Galatıa got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨, Paul, Zezì wecheekeèdeè aht'e. Dǫ segı̨ı̨hɂà nıìle, hanìkò Zezì-Krı sı̨ı̨hɂà hǫt'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà, Zezì naìdà ayį̀į̀làa sìı sı̨ı̨hɂà hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ sexè geèhkw'ee sìı dıı enı̨htł'è sexè gı̨ı̨tł'è. Galatıa nèk'e Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ ts'ı̨ı̨tł'è hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè, eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ agııle. Zezì-Krı dıı nèk'e hołı̨ı̨ nàowoò ch'à edaxàgole ha nıwǫ t'à, Nǫ̀htsı̨-Gotà wınì k'ę̀ę̀ gohołı̨į̀ k'èxa ełaı̨wo adììdlà hǫt'e. Eyıt'à welǫ whìle ts'ǫ̀ weghàsǫts'eedı welè. Amen.
Godı nezı̨ı̨ ı̨łè zǫ hǫt'e
Zezì-Krı wesǫnıwǫ t'à naxıkayaı̨htıı sìı ekòet'ıì wedę aahłà xè godı eładı̨ı̨ ts'ǫ̀ łataahde t'à sıì segha enıìyah lanì. Eyı xàè godı nezı̨ı̨ hǫt'e nıìle. Hoɂıì dǫ mǫ̀hdaa naxıxè hok'èedzǫ-le nèhogį̀ı̨ɂǫ, eyıts'ǫ Zezì-Krı wegodıì nezı̨ı̨ eładı̨į̀ agele ha hogeèhdzà. Gota ts'ǫ dǫ ı̨łè kò, hanì-le-ı̨dè yak'e gots'ǫ yak'eet'ı̨į̀ kò eyı godı nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gots'ı̨ı̨dee sìı wenǫ̀ǫ̀ godı eyıì-le t'à naxıts'ǫ̀ gode nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ wexè hoìla welè! Dıìhk'ǫ̀ą dàehsı̨ ı̨lèe sìı k'achı̨ hanaehsı̨ ha: Godı nezı̨ı̨ naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı wenǫ̀ǫ̀ godı eyıì-le t'à dǫ naxıts'ǫ̀ gode nı̨dè eyı dǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ wexè hoìla ha hǫt'e!
10 Dǫ seghǫ nezı̨į̀ agedı ha zǫ dehwhǫ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ eghàlaehda ha dehwhǫ. Dǫ gınì k'ę̀ę̀ eghàlaehda aht'ı̨ dahwhǫ nì? Įłaà dǫ gınì k'ę̀ę̀ eghàlaehda nı̨dè Zezì-Krı wecheekeè ehłı̨ ha-le ı̨lè.
Nǫ̀htsı̨ Paul kayaı̨htı
11 Sèot'ı̨ı̨, hotıì dıı wek'èahsǫ ha dehwhǫ: godı nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gohdee sìı dǫ yèhtsı̨ nıìle. 12 Eyı godı nezı̨ı̨ sìı dǫ wı̨ı̨zìı seghàyı̨ı̨ɂǫ nıìle, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı yeghǫ hoghàseèhtǫ nıìle. Zezì-Krı ededı̨ godı nezı̨ı̨ seghàı̨ɂǫ t'à, wenıehdì asį̀į̀là.
13 Įnę̀ę dànì Israel got'ı̨į̀ gınàowoò k'ę̀ę̀ ıhdàa sìı weghǫ aàhkw'o sǫnaà. Nǫ̀htsı̨ wecheekeè sıì dagìıhɂa xè gıdıhohtsı̨ ha hoèhdzà ı̨lè. 14 Israel got'ı̨į̀ gınàowoò ts'ǫǫ̀hk'e hoghàdeehtǫ t'à sèot'ı̨ sexètłǫ gıghoò sìı gınahk'e ehłı̨ ı̨lè, eyıts'ǫ gocho gınàowoò k'ę̀ę̀ ts'eeda gha sıì sınì nàtso ı̨lè. 15-16 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı segǫ̀hłı̨ gots'ǫ edegha sį̀į̀hchì eyıts'ǫ wesǫnıwǫ t'à sekayaı̨htı hǫt'e. Ededı̨ sìghà anıwǫ t'à Weza weehɂı̨į̀ asį̀į̀là, hanì-ı̨dè Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı weghǫ dǫ gıts'ǫ̀ gohde ha asį̀į̀là hǫt'e. Eyı ghǫ dǫ dàgı̨ı̨wǫǫ sìı dǫ wı̨ı̨zìı daɂı̨hke whìle, 17 eyıts'ǫ sekwe Zezì wecheekeèdeè gı̨ı̨lèe sìı geehɂį̀ gha kǫ̀godeè Jerusalem nàwhıhtła whìle, hanìkò Arabıa nèk'e ts'ǫ̀et'ıì ahjà, eyı tł'axǫǫ̀ kǫ̀ta Damaskus ts'ǫ̀ anahjà.
18 Eyıts'ǫ taı xo tł'axǫǫ̀ kǫ̀godeè Jerusalem nàwhıhtła, ekǫ Peter wek'èehsǫǫ̀ ahde ha dehwhǫ t'à. Hoònǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı dzęę̀ gots'ǫ̀ wegà-ıhdà. 19 Ededı̨ wenǫ̀ǫ̀ Zezì wecheekeèdeè geehɂı̨-le. James, gots'ǫ̀ K'àowo wechı ededı̨ zǫ weehɂı̨. 20 Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ ehkw'ı naxıts'ǫ̀ gohde wek'èahsǫ ha dehwhǫ, hohts'ìı t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è nıìle. 21 Eyı tł'axǫǫ̀ Syrıa nèk'e eyıts'ǫ Cılıcıa nèk'e nàwhıhtła. 22 Judea nèk'e dǫ Zezì-Krı gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı sek'ègeezǫ-le ı̨lè. 23 Dıı hanì zǫ seghǫ egıìkw'o ı̨lè, “Dǫ dagòı̨hɂa ı̨lèe eyıts'ǫ ı̨nę̀ę sìı godı nezı̨ı̨ yedıhohtsı̨ ha hoèhdzà ı̨lèe, hanìkò dıì godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ godeè ajà,” seghǫ hagedı ı̨lè. 24 Sexè dàgòjà ghǫ egıìkw'o t'à Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı.