahts'į̀ xè, “Nexè sìghà welè,” ełèahdı. 13 Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı.
14 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıxè sǫnıwǫ welè, Nǫ̀htsı̨ naxıghǫneètǫ welè, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wenàowoò naxıxè welè.